بررسی سموم سيانوباكتريايي ، ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن

بررسی سموم سيانوباكتريايي ، ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن نوع فایل: word قابل ویرایش 65 صفحه چکیده: سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.

کد فایل:9337
دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 262 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:102 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  بررسی سموم سيانوباكتريايي ، ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن

  نوع فایل: word

  قابل ویرایش 65 صفحه

   

  چکیده:

  سيانوباكترها (جلبكهاي سبز - آبي) جزء پروكاريوتها محسوب ميشوند. اين فيتوپلانكتونها معمولاً در آبهاي شيرين و لب شور يافت ميشوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشتهاي و كلني تقسيم ميشوند.

  سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد ميكنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مياندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيستينها، نودولارينها، ساكسي توكسينها، آناتوكسين a، آناتوكسين S(a) و Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل ميشود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.

  روشهاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفتهاند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روشها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.

   

  مقدمه:

  بعضي از جلبكهاي سبز - آبي سمومي توليد ميكنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن ميگردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده ميكنند، تهديد كنند.

  فعاليتهاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبكها ميگردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مييابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا ميكند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن ميشود. مديريت صحيح منابع آبي ميتواند از لوم اين جلبكها جلوگيري كند.

  با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها ميتوان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها ميتوان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظهاي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.

  پژوهشها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظهاي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شدهاند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.

  البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كردهاند.

   

  فهرست مطالب:

  چكيده

  مقدمه

  فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها      

  1-1- تاريخچه  

  1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها      

  1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها          

  1-4- مهمترين راستههاي جلبكهاي سبز - آبي         

  1-5- تقسيمبندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري  

  1-5-1- سيانوباكترهاي رشتهاي         

  1-5-2- سيانوباكترهاي كلني   

  فصل دوم: طبقهبندي سموم سيانوباكتريايي   

  2-1- طبقهبندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل         

  2-1-1- نوروتوكسينها

  2-1-2- هپاتوتوكسينها         

  2-1-3- درماتو توكسينها       

  2-2- انواع سيانوتوكسينها    

  2-2-1- نودولارينها     

  2-2-2- ساكسي توكسينها   

  2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a        

  2-2-4- آناتوكسين a (S)        

  2-2-5- Cylindrospermopsin  

  2-2-6- ميكروسيس تين         

  2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيستين در سلولها       

  2-2-6-2- خارج‏شدنسم‏هپتاپپتيد(ميكروسيستيندرطيتجزية Microcystis aeruginosa

  2-3- طبقهبندي سيانوتوكسينها براساس ساختمان شيميايي          

  2-3-1- پپتيدهاي حلقوي        

  2-3-2- آلكالوئيدها      

  2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك  

  2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك   

  2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها (LPS)        

  فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها    

  3-1- آزمايش سلامت انسان   

  3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن       

  3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن        

  3-2- ارزيابي خطر       

  3-3- اثر بر ماهيان      

  3-4- اثر بر موجودات آبزي       

  3-5- توليد تركيبات بيواكتيو      

  3-6- صدمه از راه تماس تفريحي        

  3-7- مسموميت حيواني       

  3-8- اثر بر زئوپلانكتونها          

  3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي       

  فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي   

  4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال  

  4-2- كلرزني   

  4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني         

  4-4- فرآيندهاي غشايي        

  4-5- دما        

  4-6- اسيديته (PH)    

  4-7- كاهش فسفر و ازت       

  4-8- سولفات مس     

  4-9- سيمازين

  4-10- ازندار كربن      

  4-10-1- ميكروسيستينها و نودولارين  

  4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين S(a) و ساكسي توكسين   

  4-11- نور       

  4-12- كنترل بيولوژيك  

  4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها      

  4-12-2- كپور نقرهاي  

   

  فهرست جدولها:

  4-1- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي  

  4-2- جدول تأثير ازن در از بين بردن Microcystis aeruginosa   

   

  منابع و مأخذ:

  منابع فارسي:

  1- اسماعيلي ساري. ع، 1381، «آلايندهها، بهداشت و استاندارد در محيط زيست»، انتشارات نقش مهر، ص 453 تا 459، 463 تا 473، 476 تا 481.

  2- اسماعيلي ساري. ع، 1379، ‌«باكتريها، جلبكها، قارچها و بيمهرگان آب شيرين»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص 33 تا 35.

  3- اسماعيلي ساري. ع، 1379، «‌مباني مديريت كيفي آب در آبزي پروري»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص 133 تا 146، 111، 113.

  4- اسماعيلي ساري. ع، 1383، «هيدروشيمي بنيان آ‌بزي پروري»، انتشارات اصلاني، ص 221 تا 227، 231 تا 235.

  5- عرفان منش. م، افيوني. م، 1381، ‌«آلودگي محيط زيست، آب، خاك و هوا»‌، انتشارات اركان، ص 108.

   

  فهرست منابع غيرفارسي:

  1. Betina, C., Hitzfeld, B., Stefan, J., Hoger, S., Daniel, R., Dietrich, D., 2000 Feb, Cianobateial toxins, University of knostans, Germany, Environ Health Perspect 108 (suppl1): 133-122.

  2. Falconer, I., 1999, Anverview of problems caused by toxic blue-green aglae (cyanobacteria) in drinking water. Environ Toxical 14 5-12.

  3. Gillroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Haung, X., Chu, F.S.2000 may, Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-grean algae dietary supplements. Environ Health Perspect, 108 (5): 435-9.

  4. Hitzfeld, B., Fischer, W., Eriksson, J., Mikhailov, A., Dietrich, D., 1999, Immunochemical detection of microcystin-LR in tissues and cells of rainbow trout. Toxical Sci 48:33.

  5. Hitzfeld, B., Fischer, W., Erikson, J., Mikhal, A., Tencalla, F., Dietrich, D., 1999, toxins of cyanobacteria in fish, Naunyn – Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 359: R159.

  6. Hoger, S., Dietrich, D., Hitzfeld, B., 1999, Effect of ozonation in drinking water treatment on the removal of cyanobacterial toxins, Toxical Sci 48:33.

  7. Morri, R.J., Williams, D.F., Luu, H.A., Holmes, C.F., Anderson, R.J.,Calvert, S.E., 2000 Feb, The adsorption of microcystin-LR by natural clay particles, Toxicon, 38(2): 303-8.

  8. Thebault, L., Lesne K, Boutin, J.P., 1995, Cyanobacteria, their toxins and health risks, Med Trop, 55(4): 375-80.

  9. Schaeffer, D.J., Malpas, P.B., Barton, L.L., 1999 Sep, Risk assesment of microcystin in dietary Aphanizomenon flos-aquae. Ecotoxical Envion Saf, 44(1): 73-80.

  10. Watanabe, M.F., Tsuji, K., Watanabe, ., Harada, K., Suzuki, M., 1992, Rlease of heptapeptide toxin (microcystin) during the decomposition process of Microcystis aeruginosa, Nat Toxin, 1(1): 48-53.

   

   
  برچسب ها: بررسی سموم سيانوباكتريايي ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن بررسی سموم سيانوباكتريايي ویژگی های سموم سيانوباكتريايي سموم سيانوباكتريايي ضررهای سموم سيانوباكتريايي سموم سيانوباكتريايي سموم سيانوباكتريايي پایان نامه محیط زیست دانلود پا
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.