سيستم دزدگير خودرو

سيستم دزدگير خودرو - نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه مقدمه: محصولي كه در اين طرح جهت بررسي هاي فني و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد سيستم دزدگير خودرو نام دارد كه در خودروهاي سواري به منظور افزايش ضريب حفاظتي در مقابل سرقت از آن استفاده به عمل مي آيد. نحوة توليد محصول درداخل واحد، با توجه به

نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:
محصولي كه در اين طرح جهت بررسي هاي فني و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد سيستم دزدگير خودرو نام دارد كه در خودروهاي سواري به منظور افزايش ضريب حفاظتي در مقابل سرقت از آن استفاده به عمل مي آيد. نحوة توليد محصول درداخل واحد، با توجه به ماهيت اجزاء تشكيل دهندة آن كه غالباً در برگيرندة قطعات الكترونيكي مي باشد، بر مبناي طراحي – مونتاژ برنامه ريزي خواهد شد. همچنين تجهيزات توليدي در برگيرندة امكانات ساده مونتاژ و كنترل كيفيت توام با آن خواهد بود.
حجم توليد ساليانه محصول با توجه به بررسي بازار تقاضاي آن جهت تأمين از نياز داخلي، به ميزان 50000 دستگاه در نظر گرفته شده و مواد اوليه مصرفي اصلي كه شامل اجزاء الكترونيكي و برقي مي باشد، در عين حال خارجي بودن، از بازار قطعات در داخل قابل تهيه خواهد بود و نيز قطعات تزئيني مانند قاب برد اصلي و … براساس سفارش، از توليد كنندگان داخلي قابل تأمين مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
2-1 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول
1-1-2 نام و كاربرد محصول
2-1-2 طبقه بندي محصول
3-1-2 مشخصات فني محصول
4-1-2 بسته بندي محصول
5-1-2 شماره تعرفه گمركي و مجوزهاي لازم
6-1-2 استاندراد محصول
2-2 كالاي قابل جانشين
3-2 بررسي بازار و قيمت فروش
1-3-2 بررسي روند مصرف
2-3-2 بررسي روند واردات و صادرات
3-3-2 بررسي قيمت فروش
نتيجه گيري
مقدمه
1-3 ارائه روشهاي مختلف توليد
2-3 تشريح جامع فرآيند منتخب
3-3بررسي ايستگاهها، مراحل و شيوه هاي كنترل كيفيت
كنترل كيفيت مواد اوليه
كنترل حين توليد
كنترل نهايي
6-3 دستگاهها و تجهيزات خط توليد
2-6-3 نقشة‌ استقرار ماشين آلات
3-6-3 نقشة جريان مواد
7-3 تجهيزات و تأسيسات عمومي
1-7-3 آزمايشگاه
2-7-3 تعميرگاه
3-7-3 تأسيسات برق
ب) برق مورد نياز تاسيسات
ج) برق روشنايي ساختمانها و محوطه
4-7-3 تأسيسات آب
7-7-3 ساير تأسيسات
8-3 محاسبه نيروي انساني مورد نياز
1-8-3 برآورد پرسنل توليدي
1-9-3 مساحت سالن توليد
2-9-3 مساحت انبارها
1-2-9-3 انبار مواد اوليه
2-2-9-3 انبار محصول
3-9-3 مساحت تأسيسات و تعميرگاه
4-9-3 مساحت آزمايشگاه
5-9-3 مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي و خدماتي
7-9-3 نقشه جانمايي ساختمانها
3-10-زمان بندي اجراي
مقدمه
1-1-4 برنامه توليد ساليانه
3-1-4 هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني:
5-1-4 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش
ب) حقوق و دستمزد
ج) انرژي مورد نياز
د) هزينه هاي فروش
2-4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن
1-2-4 هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
2-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
3-2-4 هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي
4-2-4 هزينه وسائل نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
5-2-4 هزينه لوازم واثاثيه اداري
6-2-4 هزينه هاي قبل از بهره برداري
الف) هزينه هاي مطالعات اوليه
ب) هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي
ج) هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي
جدول (10-4) هزينه هاي قبل از بهره برداري
3-4 كل سرمايه گذاري
1-4-4 هزينه هاي ثابت
2-4-4 هزينه هاي متغير
5-4 قيمت تمام شده محصول
6-4 صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح
7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح
1-2 سرمايه ثابت
2-2 خلاصه اجزاء و برآورد سرمايه در گردش
3-2 سرمايه گذاري كل
4-2 اخذ وام بانكي
وام بلند مدت
الف) بدون اخذ وام
وام كوتاه مدت
1-3 هزينه هاي توليد:
2-1-3 برآورد هزينه تعميرات و نگهداري
3-1-3 هزينه هاي عملياتي
2-3 قيمت تمام شده محصول اصلي
2-2-3 برآورد هزينه هاي متغير (براساس ظرفيت اسمي)
2-4 جدول پيش بيني گردش وجوه نقدي طرح

فهرست جداول
جدول 1-1 جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد دزدگير خودرو
جدول (1-2)
جدول (1-3) فهرست اجزاء و قطعات محصول
جدول (2-3) درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي
جدول (3-3) برآورد مصرفي ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد
جدول (4-3) معرفي ماشين آلات و تجيهزات خط توليد
جدول (5-3) برآورد برق مصرفي توليد
جدول (6-3) برآورد برق مصرفي واحد
جدول (7-3) برآورد آب روزانه واحد
جدول (8-3) سوخت مورد نياز وسايل نقليه
جدول (9-3) تأسيسات گرمايش و سرمايش
جدول (10-3) برآورد نيروي انساني توليد
جدول (11-3) نيروي انساني غير توليدي
جدول (12-3) برآورد مساحت سالن توليد / كارگاه …
جدول (15-3) برآورد مساحت تأسيسات
جدول (18-3) مساحت اجزاي محوطه سازي
جدول (1-4) شرايط عملكرد واحد
جدول (2-4) برآورد هزينه تأمين مواد اوليه مصرفي
جدول (3-4) هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
جدول (4-4) هزينه هاي خدمات نيروي انساني
جدول (5-4) جمع اقلام سرمايه در گردش
جدول (6-4) هزينه هاي تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد
جدول‌ (7-4) هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
جدول (8-4) برآورد هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان سازي
جدول (9-4) هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل
جدول (11-4) جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
جدول (12-4) برآورد سرمايه گذاري
جدول (13-4) برآورد هزينه هاي ثابت
جدول (14-4) برآورد هزينه هاي متغير
جدول (15-4) برآورد كل هزينه هاي ساليانه
جدول (16-4) شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح
جدول محاسبه ارزش افزوده

فهرست اشکال:
شكل (3-3) نقشة جريان مواد
شكل (4-3) نقشه جانمايي ساختمانهاي واحد
شكل (4-3) نقشه جانمايي ساختمانهاي واحد
شكل (5-3) نمودار زمان بندي اجراي8826 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3176 فروش موفق
145,821 بازدید امروز
پشتیبانی