بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسداد مزمن ریه

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسداد مزمن ریه تعداد صفحات : 73 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست (مقدمه پزوهش وبیان مسئله ) جنبه های بالینی COPD : شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون. اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز : جدول۲ : عوامل زمینه

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسداد مزمن ریه 
تعداد صفحات : 73 با فرمت ورد و قابل ویرایش 

فهرست

(مقدمه پزوهش وبیان مسئله )         

 جنبه های بالینی COPD :

 شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون.

 اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز :

 جدول۲ : عوامل زمینه ساز برای ایجاد COPD

 تاریخچه طبیعی COPD :

تظاهرات بالینی :

 شرح حال

 معاینه فیزیکی :

 یافته های آزمایشگاهی :

 عکس قفسه سینه:

 تست های عملکرد ریوی (PFT)

 آزمایش خلط :

 تشخیص و مونیتورینگ :

 Staging  درCOPD :

جدول ( ۴ )  Staging  در COPD

 درمان جامعCOPD :

 جدول (۵) درمان بیماران علامت دار COPD

 شکل (۶ ) الگوریتم نشان دهنده. درمان کلی بیماران COPD

 ترک سیگار :

 درمان دارویی:

 ۱- برای علائم خفیف متغیر:

 ۲- برای علائم مداوم خفیف تا متوسط:

 ۳- در صورتی که پاسخ به گام ۲ نامطلوب باشد می توان:

 ۵- برای تشدید علائم شدید:

 جدول (۸)درمان داروئی گام به گام در بیماران COPD.

 برونکودیلاتور :

 مواد آنتی کولینرژیک:

 تئوفیلین:

 درمان ضد التهابی :

 مواد موکوکینتیک :

 آنتی بیوتیک ها:

 واکسیناسیون:

 درمان تشدید علائم حاد (Acute exacerbation)

 اکسیژن درمانی :

 معیارهای بستری و ترخیص :

 جدول (۹) ارزیابی تشدید علائم COPD در اتاق اورژانس

 جدول (۱۰) اندیکاسیونهای بستری بیمار در بیمارستان در COPD.

 جدول (۱۱) اندیکاسیون های بستری در ICU در بیمار با تشدید حاد COPD

 معیارهای ترخیص پس از درمان در تشدید حاد COPD .

 خلاصه :

 تست های عملکرد ریوی (Pulmonary function testing)

 Total lung capacity (TLC) :

 Vital capacity (VC):

 Residual volume (RV):

 Tidal volume (TV) :

 Functional Residual capacity (FRC):

 Inspiratory  capacity (IC)

 Expiratory Reserve volume (ERV):

 اسپیرومتری :

 شکل (۱۴) : نمونه ای از اسپیرومتری قابل قبول و غیر قابل قبول

شکل (۱۶) اسپیروگرامهای تیپیک  انسداد راههای هوایی خفیف، متوسط و شدید .

 ارتباطات پاتو فیزیولوژیک اسپیرومتری:

 تجویز برونکودیلاتور و آزمایش کردن:

 مقادیر رفرنس و تفسیر:

 تفسیر های کلی:

 شکل (۱۸ ) الگوریتم ساده تفسیر اسپیرومتری

 اهمیت و اهداف پژوهش Significance of study &goals &  objectives

 فرضیه ها و سؤالات پژوهش : Hypotheses questions

 تعریف واژگان: (operational definitions)

 COPD :(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

 (Forced Expiratory volume in First second):FEV1

 FVC: ظرفیت حیاتی با فشار(Forced volume capacity)

MMEF : جریان میانه بازدمی حداکثر (Maximal Mid Expiratory flow)

 بررسی پیشینه پژوهش:

 روش اجرای پژوهش Methodology &Methods

 ۱- تعریف جامعه پژوهش:

 نوع مطالعه: نیمه تجربی (semi experimental)

 واحد مطالعه فردی : (individual )

 ۲- نحوه و روش نمونه گیری و حجم نمونه:

 ۳- نحوه انجام کار:

 ۴- ابزار گرد آوری داده ها:

 ۵-  روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها :

 نتایج و یافته ها

 آنالیز توصیفی:

 آنالیز تحلیلی :

 نمودار توزیع سنی در افراد مورد مطالعه

  منابع


تکه ای از متن :


در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم.

از تمامی بیماران یک اسپیرومتری  پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) +  5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند.

نتایج : نتیجه این کار آزمایی نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواستروئید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران  COPD  نداشته است.

 اما کورتیکواستروئید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه ،تنگی نفس فعالیتی،میزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است.........و ......
13734 فایل های سایت
580 کاربران سایت
7901 فروش موفق
62,973 بازدید امروز
پشتیبانی