رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 215 صفحه حجم : 7795 کیلوبایت چکیده: گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله¬اي بحث¬برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه¬گیری شده بر مبنای جامع عمل

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 215 صفحه


چکیده:
گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله ای بحث برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، نشان می دهد در حالی که مخالفان معتقدند "ساير اجزاي سود جامع" متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره¬ای به دوره ی دیگـر تغییر می کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتايج كسب و كار اصلي منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش بینی سـود می شود. در نتیجه، انتخاب شیوه ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل تر نشان دهد، اهمیت ویژه ای دارد. از اين رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می¬بایست به مقایسـه قدرت پیش بینی کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش¬بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده های شرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۹۱ و به وسیله  ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد كه سود جامع داراي ماهيت پر نوسان تري نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنين، نوسانات ساير اجزاي سود جامع با ريسك و قيمـت بازار سهام شركت رابطـه معنی داری ندارد. بر همين اساس، نتايج اين تحقیق از رويكرد ارائه يك صورت عملكـرد واحـد حمايت مي كند. علاوه براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش¬بینی بیشتری برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می دهـد که می بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.
کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود
فهرست مطالب
فصل اول: كليات.۱
1.1مقدمه 2
1.2 تشریح و بیان مساله. 5
1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
1.4 اهداف تحقیق  9
1.5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق 10
1.6 روش اجرای تحقیق  11
1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق  12
1.8 ساختار کلی تحقیق  13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه 15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق16
2.1 مقدمه 17
2.2 ریسک 19
2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت 20
2.2.2 انواع ریسک 27
2.3 سود 28
2.3.1 هدف از اندازه گیری و گزارش سود  28
2.3.2 مفهوم سرمایه . 28
2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه 30
2.3.4 مفاهیم سود 32
2.3.4.1 سود حسابداری. 33
2.3.4.2 سود اقتصادی. 34
2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان). 35
2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز) 36
2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری.. 36
2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع) 39
2.5 گزارشگری سود جامع 41
2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا 41
2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین الملل. 45
2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران. 48
2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین الملل 49
2.6.1 تعریف سود جامع51
2.6.2 سایر اجزای سود جامع 52
2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 53
2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح های مزایای معین 54
2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز. 56
2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه گیری مجدد دارایی های مالی آماده برای فروش 59
2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان¬های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی… 61
2.6.2.6 تعدیلات سنواتی63
2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه بندی64
2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع. 65
2.7 شیوه نوین ارائه صورت های مالی. 68
2.7.1 سیر تحول نحوه ی ارائه ی صورت های مالی. 70
2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه¬ی صورت¬های مالی. 72
2.7.3 اصول ارائه¬ی صورت¬های مالی (منطبق با IAS1).. 73
2.7.3.1 یکپارچگی 73
2.7.3.2 تفکیک…. 74
2.7.4 شکل و طبقه بندی 76
2.7.5 تعریف بخش ها و گروه ها79
2.7.6 صورت های مالی. 82
2.7.6.1 صورت وضعیت مالی . 82
2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع. 83
2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد 84
بخش دوم: پیشینه تحقیق… 86
2.1 مقدمه 87
2.2 تحقیق های قبلی درمورد نوسانات سود جامع 87
2.3 تحقیق های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع 91
2.3.1 رابطه ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار 91
2.3.2 قیمت گذاری معیارهای نوسانات سود 94
2.4 تحقیق های قبلی درمورد قدرت پیش¬بینی¬کنندگی سود جامع 96
2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع 100
2.6 جمع بندي. 109
فصل سوم: روش اجراي تحقيق  112
3.1 مقدمه113
3.2 مدل مفهومي و فرضيه¬هاي تحقيق113
3.2.1 مدل مفهومي تحقيق. 113
3.2.2 فرضيه¬هاي تحقيق 118
3.3 روش كلي تحقيق 118
3.4 قلمرو تحقيق. 119
3.4.1 قلمرو موضوعي. 119
3.4.2 قلمرو مكاني تحقيق. 119
3.4.3 قلمرو زماني تحقيق 119
3.5 روش نمونه گيري. 119
3.6 روش گردآوري داده ها. 120
3.7 معرفی و نحوه ی محاسبه متغیرها 120
3.8 روش آزمون فرضيات تحقيق. 123
3.8.1 روش آزمون فرضيه ي اول. 123
3.8.2 روش آزمون فرضيه دوم. 123
3.8.3 روش آزمون فرضيه سوم. 125
3.8.4 روش آزمون فرضيه چهارم 127
3.8.5 روش آزمون فرضيه پنجم. 128
3.9 مباحث آماری . 129
3.10 خلاصه فصل . 134
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري 135
4.1 مقدمه 136
4.2 جامعه و نمونه آماري 137
4.3 نتايج 137
4.3.1 آزمون فرضيه اول 137
4.3.2 آزمون فرضيه دوم 139
4.3.3 آزمون فرضيه سوم 144
4.3.4 آزمون فرضيه چهارم. 150
4.3.5 آزمون فرضيه پنجم 154
4.4 خلاصه و جمع بندي  157
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات. 158
5.1 مرور و جمع بندي . 159
5.2 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 161
5.2.1 نتايج آزمون فرضيه اول 161
5.2.2 نتايج آزمون فرضيه دو. 162
5.2.3 نتايج آزمون فرضيه سوم162
5.2.4 نتايج آزمون فرضيه چهارم. 163
5.2.5 نتايج آزمون فرضيه پنجم 164
5.3 محدوديت هاي تحقیق.. 164
5.4 پيشنهادات . 165
5.4.1 پیشنهادت کاربردی165
5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی.. 166
5.5 خلاصه فصل  167
فهرست منابعچطور این فایل رو دانلود کنم؟
برای دانلود فایل کافیه روی دکمه "خرید و دانلود" کلیک کنید تا صفحه "پیش فاکتور خرید" برای شما باز شود و مشخصات (نام و نام خانوادگی ، تماس و ایمیل ) رو با دقت ثبت کنید و روی دکمه "پرداخت آنلاین" کلیک کنید بعد از پرداخت هزینه از طریق سیستم بانکی به سایت برگشت داده میشوید و صفحه دانلود برای شما نمایش داده میشود

