توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان

پایان نامه رشته شهرسازی دانلود پایان نامه رساله توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیه 133 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب : چکیده 10 مقدمه 11 فصل اول: کلیات تحقیق 12 1-1 بیان مساله 13 1-2 اهداف پژوهش 14 1-2-1 اهداف کلان 14 1-2-2اهداف

پایان نامه رشته شهرسازی 
دانلود پایان نامه رساله توزیع کاربری های شهری برحسب نیازهای شهروندان نمونه موردی: خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اول و دوم صادقیه 133 صفحه با فرمت WORD
 
فهرست مطالب :
چکیده 10
مقدمه 11
فصل اول: کلیات تحقیق 12
1-1 بیان مساله 13
1-2 اهداف پژوهش 14
1-2-1 اهداف کلان 14
1-2-2اهداف خرد 15
1-2-2-1 اهداف زیست محیطی: 15
1-2-2-2 اهداف اقتصادی: 15
1-2-2-3 اهداف اجتماعی: 15
1-2-2-4 اهداف کالبدی- فضایی: 16
1-3سوالات پژوهش 16
1-4پیشینه تحقیق 17
1-5روش تحقیق 25
فصل دوم: پیشینه تحقیق 27
2-1 تاریخچه مطالعات کاربری زمین درجهان 27
2-2 تاریخچه مطالعات کاربری زمین درایران 30
2-3 تاریخچه پژوهش های صورت گرفته در زمینه توزیع کاربری های شهری 34
فصل سوم: مبانی نظری 44
1-3 مقدمه 45
2-3 دیدگاههای نظری نقش های مختلف زمین و نحوه ی ارزیابی آن 45
1- 2-3 نظریه ی نقش اجتماعی زمین 46
2- 2-3 نظریه ی نقش اقتصادی زمین 46
3- 2-3 نظریه ی ساماندهی زمین 46
4- 2-3 نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین 47
5- 2-3 نظریه ی مدرنیسم و زمین 47
3-3 دیدگاههای ارزیابی چگونگی استفاده بهینه از اراضی 47
3-3-1 ارزیابی زیست محیطی 47
3-3-2 ارزیابی اقتصادی 48
4-3 تعریف کاربری زمین 48
5-3 عوامل مؤثر بر توزیع فضایی کاربری های شهری: 50
6-3 اثرات اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی کاربری های شهری: 51
1-6-3کاربری های شهری و تأثیر آن در توزیع نقاط ثقل جمعیتی: 51
2-6-3 کاربری شهری و تأثیر آن در اقتصاد شهری: 51
3-6-3 کاربری های شهری و تأثیر آن در کالبد فیزیکی شهرها و هدایت جهات توسعه ی شهری: 52
7-3طبقه بندی کاربری های شهری: 53
8-3اهمیت مطالعات کاربری زمین در شهرسازی: 54
1-8-3نقطه ی مشترک برنامه ریزی و طراحی شهری: 54
2-8-3 رابطه ی تنگاتنگ کاربری زمین و حمل و نقل: 54
3-8-3مقایسه ی دو نقشه از دو زمان: 55
4-8-3مقایسه دو نقشه از دو محل در یک زمان: 55
9-3 مراحل برنامه ریزی کاربری زمین: 55
1-9-3 برداشت وضع موجود کاربری ها: 56
2-9-3ارزیابی وضع موجود کاربری ها: 56
1-2-9-3 ماتریس سازگاری (Compatibility matrix): 56
2-2-9-3ماتریس مطلوبیت (Desirability matrix): 57
3-2-9-3ماتریس ظرفیت (Capacity matrix): 58
3-2-9-3ماتریس وابستگی (Dependency matrix): 58
