ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - کارشناسی ارشد تعداد صفحات :364 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول : کلیات تحقیق 1 1-1 مقدمه 2 1-2 بیان مسأله 4 1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 7 1-4 سؤالات تحقیق 10 1-5 فرضیات تحقیق 11 1-6 اهداف تحقیق 11 1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 12 1-7-1

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - کارشناسی ارشد
تعداد صفحات :364 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2 
1-2 بیان مسأله 4 
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 7
1-4 سؤالات تحقیق 10 
1-5 فرضیات تحقیق 11 
1-6 اهداف تحقیق 11 
1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 12
1-7-1 روش تحقیق 12 
1-7-2 روش گردآوری اطلاعات 13
1-7-3 روش نمونه گیری 14
1-7-3-1 مفهوم نمونه 14 
1-7-3-2 نمونه 14 
1-7-3-3 نمونه گیری 14 
1-7-3-4 روش های نمونه گیری 15
1-7-4 جامعه آماری (روش برآورد حجم نمونه ) 15
1-7-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 16
1-7-5-1 شیوه های تجزیه وتحلیل داده ها 17
1-8 قلمرو تحقیق 18
1-9 پیشینه تحقیق 18 
1-10 محدودیت های تحقیق 26
فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم ومبانی نظری 27
2-1 مقدمه 28 
2-2 تعاریف ومفاهیم وواژگان تحقیق 29
2-2-1 توانمند سازی 29
2-2-2 مشارکت 30
2-2-3 مشارکت اجتماعی 31 
2-2-4 جوانان 31 
2-2-5 ساماندهی 33 
2-2-6 سرمایه اجتماعی 34
2-2-7 توسعه پایدار 34
2-2-8 پایداری اجتماعی 35 
2-2-9 اسکان غیررسمی 35 
2-2-10 کجروی یا انحراف اجتماعی 37
2-2-11 حاشیه وحاشیه نشینی 38 
2-2-11-1 نقدمفهوم حاشیه نشینی 39
2-3- سطوح تحلیلی پدیده اسکان غیررسمی 42
2-4 علل اسکان غیررسمی 43
2-5 اسکان غیررسمی درجهان 47
2-5-1 گرایشات جهانی 47 
2-5-1-1 کشورهای جنوب 47 
2-5-1-2 کشورهای شمال 49 
2-5-1-3 اسکان غیررسمی درایران 50
2-6 راهبردها و نظریات ارائه شده برای ساماندهی پدیده اسکان غیررسمی 57 
2-6-1 دیدگاه خنثی و منفعل 57
2-6-2 دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز 57 
2-6-3 دیدگاه بنیادگرا 58
2-6-4 دیدگاه اصلاح طلب 59 
2-6-5 راهبرد توانمند سازی 59 
2-7 نظریه هاو دیدگاه های شکل گیری اسکان غیررسمی 61
2-7-1 دیدگاه بوم شناسی 61
2-7-2 دیدگاه نابرابری 62
2-7-3 دیدگاه لیبرالی 64
2-7-4 دیدگاه رادیکالی 65 
2-7-5 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 67
2-7-6 دیدگاه جامعه گرایان جدید 69 
2-8 تئوری های تبیین اسکان غیررسمی 69 
2-8-1 رویکرد ساختاری وتبیین تکوین اسکان غیررسمی 69 
2-8-2 رویکرد کارکردی و تبیین تکوین اسکان غیررسمی 72 
2-9 سیر تطور و دگرگونی درتبیین نظری سکونتگاه های غیررسمی 75 
2-10 برنامه ریزی محیطی ، دیدگاه ها و نظریه های مربوط به آن 83 
2-10-1 دیدگاه توسعه پایدار 84
2-10-2 دیدگاه اکولوژی اجتماعی 88 
2-10-3 نظریه بازساخت 90 
2-10-3-1 مشخصه های بازساخت شهری 90
2-10-4 سرمایه اجتماعی 92
2-10-5 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 94
2-10-5-1 دیدگاه پیربوردیو 94
2-10-5-2 دیدگاه کلمن 95 
2-10-5-3 دیدگاه فوکویاما 96
2-10-5-4 دیدگاه اوفه و فوش 97
2-10-5-5 دیدگاه پاتنام 98 
2-10-6 توسعه اجتماعی 99
2-10-7 رویکرد اجتماع محور و سکونتگاه های غیررسمی 102
2-10-8 مشارکت 105
2-10-8-1 مفهوم مشارکت 105 
