طراحی شهری پایدار در پیاده رو ها

دانلود رساله پایان نامه شهرسازی طراحی شهری پایدار در پیاده راه ها، نمونه موردی شهرک غرب 98 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب: چکیده 6 فصل اول: طرح موضوع 7 1-1 بيان مسأله: 8 1-2سؤالات تحقیق: 9 1-3 اهداف تحقیق: 9 1-4 فرضیات تحقیق: 9 1-5 پیشینه تحقیق: 9 1-6 روش تحقیق: 15 1-6-1 نوع روش تحقیق : 15 1-6-2

دانلود رساله پایان نامه شهرسازی طراحی شهری پایدار در پیاده راه ها، نمونه موردی شهرک غرب 98 صفحه با فرمت WORD
   
 فهرست مطالب:
چکیده 6
فصل اول: طرح موضوع 7
1-1 بيان مسأله: 8
1-2سؤالات تحقیق: 9
1-3 اهداف تحقیق: 9
1-4 فرضیات تحقیق: 9
1-5 پیشینه تحقیق: 9
1-6 روش تحقیق: 15
1-6-1 نوع روش تحقیق : 15
1-6-2 روش گردآوری اطلاعات: 15
1-6-3 ابزار گردآوری اطلاعات: 16
1-6-4 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : 16
1-7 موانع تحقیق: 16
فصل دوم: مبانی نظری 17
2-1مفهوم توسعه پایدار 18
2-2 تعاریف توسعه پایدار: 21
2-3 تاریخچه توسعه پایدار: 23
2-4 شاخص های پایداری: 24
2-4-1 شاخصهاي اصولي و اخلاقي: 24
2-4-2 شاخصهاي روان شناختي: 25
2-4-3 شاخصهاي توصيفي: 25
2-4-4 شاخصهاي سازماني يا تشكيلاتي: 25
2-4-5 شاخص شرايط زندگي: 25
2-4-6 شاخص رفاهی: 26
2-4-7شاخصهاي استفاده از منابع: 26
2-4-8 شاخصهاي مالي و اقتصادي 27
2-4-9 شاخصهاي وابستگي 27
2-4-10 شاخص بارهاي زيست محيطي 28
2-5 طراحي پايدار 29
2-6 پیاده مداری 30
2-6-1 تعریف پیاده راه: 30
2-6-2 تحولات فکری مرتبط با پیاده محوری : 31
2-6-3 تاريخچه پياده راه سازى: 33
2-6-4 گسترش فضاهای پیاده و پیاده راهها 34
2-6-5 مزایای ایجاد پیاده راهها: 36
2-6-5-1 ادراک فضایی و بصری 36
2-6-5-2 روابط اجتماعی 36
2-7 چگونگی انتخاب مسیر پیاده راه پویا 37
2-8 انواع تسهیلات یک پیاده راه: 37
2-8-1 گذر موقت: 37
2-8-2 گذر آزمایشی: 37
2-8-3 گذر مقطع یا پلازا: 38
2-8-4گذر های ممتد: 38
2-8-5گذر های غیر هم سطح عابر پیاده: 38
2-8-6گذر های چند طبقه: 38
2-9ویژگی های یک پیاده راه پویا: 38
2-10 محورهای همپوشانی پایداری و پیاده راه های پویا 44
2-10-1نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی 44
2-10-2حرکت پیاده، عامل حمل و نقل پایدار 45
2-10-3 پیاده روی حافظ محیط زیست 45
2-10-4 حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی 46
2-10-5 پیاده روی عامل توسعه پایدار اقتصادی 46
2-10-6 پیاده روی عامل توسعه پایدار فرهنگی 47
2-10-7 پیاده روی موجد توسعه پایدار سیاسی 47
فصل سوم: تجربیات ایران و جهان 51
3-1 تاريخچه احداث پياده‌راه در جهان 52
3- تاريخچه احداث پياده‌راه در ايران 55
3-2 مرکز خرید استانبول 56
3-3 مرکز خرید رامبلا 59
3-4 محور پیاده سپهسالار تهران 62
فصل چهارم:بررسی نمونه موردی 73
4-1 مقدمه 74
4-2 معرفی محدوده مورد مطالعه 74
4-3 معرفی کاربریهای مهم 76
4-4 بررسی عناصر و کیفیت سازمان بصری 77
4-5 کریدور دید 78
4-6 خط آسمان 79
4-7 بررسی نقاط ضعف، قدرت، فرصت ها و تهدیدهای موجود در بلوار ایوانک و کاربری های اطراف (SWOT): 80
4-7-1 کاربری ها( عملکرد و فعالیت): 80
4-7-2 منظر شهری و سازمان بصری: 81
4-7-3 سازمان فضایی 82
4-7-4 حمل و نقل 84
4-7-5 سیمای شهری 86
4-8 جمع بندی و نتیجه گیری 87
فصل پنجم: ارائه پروژه 88
5-1 مقدمه 89
5-2 ارائه پروژه 89
5-3- ارائه پیشنهادات ددر زمینه توسعه پیاده راه پایدار 90
5-3-1 پیشنهادات حمل و نقل 90
5-3-2 پیشنهادات اجتماعی 91
5-3-3پیشنهادات فرهنگی 92
5-3-4 پیشنهادات کالبدی و فناوری 92
5-3-5 پیشنهادات زیست محیطی 93
5-3-6 پیشنهادات اقتصادی 93
5-4 جمع بندی و نتیجه گیری 93
منابع و مآخذ : 9512515 فایل های سایت
466 کاربران سایت
5244 فروش موفق
142,293 بازدید امروز
پشتیبانی