طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالی در شركت ايران خودرو

طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالي در شركت ايران خودرو - نوع فایل: word قابل ویرایش 260 صفحه چکیده: اين تحقيق كوشش مي نمايدتا نسبت بهدستيابيبه تركيببهينهتامين مالي بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمايهو مبتني بر برآورد حجم نقدينگي حاصل ازتركيب بهينهتوليد با هدف حداكثر سازي سود و حداقلسازي هزينهتامين

کد فایل:6858
دسته بندی: فنی مهندسی » مهندسی مکانیک
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 542 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 260

حجم فایل:3,137 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  قابل ویرایش 260 صفحه

  چکیده:
  اين تحقيق كوشش مي نمايدتا نسبت بهدستيابيبه تركيببهينهتامين مالي بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمايهو مبتني بر برآورد حجم نقدينگي حاصل ازتركيب بهينهتوليد با هدف حداكثر سازي سود و حداقلسازي هزينهتامين مالياقدام نمايد . بنابراين بمنظور دستيابي به اين هدف در محيطاجرايي شركت ايران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهايمناسبعلميو كارآمد طراحي گرديده و نتايج اجراييآنبا روشهايسنتي و فعلي شركت مقايسه گرددونهايتاً ماحصلپژوهش بعنوانيك الگويعلمي و مناسببه مديريت شركتدر زمينهفرآيندتامين مالي ، ارائه گردد .
  با عنايتبه اهداف كلي مشروحهفوق ،دامنه بررسيهاي انجام شدهاز يكسو زمينه هاو روشهايموجود تاميننقدينگيدر بازارهاي پولي داخلي را در برمي گيردو از سويديگر ميزان نيازهاي موجود شركت ، لزوم بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر بازارهاي پولي و مالي قابل دسترس خارجي را ايجاب مي نمايد .
  لذا بنا بر الزامات ياد شدهبراي دستيابيبه يك مدلجامعو علمي قابل اجرا، بايدمدل موردطراحي بتواندتعادل در ساختارسرمايهو ساختار ماليرا حفظنموده و ضوابط اصولي ناظر برآنرارعايت نمايد و همچنين نتايج بررسي مؤلفه ها و متغيرهاي كليدياقتصادي تاثيرگذار بر بازارهايپولي بين الملليرا نيز بكارگرفته و از طريق بررسي هزينه هاي تامين ماليهر يك از روشهاي موجودو قابل دسترس ، به بهترينتركيب تامين مالی از نقطه نظر هزينه تامين آن برسد . لازم به ذكر استكه كليه زمينه های مورد بررسيمذكوردر فوق ، مبتني بر كارپايه هايتئوريك ارئهشده در فصل دوم اين پژوهشصورت پذيرفته كه ماحصل آن در بخش مفروضات مدل تركيب بهينه تامين مالي ملحوظ گرديده است.با عنايت به ويژگيهاي كلي ارائه شده در فوق تشريح شماي كلي مدل يكپارچه در اين تحقيق و روشن نمودن نحوه عملكرد مجموعه حلقه هاي مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروري ميباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در اين زمينه با نمودار ساختار يكپارچهتحقيق آغازميشود و سپس با وارد شدن به جزئيات و ساختار مدل اصلي ادامه يافته و نهايتاً به نحوه انعكاس روابط هر يك از متغيرها در مدل و تشريح كاركرد آن ميپردازد.
  در ساختار كلياين پژوهش دو نوع از مدلهايمورد استفادهكاربرد دارندكه دسته اولبعنوان مدلهايحمايتگر ((supportive )) ،كارپايه ها و مباني برآورد مجموعه نقدينگي و نهايتاً كسريقابل تامين آن از بازارهاي مالي را مشخص مي نمايندو سپس مدلهايدسته دوم كه موضوعاصلي اين پايان نامهميباشندمورد تشريح قرار مي گيرند .
