شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

دانلود پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد 143 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چکیده:18 فصل اول 1-1 بیان مساله :18 1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش :20 1-3 پیشینه پژوهش 21 1-4 سوالات پژوهش 24 1-5 اهداف پژوهش 24 1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 24 1-7 روش تحقیق24 1-7-1 نوع روش

دانلود پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد 143 صفحه با فرمت WORD
 
فهرست مطالب
چکیده:18
فصل اول
1-1 بیان مساله :18
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش :20
1-3 پیشینه پژوهش 21
1-4 سوالات پژوهش 24
1-5 اهداف پژوهش 24
1-6 جنبه نوآوری  و جدید بودن تحقیق 24
1-7 روش تحقیق24
1-7-1 نوع روش تحقیق24
1-7-2 روش گردآوری اطلاعات24
1-7-3 ابزار گردآوری اطلاعات25
1-7-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات25
1-8 محدودیتهای تحقیق26
فصل دوم
2-1 بلایای  طبیعی28
2-1-1 تعریف بلایای طبیعی29
2-1-2  انواع بلایای طبیعی30
2-2 مفهوم بحران  35
منشأمفهومبحران 35
2-2-2 ويژگي هاي عمومي بحران ها37
2-2-3 رويکرد سيستمي تعريف بحران39
2-2-4 شاخص شناسی ( کالبد شناسی) مفهوم بحران43
2-2-5 دیدگاه های مختلف راجع به مقوله بحران 43
2-2-5-1ديدگاهسنتى 43
2-2-5-2  ديدگاهقانون طبیعی43
2-2-5-3 ديدگاهتعاملى43
مدیریت بحران43
2-3-1 مفهوم مدیریت بحران 43
2-3-2  مدیر بحران 47
2-3-3 الگوهای مدیریت بحران 48
2-3-3-1الگوىپيازىشكلميتراف وشريواستاوا48
2-3-3-2الگوىلچات 50
2-3-3-3 الگوىپنجمرحلهاىميترافوپيرسون50
2-3-3 -4 الگوىمككانكى51
2-3-3-5 الگوىرسيدگىجامعفينك51
2-3-3-6 الگوىششمرحلهاىليتلجان52
2-3-3-7 الگوىدوبخشىمديريتبحران 53
2-3-3-8 الگوىجامعمديريتبحران53
2-3-4 مراحل 4 گانه در مدیریت بحران54
2-3-4-1 پیشگیری54
2-3-4-2 آمادگی54
2-3-4-3 مقابله55
2-3-4-4 بازسازی و بازتوانی 55
2-3-5 راهبردهای موثر در مدیریت بحران55
2-3-5-1 راهبردبحرانگريزى55
2-3-5-2 راهبردبحرانستیزى55
2-3-5-3 راهبردبحرانپذیری56
2-4 بررسی نمونه های موردی 57
2-4-1 مدیریت  بحران در ژاپن57
2-4-1-1 سياست‌ها، راهبردها و قوانين ملي57
2-4-1-2 برنامه جامع توسعه ملي57
2-4-1-3 برنامه تعيين اولويت توسعه زيرساخت‌هاي جامعه58
2-4-1-4 برنامه حفاظت از جنگل‌ها58
2-4-1-5 بخش‌نامه تطبيق تاسيسات تامين آب با استانداردهاي فني58
2-4-1-6 در نظر گرفتن مخاطرات زلزله در آيين‌نامه‌هاي ساختماني59
2-4-1-7 بودجه سالانه كاهش مخاطرات بحران59
2-4-2 مدیریت بحران در آمریکا60
2-4-3 مدیریت بحران در شهر خرم آباد 63
معرفی محدوده مورد  مطالعه63
2-4-3-2 بحرانيبودنوضعيتخرمآباددرمقابلزلزلهوضرورتكاربردمديريتبحران 64
فصل سوم
3-1 روش پژوهش72
3-2 جامعه آماری ، حجم  نمونه و روش نمونه گیری74
3-3 ابزار  گردآوری اطلاعات74
3-4 آزمون  روایی ( اعتبار)تحقیق75
3-5 آزمون  پایایی تحقیق75
3-6   روش تجزیه  و  تحلیل اطلاعات 76
3-6-1 مدلسازی  swot 76
فصل چهارم
1-4 شناخت عرصه پژوهش94
4-1-1 معرفی شهرستان نظرآباد 95
4-1-2 تاریخچه شهر نظرآباد96
1-4-3 تقسیمات کشوری شهرستان نظرآباد96
4-1-4 تغییرات در تقسیمات شهرستان نظرآباد96
4-1-5 معرفی آثار باستانی و گردشگری  نظرآباد97
1-4-5-1 منطقه باستان شناسی ازبکی 97
4-1-5-2  روستای گلدره 97
4-1-5-3  روستای ابراهیم بیگی 99
4-1-5-4  امامزاده ها 99
4-1-6  بررسی اقتصاد شهرستان نظرآباد100
4-1-6-1  کشاورزی100
4-1-6-2  دامداری 101
4-1-6-3 صنعت 101
4-1-6-4 گردشگری101
4-1-7  توزیع کاربری ها102
4-1-8  مطالعات جمعیت شناختی 107
4-1-9 بررسی وضعیت مسکن 109
4-1-10 وضعیت اقتصادی113
4-1-11 ویژگی های جغرافیایی 114
4-2  تجزیه و تحلیل داده ها115
4-2-1  بررسی عوامل داخلی تاثیر گذار بر مدیریت بحران شهرستان نظرآباد 115
4-2-2 بررسی عوامل خارجی تاثیر گذار بر مدیریت بحران شهرستان نظرآباد 118
4-2-3 تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل  121
4-2-3-1 مسئولان و کارشناسان ادارات و متخصصان شهری 121
4-2-3-2 ساکنین شهرستان نظرآباد122
فصل پنجم
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری  132
5-2 پاسخ به سوالات تحقیق  138
5-3 آزمون فرضیات 138
5-4 پیشنهادات 139
5-4-1 پیشنهادات  اقتصادی 139
5-4-2 پیشنهادات  اجتماعی- فرهنگی 140
5-4-3 پیشنهادات  کالبدی140
5-4-4 پیشنهادات  مدیریتی140
5-4-5 پیشنهادات  حمل و نقل140
5-4-6 پیشنهادات  اکولوژیکی141 

 12515 فایل های سایت
466 کاربران سایت
5244 فروش موفق
142,293 بازدید امروز
پشتیبانی