بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما

بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 250 صفحه فهرست مطالب مقدمه : معرفي موضوع: انگيزه انتخاب موضوع سوال و فرضيه تحقيق: روش تحقيق: پيشينه تحقيق: مشكلات و موانع تحقيق: بخش اول : كليات فصل اول: تعريف، انواع، دلايل

کد فایل:6645
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 237 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 250

حجم فایل:845 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 250 صفحه
  فهرست مطالب
  مقدمه :
  معرفي موضوع:
  انگيزه انتخاب موضوع
  سوال و فرضيه تحقيق:
  روش تحقيق:
  پيشينه تحقيق:
  مشكلات و موانع تحقيق:
  بخش اول : كليات
  فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد
  مبحث اول: تعريف منطقه آزاد
  مبحث دوم: انواع مناطق آزاد
  گفتار اول: منطقه آزاد تجاري :
  گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
  گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه :
  مبحث سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد
  گفتار اول: اشتغال
  گفتار دوم : توسعه صادرات
  گفتار سوم: انتقال تكنولوژي
  گفتار چهارم: كسب درآمد ارزي
  گفتار پنجم: ورود به بازارهاي جهاني
  گفتار ششم: جذب سرمايه
  مبحث چهارم:
  امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد
  گفتار اول: انگيزه ها و معافيت هاي موجود در مناطق آزاد
  بند اول: اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي
  بند دوم: كاهش تشريفات و سهولت امور اداري
  بند سوم: معافيت هاي گمركي و مالياتي
  گفتار دوم : تضمينات
  بند اول: تضمين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادلانه
  بند دوم: تضمين انتقال سرمايه و سود:
  گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:
  فصل دوم : معرفي مناطق آزاد ايران ، چين و امارات
  مبحث اول: تاريخچة مناطق آزاد ايران
  معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين:مبحث دوم
  گفتار اول: مقدمه
  گفتار دوم : منطقة ويژة ژوهاي: (Zhuhai)
  گفتار سوم: منطقه اقتصادي ويژة شانتو(Shantou )
  گفتار چهارم: منطقة اقتصادي ويژة (شن ژن: ShanZhen )
  گفتار پنجم: منطقه اقتصادي ويژة (زيامن Xiamen)
  گفتار ششم: شهر آزاد شانگهاي
  گفتار هفتم: منطقة اقتصادي ويژة پودونگ
  مبحث سوم: مناطق آزاد امارات
  گفتاراول: منطقة آزاد جبل علي
  گفتار دوم : منطقه آزاد حمريه
  گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه (سيف Saif)
  گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان
  گفتار پنجم: منطقة آزاد فجيره
  بخش دوم : قرارداد كار
  فصل اول: اقسام قرار دادكار
  مبحث اول: اقسام قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  گفتار اول: تقسيم بندي قرارداد كار به قرارداد كاربا مدت معين، با مدت نا معين و براي انجام كار معين
  بند اول قرارداد براي مدت معين:
  بند دوم: قرارداد كار براي انجام كار معين:
  بند سوم : قرارداد كار براي مدت نا معين :
  گفتار دوم: آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار
  مبحث دوم: قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  مبحث سوم: قرارداد كار در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارت)
  فصل دوم: شرايط شكلي قرارداد كار
  مبحث اول: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  شرط كتبي بودن قرارداد كار
  مبحث دوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  مبحث سوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  فصل سوم: دورة آزمايشي
  مبحث اول: دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  مبحث دوم : دورة آزمايش در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  مبحث سوم : دورة آزمايشي در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارات)
  فصل چهارم : تعليق قرارداد كار
  مبحث اول: كليات
  گفتار اول: تعريف تعليق قرارداد كار
  گفتار دوم: شرايط تعليق قرارداد كار
  گفتار سوم: آثار تعليق
  مبحث دوم: تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  مبحث سوم: تعليق قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  گفتار اول: امور مربوط به كارگر
  بند اول : دورة درمان حوادث و بيماري غير مرتبط شغلي
  بند دوم : دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار
  بند سوم : مرخصي زايمان
  بند چهارم:‌ مرخصي استعلاجي
  گفتار دوم: موارد مربوط به كارفرما
  بند دوم: مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما
  مبحث چهارم: تعليق قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  فصل پنجم: انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي
  مبحث اول: مقدمه
