پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 158 صفحه موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و م

کد فایل:6334
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 161 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 158

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 158 صفحه


  موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
  واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه : 2
  الف: انگیزه انتخاب موضوع : 3
  ب: ضرورت موضوع پایان نامه : 3
  ج: سوالات اصلی تحقیق : 4
  د: فرضیه های تحقیق: 4
  ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : 5
  و : اهداف و کاربرد های تحقیق : 5
  ز : روش تحقیق و ساختار آن 5
  فصل اول :
  تعاریف و کلیات 7
  مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد 8
  گفتار اول : تعریف قرار داد 8
  بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد 9
  الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد 9
  ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد 10
  ج – مفاد قرارداد ناقص باشد 11
  بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها 12
  الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها 12
  ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری 13
  قراردادهای قیمت مقطوع : 13
  قرارداد های قیمت واحد : 14
  قراردادهای احاد بهائی: 14
  قراردادهای cost plus 14
  قراردادهای target cost 14
  گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد 15
  گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد 18
  مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد 20
  مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران 22
  گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین 23
  گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی 24
  مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل 25
  فصل دوم :
  ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی 32
  فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی 33
  مبحث اول : نقض قرارداد 33
  گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد 35
  گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد 41
  بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 50
  الف – فرا نرسیدن موعد تعهد 50
  ب- آشکار بودن نقض در آینده 51
  ج- اساسی بودن نقض 51
  د – ارسال اخطار معقول 53
  ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد 53
  بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران 54
  الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران 54
  ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران 56
  مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی 62
  گفتار اول : مفهوم خسارت 63
  گفتار دوم : ارکان خسارت 67
  بند اول : ضرر مادی مستقیم 68
  بند دوم : عدم النفع 68
  گفتار سوم : درجه و شدت خسارت 73
  گفتار چهارم : راه های جبران خسارت 79
  مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد 81
  مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد 86
  مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر 89
  گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد 89
  لزوم و ضرورت تفسیر : 91
  مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد 92
  گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن 93
  گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد 94
  گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد 95
  گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون 97
  فصل سوم :
  معیار های تعیین نقض اساسی 100
  فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی 100
  مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی 101
  گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی 101
  بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا 102
  بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد 104
  بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا 104
  گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد 105
  بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت 105
  بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد 107
  بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی 110
  مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ 111
  گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران 111
  بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد 111
  بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت 114
  گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ 117
  گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
  گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد 120
  گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض 122
  نتیجه گیری : 126
  پیشنهادات : 131
  فهرست منابع و مآخذ 138
  منابع فارسی 138
  الف : کتب 138
  ب : مقالات و پایان نامه ها 141
  منابع انگلیسی 143
  کتب 143  برچسب ها: پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی نقض اساسی قراردادها مطالعه ی نقض اساسی قراردادها پایان نامه حقوق حقوق ایران مقررات بین المللی پایان نامه حقوق بین الملل
محصولات مرتبط
ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی قیمت: 8,000 تومان
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قیمت: 5,000 تومان
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده قیمت: 3,000 تومان
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین قیمت: 4,000 تومان
بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) قیمت: 10,000 تومان
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قیمت: 8,000 تومان
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی قیمت: 10,000 تومان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.