بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها

رساله کارشناسی ارشد شهرسازی-طراحی شهری دانلود رساله پایان نامه بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها، نمونه موردی: خیابان ولی عصر تهران 164 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق 7 1-1بیان مساله 8 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 10 1-3- اهداف تحقیق: 11 1-4- فرضیات تحقیق: 12 1-5- سوا

رساله کارشناسی ارشد شهرسازی-طراحی شهری 
دانلود رساله پایان نامه بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها، نمونه موردی: خیابان ولی عصر تهران 164 صفحه با فرمت WORD 

  فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق 7
1-1بیان مساله 8
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 10
1-3- اهداف تحقیق: 11
1-4- فرضیات تحقیق: 12
1-5- سوالات تحقیق 12
1-6- روش تحقیق: 12
1-6-1 مدل تحقیق : 12
1-6-2 روش تحقیق : 13
1-6-3 جامعه آماری و حجم آن : 13
1-6-4 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 13
1-6-5 روش گرد آوري اطلاعات : 14
1-6-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 14
1-7 پیشینه تحقیق 15
1-8 محدودیتهای تحقیق 21
فصل دوم:ادبیات و چارچوب نظری 22
2-1- پیاده مداری 22
2-1-1 تعریف محدوده پیاده: 22
2-1-2 تعریف پیاده راه: 23
2-1-3- تعریف پیاده مداری 24
2-1-4 انواع پیاده راه ها : 25
2-1-5 تحولات فکری مرتبط با پیاده محوری : 25
2-1-6 تاريخچه پياده راه سازى: 26
2-1-7 گسترش فضاهای پیاده و پیاده راهها 27
2-1-8 مزایای ایجاد پیاده راهها: 29
2-1-9 چگونگی انتخاب مسیر پیاده راه پایدار 30
2-1-10 انواع تسهیلات یک پیاده رو: 30
2-1-10-1 گذر موقت: 30
2-1-10-2 گذر آزمایشی: 30
2-1-10-3 گذر مقطع یا پلازا: 31
2-1-10-4 گذر های ممتد: 31
2-1-10-5 گذر های غیر هم سطح عابر پیاده: 31
2-1-10-6 گذر های چند طبقه: 31
2-2- دیدگاه اندیشمندان شهرسازی در مورد پیاده مداری 31
2-2-1- تونی گارنیه 31
2-2-2- ادموند بیکن 32
2-2-3- بیل هیلیر 33
2-2-4-اپلیارد 34
2-2-5- یان گل 35
2-2-6- میشل والر 36
2-2-7- مصطفی بهزاد فر 36
2-3 منظر شهری 38
2-3-1 تعریف منظر و چشم انداز شهری: 38
2-3-2 دید سواره و پیاده: 41
2-3-3 منظر شهری ازمسیرهای عبوری پیاده 42
2-3-4 شاخص های مطلوبیت منظر شهری مسیر پیاده 42
2-3-5 عناصر منظر شهری مسیر پیاده: 43
2-3-5-1 معبر: 43
2-3-5-2نشانه : 44
2-3-5-3 مبدا و مقصد: 44
2-3-5-4 بدنه: 45
2-3-5-5 مبلمان: 48
2-3-5-6 علائم 50
2-4 تاریخچه احداث پیاده راه: 52
2-4-1 تاريخچه احداث پياده‌راه در جهان 52
2-4-2 تاريخچه احداث پياده‌راه در ایران 54
2-5بررسی نمونه های موردی در جهان 55
2-5-1 پیاده راه استانبول 55
2-5-2 پیاده راه رامبلا 58
2-5-3 محور پیاده مدار استروگت كپنهاگ 60
2-6 بررسی نمونه های موردی در ایران 66
2-6-1 بررسی محور پیاده تربیت تبریز 66
2-6-2 محور پیاده سپهسالار تهران 72
2-6-3 بررسی پیاده راه جنت مشهد 79
فصل سوم:روش شناسی 82
3-1- روش تحقیق: 83
3-1-1 مدل تحقیق : 83
3-1-2 روش تحقیق : 83
3-1-3 جامعه آماری و حجم آن : 83
3-1-4 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 84
3-1-5 روش گرد آوري اطلاعات : 84
3-1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 84
3-2- تحلیل روایی داده های تحقیق 85
3-3- تحلیل پایایی داده های تحقیق 85
3-4 روش شناسی 85
3-4-1 طیف لیکرت 85
3-4-2 روش آلفاي كرونباخ 87
3-4-3 فرمول کوکران 88
3-5 بررسی روش ها و مدلهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 89
3-5-1 مدلسازی swot: 89
3-5-2 روش کارمدلswot : 91
3-5-3 بررسی راهبردها در ازمون SWOT 104
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 107
4-1 معرفی کلی خیابان ولی عصر 108
4-2تاریخچه خیابان ولی عصر 109
4-3 بررسی محدوده مورد مطالعه: 112
4-4 بررسی مبلمان شهری خیابان ولیعصر حد فاصل خیابان انقلاب تا خیابان طالقانی 115
4-5 بررسی منظر شهری در محدوده مورد مطالعه: 138
4-6تجزیه و تحلیل داده ها: 149
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری 156
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری: 157
5-2 پاسخگویی به سوالات: 159
5-3 آزمون فرضیات: 160
5-4 پیشنهادات: 161
5-4-1 پیشنهادات در زمینه مبلمان شهری: 161
5-4-2 پیشنهادات در زمینه منظر شهری: 162
منابع و مآخذ: 16312515 فایل های سایت
466 کاربران سایت
5244 فروش موفق
128,918 بازدید امروز
پشتیبانی