ساماندهی و بهسازی محورهای شهری در بافت میانی تهران ، خیابان انقلاب

دانلود پایان نامه رساله ساماندهی وبهسازی محورهای شهری در بافت میانی تهران ، خیابان انقلاب در 262 صفحه با فرمت PDF مقدمه: ساماندهی و بهسازی محورهای شهری مقوله ای است که در ان سعی در شناسائی ارزشهای نهفته و کم و بیش پیدای آن بر چشم ناظرین و ساکنین شهرهای ما دارد. محورهای شهری همان عنصر از شهرهای ام

دانلود پایان نامه رساله  ساماندهی وبهسازی محورهای شهری در بافت میانی تهران ، خیابان انقلاب در 262 صفحه با فرمت PDF
 
مقدمه:
ساماندهی و بهسازی محورهای شهری مقوله ای است که در ان سعی در شناسائی ارزشهای نهفته و کم و بیش پیدای آن بر چشم ناظرین و ساکنین شهرهای ما دارد. محورهای شهری همان عنصر از شهرهای امروزی ماست که در آن حرکت یک وسیله نقلیه در آن صورت میپذیرد و لیکن این محور دارای ارزشهای بصری بسیار زیادی است که متأسفانه بعلت زندگی سریع شهری ماه مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و مفاهیمی چون زیبایی، آرامش، خاطره و پیوند در آن رنگ میبازند و آن عمدتاً در اثر دگرگونی در نوع زندگی و معیشت شهروندان از سوئی و عدم وجود تعلق خاطر انسانها بعلت عدم وابستگی زمانی بین آنها و فضای پیرامونی می باشد. منظور از وابستگی زمانی، نداشتن خاطرهای از مکان در زمانهای گذشته است. از میان رفتن بنا برای شخصی که از دوران کودکی آن بنا را به خاطر می آورد یعنی نابودی خاطره و پایان گذشته های شیرین و این خود شروع گسسته شدن انسان از فضا و دور شدن از حس تعلق است و تمامی اینها ارزشها را زیر پا گذاشته و افراد را به محیط پیرامونی بیهویت و ناپایداری فرهنگی را بوجود می آورد. حال اگر بناها و فضاهای باارزشی را بهادهیم آنها را حفظ و نگهداری کنیم و فقط کاربریها و فعالیتهای آنها را براساس مقتضیات و نیازهای روز دگرگون کنیم شاید بدرستی بتوان بر حفظ ارزشهای خاطرهای او تعلق فضا- مکانی نایل آئیم و پیوند سلسله مراتبی بر فضای پیرامونی را تقویت کرده و به ارتقاء ارزشهای قرهنگی - اجتماعی خود کمک کرده و بتوانیم شهری پویا و پیوسته بوجود آوریم که در آن زندگی معنایی عمیق و استوار داشته باشد. لذا در این راستا به ارائه این پایان نامه یعنی ساماندهی و بهسازی محورهای شهری در بافت میانی تهران که دارای ارزشهای بصری بسیاری است می پردازیم و حدفاصل محدوده خیابانهای دانشگاه و ولیعصر که دارای بناهای ارزشمندی است، بعنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته اند و بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه می گردد. در این رساله ارائه مطالب و نقشهها در ۳ بخش اصلی ارائه میگردد. بخش اول شامل مدخلی است به طراحی در جهت شناسائی مسئله، موضوع و اهداف طراحی و ارائه فرآیند طراحی؛ بخش دوم شامل مطالعاتی است که زمینه های اصلی را برای طراحی مهیا می نماید و در بخش سوم به ارائه روند طراحی براساس نقشه های تهیه شده می پردازیم سعی بر این است تا با ارائه این پایان نامه به شناخت بخشی از ارزشهای فضایی پیرامونی خود نائل آئیم.


11675 فایل های سایت
412 کاربران سایت
4297 فروش موفق
22,656 بازدید امروز
پشتیبانی