کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه چکیده همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران م

کد فایل:9266
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 276 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:280 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
3 0 گزارش
 • کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 41 صفحه
  چکیده
  همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد . بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
  ۱-مسئوليت انتظامي و اداري
  ۲-مسئوليت كيفري
  ۳-مسئوليت مدني
  با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
  ۱-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
  ۲-مسئوليت كيفري : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .
  ۳-مسئوليت مدني : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نيز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت
  کلید واژه : سردفتري و دفترياري ، تخلف و مجازات ، مسئوليت انتظامي و اداري، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني،دادگاه صالح رسیدگی ، قانون آئين دادرسي مدني


  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول :کلیات 2
  ۱-۱- بیان مساله 2
  ۱-۲- تاريخچه تحقیق 2
  ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
  ۱-۴- ضرورت تحقیق 4
  ۱-۵- سئوال تحقیق 5
  ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
  ۱-۷- روش تحقیق 5
  ۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 5
  ۱-۹- بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسة آن دو : 6
  فصل دوّم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
  ۲-۱- تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
  ۲-۱-۱- تعريف تخلف : 9
  ۲-۱-۲- تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي : 10
  ۲-۱-۳- تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار : 11
  ۲-۱-۴- مبناي حقوقي تخلفات انتظامي : 11
  ۲-۱-۵- مبناي قانوني تخلفات انتظامي : 11
  ۲-۲- دسته بندي كلي تخلفات 11
  ۲-۲-۱- تخلفات پرسنلي : 12
  ۲-۲-۲-تخلفات مالي : 13
  ۲-۲-۳- تخلفات اداري 14
  ۲-۲-۴- تخلفات شغلي و حرفه اي : 15
  ۲-۳- رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه : 17
  ۲-۳-۱- بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مادة ۲۹ آئين نامه : 18
  ۲-۳-۲- بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 20
  ۲-۳-۲- ۱- مادة ۸۶ قانون ثبت : 20
  ۲-۳-۲- ۲- مادة يك لايحة قانوني تصفيه … : 21
  فصل سوّم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
  ۳-۱- تعاريف مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
  ۳-۲- تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران : 24
  ۳-۲-۱- مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي : 24
  ۳-۲-۱-۱-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي : 24
  ۳-۲-۱- ۲- مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ سلب صلاحيت و موارد آن 26
  ۳-۲-۱- ۳- مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ تعليق و موارد آن 26
  ۳-۲-۱- ۴- تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 26
  ۳-۲-۱- ۵- تبصرة مادة ۱۰ قانون الحاق … : 27
  ۳-۳- مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران : 28
  ۳-۴- مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن : 30
  ۳-۴-۱- تعريف مرور زمان : 30
  ۳-۴-۲- مرور زمان جرم : 31
  ۳-۴-۳- مرور زمان مجازات : 31
  ۳-۴-۴- مرور زمان جزائي : 31
  ۳-۴-۵- مرور زمان تخلف انتظامي : . 31
  ۳-۴-۶- مرور زمان تعقيب انتظامي : 31
  ۳-۴-۷- مرور زمان انتظامي : 31
  ۳-۴-۸- نظر فقهاي شوراي نگهبان : 32
  ۳-۴-۹- نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي : 32
  نتيجه گيري 34
  فهرست منابع 36
  الف ـ منابع و كتب حقوقي : 36
  ب ـ منابع قانوني : 36
  ج ـ منابع آئين نامه اي : 36
  د ـ ساير منابع : 37  برچسب ها: کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات سردفتران دفتریاران دفتر اسناد رسمی کار تحقیقی حقوق کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.