مقایسه الگوهای بلوغ و تکامل مدیریت پروژه

مقایسه الگوهای بلوغ و تکامل مدیریت پروژه این فایل 59 صفحه ای پس از معرفی فشرده مبانی مدیریت پروژه، الگوهای اصلی این علم را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. برخی از عناوین مورد اشاره عبارتند از:سازمان های پروژه محور، موفقیت وشکست پروژه ها،مسایل و مشکلات پروژه ها، معرفی الگوها و چارچوب هایی برای حل مسای

مقایسه الگوهای بلوغ و تکامل مدیریت پروژه

این فایل 59 صفحه ای پس از معرفی فشرده مبانی مدیریت پروژه، الگوهای اصلی این علم را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. برخی از عناوین مورد اشاره عبارتند از:سازمان های پروژه محور، موفقیت وشکست پروژه ها،مسایل و مشکلات پروژه ها، معرفی الگوها و چارچوب هایی برای حل مسایل و مشکلات پروژه ها، مدل های بلوغ و تکامل مدیریت پروژه، انواع مدل های بلوغ، معیارهای مقایسه مدل ها، مدل تکامل کرزنر و...12829 فایل های سایت
530 کاربران سایت
6794 فروش موفق
243,765 بازدید امروز
پشتیبانی