  استفادهاز محاسباترياضي مختلف و متعدد در طراحيمدل مورد نظر ،‌نحوهاستفاده از مبانيتئوريك پيش بينيتاثيرات مؤلفه هاياقتصادي بر بازارهاي مالي و پوليدر برآوردنرخهايارز، صورت پذيرفته است كه تا حدوديوسعت و دامنهعوامل تاثير گذاربر مدل اصلي، بيانگردد و بر اين اساس ، اهميتتوجه بهكليه عواملدر فرآيندتصميم گيري تامينبهينه نقدينگيدر اين شركتمورد تاكيدو تشريحقرار گيرد . ضمناً در ارتباط با كاهشيا بحداقل رسيدنهزينهتامين مالياز بازارهاي پولي بين المللي بحث مديريت ريسك در ارتباط با كاهش تاثيرات ناشي از نوساناتنرخ ارزو بويژه يورو كه ارز مورد استفاده شركتمي باشد ،در مدل بررسي مؤلفه هاياقتصادي ، و مدلتامينبهينه مالي بصورت توام مورد استفاده قرارميگيردكه جزئياتبيشتر آن در بخشهاي مربوطه ارائه گرديده است. با عنايت به توضيحات فوق ،توالي مطالب ارائه شده دراين تحقيق بصورت زير مي باشد :
  ساختار يكپارچه مدل تامين ماليو تشريح عملكرد آن
  ادبيات تحقيق و مباني تئوريك مرتبط با انجام آن
  ارائه مفروضات و تشريح متغيرها و پارامترهاي مدل رياضي و نحوه عملكردو ارتباط روابط ساختاري آن با يكديگر باشد .
  مولفه ها ي اقتصادي و تاثير آن بر بازارهاي مالي وپولي
  اجراي مدل با اطلاعات واقعي سال 1383 و تحليلنتايج حاصل از آن
  نتيجه گيريو پيشنهاداتتحقيق

  مقدمه:
  خودروبصورت اخص،درراستاي پاسخگوئي به نيازهاي روزافزون بازار داخلي، ناگزير به گسترش در همه ابعاد بوده است، توسعه كمي وكيفي دراين صنعت موجب افزايش چشمگير سهم آن درتوليد ناخالص ملي گرديده است وتنوع استفاده مواد درآن باعث ايجاد گسترة عظيمي ازصنايع جنبي دركشور شده است، حاصل اين رشد ايجاد شركتي با ابعاد ايران خودرو بوده است كه بيش از صدشركت را درحوزه هاي افقي وعمودي درزيرمجموعه خود جا داده است، چرخه اقتصادي وگردش نقدينگي دراين شركت درچند سال اخير بگونه اي بوده است كه آنرا در رأس صد شركت برتر كشور از نظر درآمد قرارداده است ، افزايش تنوع محصولات ، بميزان ده نوع سواري توليدي ، اشتغال بيش از 20هزار نفر دراين واحد توليدي، وابستگي بيش از 1000 شركت داخلي ازنظر عرضه مواد به اين شركت ، ارزبري مواد اوليه خارجي بميزان چند ميليارد دلار درسال، سرمايه گذاري درابعاد بسيار وسيع،روي آوري بسمت صادرات محصولات وايجادخطوط توليدي دركشورهاي خارجي حضورمؤثروتعيين كننددربازارسرمايه وبورس اوراق بهادار تهران وشاخصهاي اساسي ديگر،جملگي موجب گرديده است كه اين شركت جايگاه ويژه اي رادرصنعت كشوربه خوداختصاص دهد
