فایل های دیگر فروشنده

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 141 صفحه

کد فایل:5267
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 350 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 141

حجم فایل:321 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 141 صفحه

  چکیده:
  در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف کارمند دستگاه اجرایی پرداخته است.
  از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری

  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق 7
  فصل اول: کلیات 8
  مبحث اول: مفهوم استخدام 8
  گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام 8
  گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام 11
  گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام 11
  مبحث دوم: زمینه فهم استخدام 15
  گفتاراول: نظم 18
  گفتاردوم: بروکراسی 20
  مبحث سوم: اصول کلی حاکم براستخدام 22
  گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی 22
  گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی) 26
  گفتارسوم: اصل تأمین رفاه کارکنان دولت 27
  گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی 28
  گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق 29
  گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی 30
  گفتارهفتم: اصل انضباط اداری 30
  گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان 28
  مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی 31
  فصل دوم: تعاریف ومفاهیم 32
  مبحث اول: حقوق اداری 32
  مبحث دوم: اداره 37
  مبحث سوم: استخدام 34
  مبحث چهارم: مستخدم 39
  گفتاراول: مستخدم عمومی 40
  گفتاردوم: مستخدم دولت 41
  مبحث پنجم: دستگاه اجرایی 43
  گفتاراول: وزارتخانه 44
  گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46
  مبحث ششم: پست سازمانی 50
  مبحث هفتم: شغل 46
  مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور 47
  گفتاراول: طبقه بندی مشاغل 53
  گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل 54
  مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی 48
  گفتاراول: امورحاکمیتی 48
  گفتاردوم: امورتصدی 57
  مبحث دهم: ورود به خدمت 53
  بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک 62
  فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی 63
  مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی 63
  مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری 64
  گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65
  گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده 65
  گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67
  مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری 68
  گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده 68
  فصل دوم:ورودبه خدمت 69
  مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت 69
  گفتاراول:درقانون استخدام کشوری 62
  گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری 70
  گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت 72
  بنداول:شرط سنی 72
  بنددوم:تابعیت 74
  بندسوم:انجام خدمت وظیفه 67
  بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر 75
  بندپنجم:عدم فسادعقیده 68
  بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر 68
  بندهفتم:تحصیل 69
  بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی 70
  بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است 78
  بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 71
  بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 71
  بنددوازدهم:سایرموارد 80
  مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت 74
  گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی 83
  گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی 75
  گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود 76
  مبحث سوم:رسیدگی به شکایات 77
  فصل سوم:انواع مستخدمان 86
  مبحث اول:مستخدم رسمی 86
  گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی 87
  گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی 80
  مبحث دوم:مستخدم پیمانی 81
  گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی 83
  بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی 84
  بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی 86
  گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی 88
  بنداول:شرایط تمدیدقرارداد 89
  بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی 92
  گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری 93
  مبحث سوم:سایرمستخدمان 95
  گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95
  گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه 96
  گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر 96
  فصل چهارم:حقوق مستخدمان 97
  مبحث اول:حقوق مادی 97
  گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98
  بنداول:درقانون استخدام کشوری 98
  بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری 100
  گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان 103
  بنداول: درقانون استخدام کشوری 103
  بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری 106
  مبحث دوم:حقوق غیرمادی 112
  گفتاراول:حقوق مدنی 112
  گفتاردوم:حقوق سیاسی 112
  بنداول:آزادی عقیده وبیان 112
  بنددوم:حق تشکل کارمندی 126
  گفتارسوم:حق حمایت قضایی 114
  گفتارچهارم:حق مرخصی 114
  بنداول:مرخصی استحقاقی 127
  بنددوم:مرخصی استعلاجی 128
  بندسوم:مرخصی بدون حقوق 128
  نتیجه گیری 129
  منابع وماخذ 120  برچسب ها: پایان نامه حقوق عمومی حقوق عمومی پایان نامه ارشد حقوق عمومی دانلود پایان نامه ارشد حقوق عمومی بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری قانون استخدام کشوری
 • فایل ورد قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.