3-10-3 تعیین اهداف 59
3-10-3-1 اهداف کلان: 59
3-10-3-2 اهداف خرد یا ویژه: 61
3-10-3-2-1 کارایی: 61
3-10-3-2-2 برابری: 61
3-10-3-2-3 پایداری: 62
3-10-4 تهیه برنامه 62
11-3معیارهای بهینه در مکان یابی کارکرد های شهری: 63
1-11-3سازگاری: 63
3-11-3 کارایی: 64
4-11-3 مطلوبیت: 64
5-11-3 سلامتی: 64
6-11-3 استاندارد های ایمنی: 64
12-3انواع کاربری ها: 65
2-12-3کاربری تجاری : 66
3-12-3کاربری اداری- انتظامی : 67
4-12-3 کاربری فضاهای سبز : 67
5-12-3 کاربری آموزشی: 67
6-12-3 کاربری بهداشتی- درمانی : 68
9-12-3 کاربری فرهنگی – مذهبی 69
10-12-3کاربری جهانگردی – پذیرایی 69
11-12-3 کاربری ورزشی 69
14-12-3 کاربری حمل و نقل و شبکه های ارتباطی : 69
13-3 نتیجه گیری 70
فصل 4: بررسی نمونه موردی 72
4-1 معرفی کلی خیابان ستارخان 73
4-2 معرفی کاربری ها 75
4-3 معرفی کاربری های مهم و خاص 77
4-4 بررسی عناصر و کیفیت سازمان بصری 78
4-5 کریدور دید 79
4-6 خط آسمان 81
4-7 مورفولوژی 82
4-8 جهت شیب محدوده خیابان ستارخان 84
4-9 نقشه های پایه تعداد طبقات و کیفیت ابنیه : 85
4-10 کاربری های شاخص و گونه شناسی نمای کاربری های آن : 87
4-11 مسیرهای پایانه های تاکسی و اتوبوس 88
4-12 مسیر حرکت سواره 90
4-12-1 مسیر حرکت سواره( شریانی درجه 1 و 2) 90
4-12-2 مسیر حرکت سواره ( جمع و پخش کننده) 92
4-13 نقشه قرارگاه رفتاری 93
4-14. بررسی نقاط ضعف، قدرت، فرصت ها و تهدیدهای موجود در خیابان ستارخان و کاربری های اطراف (SWOT) 94
4-14-1 کاربری ها( عملکرد و فعالیت): 95
4-14-2 منظر شهری و سازمان بصری: 96
4-14-3 سازمان فضایی 98
4-14-4 حمل و نقل 99
4-14-5 کالبدی 99
فصل 5: تجزیه و تحلیل داده ها 101
5-1جامعه آماری 102
5-2 روش شناسی 102
5-2-1 تحلیل عاملی 102
5-2-1-1 تعریف تحلیل عاملی 102
5-2-1-2 انواع تحلیل عاملی 103
5-2-1-3 مراحل انجام تحلیل عاملی 104
5-3یافته های مربوط به مشخصات عمومی 104
5-4- تحلیل پایایی داده های تحقیق 107
5-5تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه بوسیله آزمون تحلیل عاملی 107
5-5-1آزمون بارتلت و kmo 107
5-5-2 اشتراک اولیه و استخراجی 108
5-5-3-محاسبه واریانس ها و ومقادیر ویژه عوامل 110
5-5-4 نام گذاری عامل ها: 115
فصل 6: نتیجه گیری وپیشنهادات 121
6-1مقدمه 122
6-2- پیشنهادات 123
6-2-1- پیشنهاد اول 123
6-2-2- پیشنهاد دوم 125
6-2-3- پیشنهاد سوم 126
6-3 انتخاب پیشنهاد برتر 128
6-3-1- دلایل رد پیشنهاد دوم 128
6-3-2- دلایل رد پیشنهاد سوم 128
6-3-3- انتخاب پیشنهادی اول به عنوان سناریوی پیشنهادی 128
6-4- نتیجه گیری 129
منابع و مآخذ 131

 11675 فایل های سایت
412 کاربران سایت
4297 فروش موفق
8,139 بازدید امروز
پشتیبانی