  اينك باتوصيف انجام شده فوق درمورد شركت ايران خودرو، بديهي است كه روشهاي دستيابي به ميزان نياز نقدينگي دردوره هاي كوتاه مدت يكساله ونحوه تامين آن ازمنابع داخلي وخارجي ، مستلزم دراختيار داشتن الگوي مناسب واصولي ومتكي به تئوريها ودانش روز ميباشد تا براساس آن موضوع مديريت تامين مالي و پس از آن مديريت گردش وجوه ، به نحو مناسب صورت پذيرد، زيرا تامين وتدارك منابع مالي مورد نياز درچنين ابعاد گسترده اي بدون استفاده از نگرشهاي علمي ازيكسو وبكارگيري ابزار و مدلهاي كارآمد واصولي ازسوي ديگر امكان پذير نميباشد لذا در تحقيق پيشنهادي باعنايت به اينكه مدل مورد ارائه در دوبخش مدلهاي حمايتگر و مدلهاي اصلي ازيكسو به بررسي كارپايه هاي نحوه دستيابيبه ميزان نقدينگي موردنيازجهت تحقق برنامه بهينه توليد وسايرجنبه هاي نيازنقدينگي ميپردازدوازسوي ديگرمدل اصلي تامين نقدينگي براساس حداقل سازي هزينه تامين آن را ارائه مي نمايد

  فهرست مطالب:
  چكيد
  فصل يك: مقدمه تحقيق:
  بيان كلي موضوع وضرورت انجام تحقي
  2-تشريح كلي ساختار پايان نامه
  فصل دوم: ادبيات تحقيق
  مقدمه
  ارزش
  هزينه تامين و ساختار سرمايه
  خط مشيءتقسيم سود
  5-مديريت ريسك
  مباني پيش بيني مؤلفه هاي تاثيرگذار اقتصاد بربازارهاي مالي وپولي
  فصل سوم: روش انجام تحقيق‌
  مقدمه
  ساختار يكپارچه مدل تامينمالي
  نحوه پردازش اطلاعات در مدل
  پردازش اطلاعات در بخشهاي اصلي مدل
  شرح معادله هايمدل رياضي.
  6- مدلهاي پشتيبان مدل اصلي
  7- تشريح كلي مدل بررسيهاياقتصادي
  فصل چهارم: داده ها و آزمون مدل:
  مقدمه
  پايگاه جمع آوريداده ها ـ شركت ايران خودرو
  توصيف و تحليلداده ها
  اجراي مدل با اطلاعات واقعي
  اعتبار سنجي مدل
  نتايج اجراي مدل
  فصل پنجم: يافته هاي تحقيق:
  مقدمه
  نتيجه گيري
  محدوديتها و كاربرد هاي تحقيق
  4- پيشنهادات تحقيق
  منابع و مأخذو فهرست جداول و شكلها
  پيوستها
  فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقيق
  1-1- بيان كلي موضوع و ضرورت انجام تحقيق
  1-1-1- بيان موضوع و پرسشهاي اصلي تحقيق
  2-1-1- اهميتو ضرورت انجامتحقيق
  3-1-1- فرضيات تحقيق
  4-1-1- موضوع واهداف تحقيق
  5-1-1- روش اجراي تحقيق و آزمونمدل
  6-1-1- مباني اطلاعات و روشهاي جمع آوريآن
  7-1-1- دامنه و محدوده هايمورد نظر تحقيق
  8-1-1- محدوديتهاي تحقيق
  9-1-1- پيشينه تحقيق
  2-1- تشريحكلي ساختار پايان نامه :
  1-2-1- ساختار يكپارچه پايان نامه(مدلهاي پايه )
  2-2-1- ساختار يكپارچهپايان نامه(مدلهاي اصلي )
  فـــــصل دوم :ادبيات تحقيق
  1-2- مقدمه و ‌تعاريفو نسبت ها
