دانلود پروژه بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

دانلود پروژه بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه نوع فایل : Word تعداد صفحات : 28 فهرست و پیشگفتار بخش اول مقدمه هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا

دانلود پروژه بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 28

فهرست و پیشگفتار

بخش اول
مقدمه
هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي كني؟» « چرا به تكاليفت كمتر از كامپيوتر اهميت مي دهي؟» و ...
بيشتر دانش آموزان دوست ندارند نصيحت هاي خانواده هايشان را گوش كنند ولي آيا اين دانش آموزان به اندازه ي كافي درس مي خوانند؟ آيا براي استفاده از كامپيوتر برنامه اي دارند؟ آيا از كامپيوتر استفاده ي درست مي كنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده كامپيوتر مي گذرانند؟ 2 ساعت يا 3 ساعت در روز؟ ...
بعضي ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند كه كامپيوتر به درس و تحصيل دانش آموزان ضرر مي زند. آيا واقعاً اين چنين است؟
اين پروژه با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و ... استفاده شد...
جامعه و نمونه
جمع آوري داده ها
بخش دوم
جداول داده ها
جدول شماره يك: جدول فراواني معدل دانش آموزان
جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از كامپيوتر
جدول شماره سه: جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر
جدول شماره چهار: جدول فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه 
جدول شماره پنج: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات)
جداول داده ها
جدول شماره هفت: جدول معدل سال گذشته دانش آموزان
بخش سوم
محاسبات آماري
الف) معدل
واريانس و انحراف از معيار: 
ب) ساعات مطالعه دروس 
دامنه تغييرات: 
ميانه:
نمودار جعبه اي شماره 2 ) 
محاسبات آماري
واريانس و انحراف از معيار: 
ج) ساعات استفاده از كامپيوتر 
دامنه تغييرات: 
ميانه: 
ميانگين: 
محاسبات آماري
نمودار جعبه اي شماره 3 ) 
واريانس و انحراف از معيار: 
بخش چهارم
نمودارها
نمودار شماره يك: نمودار ميله اي فراواني معدل دانش آموزان
نمودار شماره دو: نمودار دايره اي معدل دانش آموزان
نمودار شماره سه: نمودار ميله اي فراواني موارد استفاده از كامپيوتر
نمودار شماره چهار: نمودار دايره اي موارد استفاده از كامپيوتر
نمودار شماره پنج: نمودار چنبر فراواني زمان استفاده از كامپيوتر
نمودار شماره شش: نمودار دايره اي زمان استفاده از كامپيوتر
نمودار شماره هفت: نمودار ميله اي زمان استفاده از كامپيوتر
نمودار شماره هشت: نمودار چنبر فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه
نمودار شماره نه: نمودار دايره اي زمان مطالعه دروس مدرسه
نمودار شماره ده: نمودار ميله اي زمان مطالعه دروس مدرسه
نمودار شماره يازده: مقايسه مدت زمان مطالعه دروس و استفاده از كامپيوتر 
بخش پنجم
نتيجه گيري 
نتيجه نهايي: 
بررسي مشكلات پروژه: 
نمونه پرسشنامه
16934 فایل های سایت
764 کاربران سایت
12546 فروش موفق
42,557 بازدید امروز
پشتیبانی