نظری به تغييرات جمعيت روستايی در ايران (ديد آماری)

دانلود مقاله آمار با موضوع نظري به تغييرات جمعيت روستايي در ايران (ديد آماري) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 22 فهرست و پیشگفتار مقدمه واقعيت اين است كه بدون هيچ شك و ترديدي، در جهان امروز راه توسعه از تنگ راه جمعيت مي گذرد و گذر از اين تنگ راه به سلامت ممكن نيست مگر اينكه زواياي اين تنگ راه به د

دانلود مقاله آمار با موضوع نظری به تغييرات جمعيت روستايی در ايران (ديد آماری)

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 22

فهرست و پیشگفتار

مقدمه
واقعيت اين است كه بدون هيچ شك و ترديدي، در جهان امروز راه توسعه از تنگ راه جمعيت مي گذرد و گذر از اين تنگ راه به سلامت ممكن نيست مگر اينكه زواياي اين تنگ راه به دقت بررسي و شناخته شود. طرح و اجراي هيچ برنامه اي يا پروژه اي در يك روستاي كوچك يا يك شهر كلان ممكن نيست كه ريشه در زمين و جمعيت و مسايل آن نداشته باشد. گفته ها و شينده هاي مكرر كنفرانس هاي ملي و بين المللي و نتايج تحقيقات در سرتاسر جهان در باب جمعيت و توسعه و شاخه هاي مربوط به آن، جملگي وام دار اين پيام بسيار مهم براي بقاي جهان است...
تحولات تاريخي جمعيت روستايي ايران
جدول 1ـ جمعيت كشور به تفكيك شهري و روستايي در سالهاي مختلف (ميليون نفر) 
جدول شماره 2ـ رشد جمعيت روستايي و شهري ايران در چهار دوره سرشماري (به درصد) 
جدول شماره 3ـ جمعيت مناطق شهري و روستايي طي دروه هاي سرشماري 
نمودار 1ـ سهم جمعيت شهري و روستايي از كل جمعيت كشور (1375ـ 1345) 
نمودار 2ـ توزيع جمعيت كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي در 40 سال اخير 
جدول شماره 4ـ تحول تعداد جمعيت مراكز روستايي كشور برحسب طبقات جمعيتي در مقاطع سرشماري (ارقام جمعيتي به هزار) 
جدول شماره 5 ـ تعداد آباديها و متوسط جمعيت و خانوار آن به تفكيك استان در سال 1375 
جدول شماره 6 ـ تعداد نقاط روستايي (داراي سكنه و خالي از سكنه) و متوسط جمعيت آن به تفكيك استان در سال 1375
جدول شماره 7 ـ طبقه بندي جمعيتي آباديهاي داراي سكنه كشور در سالهاي مختلف
نمودار (3) پراكندگي فضايي جمعيت روستايي در سال 1375 
نمودار (4) درصد جمعيت طبقه بندي جمعيتي آباديهاي داراي سكنه كشور در سالهاي مختلف
جدول شماره 8 ـ تعداد آباديهاي مسكوني كشور برحسب استان به تفكيك جمعيت در استان 1375
جدول شماره 9 ـ تعداد آبادييهاي مسكوني كشور برحسب استان به تفكيك جمعيت در استان 1365
جدول شماره 10ـ مقايسه درصد روستانشيني درجهان و ايران در سال 2000 
جدول شماره 11ـ مرتبه بندي استانهاي كشور به ترتيب روستانشيني در سالهاي 1375 ـ 1365 
مأخذ: 
16934 فایل های سایت
764 کاربران سایت
12546 فروش موفق
42,557 بازدید امروز
پشتیبانی