  1-1-2- مقدمه
  2-1-2- ساختار سرمايه
  3-1-2- تعاريفو نسبت ها
  2-2- ارزش
  1-2-2- مقدمه
  2-2-2- چگونه اوراققرضه را ارزش گذاري كنيم ؟‌
  3-2-2- سود نقدي و درآمد سهم
  4-2-2- ارزش گذاري انواع مختلف سهام
  5-2-2-برآورد پارامترهاي موثر در مدل تنزيل سود نقدي پرداختني
  3-2- هزينه تامين سرمايه و ساختار سرمايه :
  1-3-2- ريسكو هزينه تامين سرمايه
  2-3-2- هزينه تامين سرمايه از طريق سهامداران
  3-3-2- اهرم عملياتي
  4-3-2- نسبت اهرمي و بازده سهامداران
  5-3-2- انتخاب بين بدهي و آورده سهامداران
  6-3-2- اهرم مالي و بتا
  7-3-2- هزينه تامين سرمايه از طريق ايجاد بدهي
  8-3-2- ارزش افزوده اقتصادي و اندازه گيري نتايج اجرايي مالي
  9-3-2- بدهي و ارزش ويژه ـ بهره و سود نقدي
  10-3-2- ساختار سرمايه
  11-3-2- ساختار سرمايه و شرايط پرداخت ماليات
  12-3-2- محدوديتهاي استفاده از بدهي در ساختار سرمايه
  13-3-2- مدل ميلر
  14-3-2- چگونه ساختار سرمايه را ميتوانتنظيم نمود ؟
  15-3-2- سه روشبراي استفادهاز بودجه بنديسرمايهبا استفاده ازاهرم مالي
  16-3-2- بتا و اهرم مالي
  4-2- خط مشي تقسيم سود
  1-4-2- خط مشي تقسيم سود
  2-4-2- خط مشي تقسيم سود
  5-2- مديريت ريسك
  1-5-2- مقدمه
  2-5-2-مصون سازي مالي چيست
  3-5-2- بحثهايي در رد مصون سازي
  4-5-2- بحثهايي درحمايت از مصون سازي
  5-5-2- چرا مصون سازي ؟
  6-5-2- كاهش ريسك از طريقآپشن
  7-5-2- روش مقابله اي قيمت گذاري آپشن
  8-5-2- تاثير تغيير در نوساناتسهام برارزش آپشن
  9-5-2- روش مقابله اي قيمتگذاري آپشن در يك دوره خاص
  10-5-2- روش مقابله اي قيمت گذاري آپشنبراي دوره هايزماني متعدد
  11-5-2 ارزشيابي آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes
  6-2- مبانيپيش بينيتاثيرات مولفه هاياقتصادي بر بازارهاي مالي و پولي
  1-6-2- مقدمه
  2-6-2- پيش بيني و عوامل مؤثربر آن
  3-6-2- اندازه گيري خطاهاي پيش بيني
  4-6-2- مقدمه اي برتكنيكهاي پيش بيني بر اساس سري هايزماني
  5-6-2- روش هموار سازينمايي بر اساس تاثيرات روند
  فـــــصـــل سوم: روش انجامتحقيق :
  1-3- مقدمه
  2-3- ساختاريكپارچه تامين مالي
  1-2-3- مدلهاي حمايتگر
  2-2-3- مدلهاياصلي
  3-3- نحوه پردازش اطلاعات در مدل
  1-3-3- مرحله برآورد تقاضا بر اساسمحدوديتهاي بازار
  2-3-3- مرحله تنظيم مدلORبراي تعيين تركيب بهينهتوليد محصولات
  3-3-3- مرحله برآورد نقدينگي حاصل از اجراي برنامه توليديمحصولات
  4-3-3- مرحله برآورد نياز نقدينگيساليانه.