آیا فایل رو بلافاصله بعد از خرید تحویل می گیرم؟
بله. بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین ، صفحه دانلود فایل برای شما نمایش داده میشود و می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

نمی توانم به صورت آنلاین خرید انجام دهم
در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما میسر نمی باشد می توانید هزینه فایل را به صورت آفلاین ( کارت به کارت) پرداخت نمایید تا فایل برای شما ارسال شود برای این کار کافیست در پیش فاکتور خرید مراحل خرید آفلاین را دنبال کنید

هزینه رو پرداخت کردم اما نمی توانم فایل را دانلود کنم
در سایت ام پی فایل چند روش پشتیبانی برای راحتی شما در نظر گرفتیم تا با سرعت بیشتری به پیام های شما رسیدگی کنیم. برای دریافت سریع فایل می تونید از گزینه پیگیری پرداخت یا تماس با ما (واقع در منوی بالای سایت) و یا از طریق شماره 09395794439 با ما در ارتباط باشید .

فایل دانلود شده با توضیحات ارائه شده مطابقت ندارد
اگر فایل با توضیحات ارائه شده توسط فروشنده همخوانی ندارد کافیست از طریق قسمت تماس با ما یا شماره 09395794439 با ما در میان بگذارید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و فایل اصلی برای شما ارسال شود در صورتی که به هر دلیلی فایل اصلی در دسترس نباشد هزینه پرداختی شما برگشت داده میشود

برای به مشکل نخوردن در زمان خرید چه اقدامی انجام دهم ؟
برای اینکه در زمان پرداخت آنلاین به مشکل برخورد نکنید باید V P N خاموش باشد و از مرورگرهای موزیلا فایرفاکس و کروم استفاده کنید. و ضمنا در صفحه "پیش فاکتور خرید" مشخصات خود را به شکل صحیح وارد کنید تا در پیگیری های بعدی با مشکل مواجه نشوید
45253 فایل های سایت
556 کاربران سایت
41977 فروش موفق
40,565 بازدید امروز
پشتیبانی