  گفتار اول : انحلال قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي انجام كار معين
  گفتار دوم: انحلال قرارداد كار در قراردادهاي با مدت نامعين:
  مبحث دوم: اخراج
  گفتار اول : خطوط كلي مقاوله نامة شمارة ۱۵۸
  بند اول : دلايل توجيه كنندة اخراج
  الف )‌ امور مربوط به رفتار كارگر
  ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي هاي كارگر
  ج) ضرورت هاي كارگاه
  بند دوم : مواردي كه اخراج منع شده است
  بند سوم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
  گفتار دوم: اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  بند اول : اخراج موجه
  الف) امور مربوط به رفتار كارگر
  ب)‌امور مربوط به ترديد در صلاحيت ها يا كاهش توانايي كارگر
  ج) ضرورت هاي كارگاه:
  بند دوم : اخراج ناموجه
  بند سوم: اخطار و مهلت پيشين اخراج
  بند چهارم: تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج
  بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه
  بند ششم : مسئوليت اخراج ناموجه
  گفتار چهارم: بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي (امارت)
  بند اول: دلايل موجه اخراج
  الف) امور مربوط به رفتار كارگر
  ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها و كاهش توانايي كارگر
  بند دوم: اخراج ناموجه
  بند سوم: مهلت اخطار پيشين
  بند چهارم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج
  بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج
  الف)‌ حق سنوات
  ب)‌ خسارت اخراج ناموجه
  مبحث سوم: استعفا
  گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ايران
  گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
  بند اول : دلايل و موارد موجه استعفا
  بند دوم: تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين
  بند سوم: حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي
  بند چهارم: مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از آموزش خواستار استعفاست:
  گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  بنداول : دلايل و وموارد موجه استعفا
  بند دوم : تشريفات استعفا
  بند سوم: حق سنوات و مطالبات كارگر مستعفي
  مبحث چهارم: از كار افتادگي كلي
  گفتار اول: مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  گفتار دوم: از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين
  بند اول : بيماري يا حوادث غير ناشي از كار (غير مرتبط با كار)
  بند دوم : بيماري يا حوادث ناشي از كار
  گفتار سوم: از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  بند اول: شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي
  بند دوم: غرامت از كارافتادگي ناشي از كار
  مبحث پنجم: موارد ديگر انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي.
  مبحث ششم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد
  گفتار اول: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران حمايتي:
  بند دوم: محاسبه و بررسي مقرري هاي قطعي و مطالباتي كه بر اساس مقررات و قرارداد كار به كارگر بايستي پرداخت شود:
  گفتار دوم: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در مناطق اقتصادي ويژة چين:
  بخش سوم : شرايط کار
  فصل اول: مدت كار
  مبحث اول: مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  گفتار اول: ساعات كار
  گفتار سوم: كار اضافي :
  مبحث دوم: مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  گفتار اول: ساعات كار
  گفتار دوم: كار اضافي
  گفتار سوم: دستمزد كار اضافي
  مبحث سوم: مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي(امارات)
  گفتار اول: ساعات كار
  گفتار دوم: كار اضافي
  فصل دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها
  مبحث اول: تعطيل هفتگي و رسمي و مرخصي ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  گفتار اول: تعطيل هفتگي
  گفتار دوم: تعطيلات رسمي
  گفتار سوم: مرخصي ها
  مبحث دوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات مناطق اقتصادي
  ويژة چين
  گفتار اول: تعطيل هفتگي و تعطيلات رسمي:
  گفتار دوم: مرخصي ها
  مبحث سوم: تعطيل هفتگي، تعطيلات رسمي و مرخصي ها در مقررات منطقه آزاد جبل علي:
  فصل سوم: دستمزد
  مبحث اول: ماهيت دستمزد
  مبحث دوم: مقررات حمايتي درباره مزد
  گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر
  گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين:
  گفتار سوم: چگونگي پرداخت دستمزد:
  گفتار چهارم: كيفيت گرفتن دستمزد:
  مبحث سوم: اصول اساسي دستمزد
  گفتار اول: اصل عدم تبعيض در مزد
  گفتار دوم: مصونيت مزد:
  گفتار سوم: حداقل مزد :
  مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ايران
  اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران
  مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادي ويژه چين
  گفتار اول: چگونگي تعيين دستمزد:
  گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين و چگونگي پرداخت مزد:
  گفتار سوم: اصول اساسي دستمزد
  مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  فصل چهارم: شرايط كار زنان و نوجوانان
  مبحث اول: شرايط كار زنان
  گفتار اول: شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران
  گفتار دوم: شرايط كار زنان در مناطق اقتصادي ويژة چين
  گفتار سوم: شرايط كار زنان در منطقة جبل علي (امارات)
  مبحث دوم: شرايط كار نوجوانان
  گفتار اول: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ايران
  گفتار دوم: شرايط كار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  بخش چهارم : روابط جمعي کار
  فصل اول: كليات
  مبحث اول: تشكلهاي كارگري
  گفتار اول: تعريف تشكلهاي كارگري
  گفتار دوم: انواع تشکل هاي کارگري
  گفتار سوم: وظايف تشكلهاي كارگري
  مبحث دوم: تشكلهاي كارفرمايي
  گفتار اول: تعريف و سابقة تاريخي
  گفتار دوم: اهداف سازمانهاي كارفرمايي
  مبحث سوم: حمايت بين المللي از حق سنديکايي يا حق ايجاد تشکلهاي کارگري و کارفرمايي:
  گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷
  گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸
  گفتار سوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر
  مبحث چهارم: پيمانهاي جمعي
  گفتار اول: تعريف
  گفتار دوم: مقايسه قرارداد فردي و پيمان جمعي
  بنداول : موضوع قرارداد كار و پيمان جمعي كار
  بند دوم : عنصر جمعي در پيمانهاي جمعي
  گفتار سوم: پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
  بنداول : وجه تشابه پيمان جمعي و قواعد موضوعه كار
  بند دوم : وجوه افتراق پيمان جمعي و قواعد موضوعة كار
  فصل دوم: اتحاديه هاي كارگري و پيمانهاي جمعي در «سند اشتغال و سياست
  اجتماعي در مناطق پردازش صادرات» سازمان بين المللي كار
  پيمانهاي جمعي
  فصل سوم: روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران
  فصل چهارم: روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين
  مبحث اول: حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري
  مبحث دوم: اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري
  گفتار اول: حمايت و دفاع از حقوق و مصالح كارگران
  گفتار دوم: مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريزي و استفاده از وجوه و مزاياي غير نقدي و رفاهي:
  گفتار سوم: سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران
  گفتار چهارم: توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي
  گفتار پنجم: آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري
  گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه:
  مبحث سوم: تكاليف بنگاهها (كارفرمايان) در قبال اتحاديه هاي كارگري
  مبحث چهارم: پيمان هاي دسته جمعي
  فصل پنجم: روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات)
  بخش پنجم : نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما
  فصل اول: مقدمه
  مبحث اول: انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي
  گفتار اول: اختلافات فردي و اختلافات جمعي
  گفتار دوم: اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي
  مبحث دوم: راههاي حل اختلاف
  گفتار اول: مذاكره و سازش بين كارگر و كارفرما يا نمايندگان آنان
  گفتار دوم: استفاده از روش داوري
  گفتار سوم: رسيدگي كيفري
  مبحث سوم: ويژگيهاي دادرسي و حل اختلافات كارگري
  مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات كارگري و كارفرمايي در مقررات بين المللي كار
  فصل دوم: نظام حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران
  فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادي ويژه چين
  مبحث اول: مراحل يا مراجع رسيدگي
  گفتار اول: مذاكره و سازش
  گفتار دوم: كميتة ميانجيگري اختلافات كاري بنگاه:
  گفتار سوم: كميتة داوري اختلافات كارگري
  گفتار چهارم: دادگاه عمومي
  مبحث دوم: روش هاي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي
  مبحث سوم: انو
  اع اختلافات كارگري و كارفرمايي
  فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علي «امارات»)
  نتيجه‌گيري‌
  قراردادكار
  تعليق‌ قراردادكار
  انحلال‌ قرارداد كار يا پايان ‌رابطه‌ كارگري‌ و كارفرمائي‌
  ۱ـ اخراج‌
  ۲ـ استعفا
  ۳ـ از كار افتادگي‌ كلي‌:
  ۴ـ تشريفات‌ پس از انحلال قرارداد کار
  شرايط‌ كار:
  مزد
  روابط‌ جمعي‌ كار:
  نظام‌ حل‌ اختلاف‌
  مراجع و مواخذ
  کتب:
  پايان نامه ها:
  مجلات:
  قوانين و مقررات:  برچسب ها: بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری نظام حل اختلافات اختلافات کارگر و کارفرما پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.