  5-3-3-مرحله برآورد كسري و نيازهاي مالي و ارزي
  4-3- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهاياصلي مدل :
  1-4-3- تأثير تصميمات ساختار سرمايهدر مدل
  2-4-3- مرحله تعيين ميزان نقدينگيدر مقاطع زماني مختلف
  3-4-2- مديريت ريسك
  4-4-3- هزينه تامين سرمايه
  5-4-3- مدل بررسيمؤلفه هاياقتصادي مؤثر بر نوساناتنرخ ارز
  5-3- شرح معادله هايمدل رياضي
  1-5-3- مفروضات مدل
  2-5-3- راهنماي پارامترها و متغيرهايمدل
  3-5-3-تابع اصلي و محدوديتهاي مدل رياضي
  6-3- مدلهاي پشتيبان مدل اصلي :
  1-6-3- ساختار سرمايه :
  2-6-3- نوسانات نرخ ارزو آثار آنبر روشهاي تامينمالي
  3-6-3- هزينه تامين سرمايهو ميانگين موزون آن
  4-6-3- روشهاي مصون سازيدر مورد ريسك بازپرداخت وامهايخارجي
  5-6-3- ارزش زماني پول
  6-6-3- مقايسه هزينه تامين و نرخ بازدهسرمايه
  7-6-3- مديريت ريسك
  7-3- مدل بررسيهاي اقتصادي:
  7-3- تشريحكلي مدل بررسيهاياقتصادي
  2-7-3- عوامل مؤثر بر نرخ برابري دلار با ريال
  فـــصـــل چهارم :داده ها و آزمون مدل :
  1-4- مقدمه
  2-4- پايگاه جمع آوري داده ها ـ شركت ايران خودرو :‌
  1-2-4- مقدمه
  2-2-4- وضعيت كليشركتو روند تغييرات آن
  3-2-4- فعاليت اصليشركت
  4-2-4- سرمايه در سال تأسيس و تغييرات بعدي آن.
  5-2-4- سوابق توليدي
  6-2-4- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژيك ايران خودرو
  7-2-4- برنامه هايشركت در سال 1383
  8-2-4- برنامه هاي مديريتنوين در سال
  9-2-4- مباني و مفروضات تهيه بودجهسال 1383
  3-4- توصيف و تحليل داده ها
  1-3-4- منابع تامين نقدينگي
  2-3-4- مصارف نقدينگي
  3-3-4- انواع داده هاو فرمت دريافتآنها
  4-3-4-روش نحوه تهيه گزارشاتوجوه دريافتيعملياتي
  5-3-4- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهيلات بانكي
  6-3-4- رابطه پارامترهاي مدل با اطلاعاتواقعي سال1383
  7-3-4- تحليل رابطه غير خطي معادلهمطلوبيت سهامداران
  4-4- اجراي مدلبا اطلاعات واقعي سال
  1-4-4- خروجي نرم افزارLingo براي متغيرهاي غير صفر
  2-4-4- راهنماي پارامترها و متغيرهاي مدل در نرم افزار Lingo
  5-4- اعتبار سنجيمدل
  6-4- نتايج حاصل از اجراي مدل با اطلاعاتسال 1383.
  1-6-4- استفاده از حداكثر مجاز جهت اضافه كردن سرمايهتوسط سهامداران
  2-6-4- اضافه شدن سرمايهدر اولين دوره
  3-6-4- تعادل پرداخت و دريافت ها در هر دوره
  4-6-4- استفاده مدل از تغييرات قيمت يورو و دلار با ريال
  5-6-4- استفاده مدل از حداكثر كشش فروش آزاد و پيش فروش
  6-6-4-دريافت وامو پرداخت اقساط آن
  7-6-4- ساير قابلت هاي تحليلي در مدل
  فــــــــصــل پـنــجم:يــافــتـه هاي تــحقـيـق
  1-5- مقدمه
  2-5- نتيجه گيري
  1-2-5- نتيجه گيري كلي
  2-2-5- نتيجه گيري اجرايي مدل
  3-5- محدوديتهاي و كاربردهاي تحقيق :
  1-3-5- محدوديتهاي تحقيق
  2-3-5- كاربردهاي تحقيق
  4-5- پيشنهادات تحقيق
  1-4-5- پيشنهادات در زمينهاجراي مدل در آينده
  2-4-5- پيشنهادات در زمينه انجام تحقيقاتآتي .

