پایان نامه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 136 صفحه چکیده تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است.

کد فایل:6352
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 199 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 136 صفحه
  چکیده
  تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
  کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا

  فهرست مطالب
  مقدمه ۱
  طرح مساله۱
  سوالات تحقیق۳
  پیشینه تحقیق۴
  روش تحقیق۴
  تقسیم بندی مطالب۴
  فصل اول: تعاريف و مفاهیم
  مبحث اول: مفهوم و ماهيت تجدید نظر ۶
  گفتار اول :مفهوم تجدید نظر۶
  گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر۷
  مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی۸
  گفتار اول : دیدگاه مخالفان۸
  أ
  گفتار دوم : دیدگاه موافقان ۱۱
  مبحث سوم: قابليت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآراي دادگاه ها۱۶
  گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر۱۶
  بند اول : احکام۱۶
  بند دوم : تصمیمات حسبی۱۹
  بند سوم: قرارها۱۹
  گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر۲۲
  مبحث چهارم: آثار تجديد نظرخواهي ۲۵
  گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی ۲۵
  گفتار دوم : اثر تعليقي ۲۵
  گفتار سوم : اثر انتقالي۲۶
  گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی۲۷
  فصل دوم: قلمرو حقوق تجديدنظرخواه و ضمانت اجراي آن نسبت به آراء دادگاهها
  مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها۳۰
  ب
  گفتار اول: اصحاب دعوا 30
  بند اول : اصحاب دعوای نخستین.. 30
  بند دوم : اشخاص ثالث۳۱
  گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۳۲
  مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن۳۵
  گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه۳۵
  گفتار دوم : زوال سمت نماینده ۳۶
  گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه۳۷
  مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ۳۸
  گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید۳۸
  گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید۳۹
  گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر ۳۹
  بند اول : طرح دعاوی طاری ۴۰
  ۱-۱- ورود ثالث در مرحله تجديدنظر 41
  ۱-۲- جلب شخص ثالث در مرحله تجديدنظر ۴۳
  ج
  بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ۴۴
  بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین۴۵
  بند چهارم : تغییر عنوان خواسته۴۶
  گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع ۴۶
  مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۷
  گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۸
  بند اول : دارای ضمانت اجرا۴۸
  بند دوم : فاقد ضمانت اجرا۴۹
  بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست۵۱
  گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
  بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی۵۲
  بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص۵۳
  بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی۵۴
  بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی۵۴
  د
  مبحث پنجم:درخواست تامين خواسته، دستور موقت و دعوي متقابل در مرحله تجديدنظرخواهي
  گفتار اول: درخواست تامين خواسته
  ۵ گفتار دوم : درخواست دستور موقت۵۶
  گفتار سوم: طرح دعوي متقابل۵۷
  مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها
  ۵۸ گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۵۸
  بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی۶۱
  بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۶۲
  گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن ۶۳
  بند اول : استرداد دادخواست کامل ۶۶
  بند دوم : استرداد دادخواست ناقص ۶۶
  فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجراي آن نسبت به آراء شوراي حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
  مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف۶۹
  ر
  گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ۷۰
  بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۰
  بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۱
  گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف۷۳
  گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف ۷۵
  گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۸
  گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۹
  بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی۷۹
  بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی۸۰
  گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن ۸۰
  مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ۸۲ گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
  گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها ۸۵
  ك
  گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی ۸۶
  گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری۸۶
  گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی ۸۷
  گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی۸۸
  بنداول : جلب ثالث۸۹
  بند دوم : ورود ثالث۹۷
  نتیجه گیری و پیشنهادات۹۸
  منابع و مأخذ۱۰۰

  برچسب ها: پایان نامه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن پایان نامه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه تجدید نظر پایان نامه حقوق دانلود رایگان پایان نامه حقوق پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد ح
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.