  منابع و مأخذ:
  فهرست منابع فارسي
  گزارش سالانه هيئت مديره به مجمع شركت ايران خودرو
  گزارش حسابرسيسالانه شركت ايران خودرو (سالهاي 1383 و 1384 )
  گزارشات افزايش سرمايه شركتايران خودرو
  بولتن برآورد نوسانات نرخ ارز استخراج شده توسط‌آقاي دكتر ايماني راد
  برنامه و بودجهسال 1383 شركت ايران خودرو
  برنامه استراتژيك 10 ساله شركت ايران خودرو
  بولتن گزارش نوسانات نرخ ارزمركزي آمار ايران
  فايلهاي اطلاعاتي اداره كل خزانه داري شركت ايران خودرو
  فايلهاي اطلاعاتي معاونت فروش شركت ايران خودرو
  -6- فهرست منابع انگليسي
  Ross_Westerfield –Jaffe ,2002 , (( Corporate Finance )).McGraw-Hill
  Chapter1 page 1-10 . Chapter 2 ,Page 35-39
  Chapter 9 , Page 436 , Chapter 10 , (( CapitalPricing Model )) , page 248 , Chapter5,(( How to Value Bond & Stock ))Page130-133 , chapter 5 , page102-110
  Chapter11 (( Risk, CostofCapital& WACC )) Chapter15
  (( FinancialLeverage & FirmValue )) PAGE 393-415
  2- Garry Grroux, 2000 (( FinancialAnalysis )) Chapter 11 (( Capital Structure & Credit Risk)) Page 226 .
  3- Ross ,2000 (( CorporateFinance )) McGraw-Hill, Chapter 10 (( return & Risk(CAPM ) )) PAGE 28 3.
  4- PHD Thesis 2005 (( Framework Of ForeignExchange Hedging )) Page 15 , LondonUniversity .
  5- Brealey _ Marcus _ Myers1999, 2nd edition (( Fundamental of Corporate Finance )) McGraw-Hill, Chapter 24 (( Risk Management )) Page 682-690
  6- RobertA . Haugan2002 (( ModernInvestmentTheory))Prentice Hall , Chapter 17 (( EuropeanOptionPricing )) Page 436 .
  7- Ken Black, 2003 (( BusinessStatistics )) Chapter15 (( Forecasting & Time Series )) Page 730- 766
  8- Vince Hooper, 2004 (( multinationalFinancingStrategiesinhigh PoliticalRiskCountries )) SchoolOf Bankingand Finance, Workingpaper.
  9- Http: // www. PSC .State. Pa . Vs/ Capital/ derivativeshtml ,June 2004 (( A briefGuidetoFinancial derivatives )) .
  10- Wikipedia, the Freeencyclopedia, 2004 (( Black& Scholes ))
  Http:// en. Wikipedi. org . / Wiki /Black – Scholes – Formula.
  11-Ross , wester field , Jordan , 1999 (( Essential OfCorporateFinance )) .Chapter 14, ((Dividend and Dividend Policy )) Page 372-377 . McGraw-Hill
  12- Douglas – Finerty – Stowe, 2004 (( CorporateFinancialManagement )) Prentice Hall, Chapterone ,(( WhatisFinance )) Page 3-16 , Chapter2 ,(( The Financial Environment Concepts & Principles ) )) Page20-35, Chapter4 , (( the time value ofmoney )) Page104-106
  13 –Aswath Damodaran ,2001(( CorporateFinanceTheory& Practice)) .Willy , chapter 3 (( the timevalue of money )) page 44-50
  ManufacturingCompanyinbest CombinationStructure  برچسب ها: طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالی در شركت ايران خودرو دانلود رایگان طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالی در شركت ايران خودرو طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالی شركت ايران خودرو ایران خودرو مهندسی مکانیک پایان نامه مهندسی مکانیک
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.