2-10-8-2 رویکرد مشارکت 106 
2-10-9 رویکرد بهسازی 107
2-10-10 دیدگاه توانمندسازی 110
2-11 نظریه ها و دیدگاه های پیرامون ناهنجاری های اجتماعی 116
2-11-1 نظریه بوم شناختی 116
2-11-2 نظریه انحرافات مرتون 117 
2-11-3 نظریه خرده فرهنگ 119 
2-11-4 نظریه فرهنگ فقر 120
2-12 تبیین رفتار انحرافی از دیدگاه جامعه شناسی 122
2-13 تأثیر حاشیه نشینی بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی 124
2-14 جمع بندی وتجزیه وتحلیل فصل دوم 126
فصل سوم : ویژگی های طبیعی و اجتماعی ـ فرهنگی منطقه وشهرمهاباد 129
3-1 مقدمه 131
3-2 ویژگی های جغرافیایی شهر مهاباد 133
3-2-1 موقعیت جغرافیایی 133 
3-2-2 ناهمواری وتوپوگرافی 136 
3-2-3 طبقه بندی ارتفاعی درشهرمهاباد 139
3-2-4 طبقه بندی شیب 140 
3-3 اقلیم 142
3-3-1 روزهای یخبندان 143
3-3-2 دما 143
3-3-3 رطوبت 144
3-3-4 جهت باد 144
3-3-5 منابع آب 147 
3-4 زمین شناسی 150
3-4-1 خاک 153 
3-4-2 پوشش گیاهی 155 
3-5 ویژگی های انسانی 155
3-6 ویژگی های تاریخی ، سیاسی شهر مهاباد 157 
3-7 وجه تسمیه شهر مهاباد 160
3-8 تحولات جمعیتی درشهرمهاباد 161
3-9 ساختمان جمعیت 163
3-9-1 ترکیب سنی جمعیت 163
3-9-2 ترکیب جنسی جمعیت 165
3-9-3 نسبت جنسی جمعیت 166 
3-10 عوامل مؤثر در توسعه شهر مهاباد 169
3-10-1 عوامل طبیعی 169 
3-10-2 عوامل انسانی ـ اجتماعی 172 
3-10-2-1 مهاجرت 172 
3-10-3 ویژگی های سیاسی و ژئوپولتیک منطقه و نقش آن در توسعه شهر 175
3-10-4 سیر تکوین و تحول اسکان غیررسمی در مهاباد و تأثیر آن در توسعه شهر 178
3-10-4-1 بررسی کلی محیط پیرامون ، سکونتگاه های غیررسمی مهاباد 181 
3-11 جمع بندی و نتیجه گیری 195 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 197 
4-1 مقدمه 198
4-2 موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه 199
4-3 ویژگی های محیط طبیعی و بستر شکل گیری کالبدی محله کانی صوفی طه 203 
4-4 بررسی ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه 207
4-4-1 جمعیت و بعد خانوار 207
4-4-2 تراکم جمعیت 208 
4-4-3 نرخ رشد 209 
4-4-4 وضعیت آموزش وسواد 210 
4-4-5 وضعیت مهاجرت 214 
4-4-6 ترکیب سنی و جنسی جمعیت 215 
4-5 ویژگی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه نمونه 218
4-5-1 ترکیب سنی جامعه نمونه 218 
4-5-2 ترکیب جنسی جامعه نمونه 219 
4-5-3 وضعیت تأهل جامعه نمونه 220 
4-5-4 وضعیت نحوه گذران زندگی جامعه نمونه 221 
4-5-5 وضعیت تحصیلی جامعه نمونه 222 
4-5-6 وضعیت فعالیت جامعه نمونه 223
4-5-7 وضعیت اقتصادی خانواده های جامعه نمونه 224 
4-5-8 بررسی سابقه سکونت در محل 225 
4-5-8-1 مالکیت زمین ومسکن در محدوده مورد مطالعه 226
4-5-8-2 وضعیت مالکیت زمین در محدوده مورد مطالعه 227 
4-5-8-3 وضعیت مالکیت مسکن جامعه نمونه 228 
4-6 ویژگی های کالبدی ـ فضایی و زیرساختی محدوده مورد مطالعه 229 
4-6-1 بررسی الگوهای توسعه کالبدی در محدوده سکونتی کانی صوفی طه 229 
4-6-2 امکانات و تسهیلات زندگی وزیرساختی 231
4-6-2-1 برق شهری 231
4-6-2-2 آب شهری 232
4-6-3 بررسی ویژگی های ساختمانی در محدوده مورد مطالعه 233
4-6-3-1 کیفیت ساختمانی 234
4-6-3-2 نوع مصالح ساختمانی 235
4-6-3-3 دانه بندی 236 
4-6-4 بررسی وضعیت عملکردی محدوده سکونتی کانی صوفی طه 238
4-6-4-1 بررسی وضعیت خدماتی از دید جامعه نمونه 239 
4-6-4-1-1 بررسی وضعیت کاربری های خدمات عمومی از دید جامعه نمونه 242 
4-6- 4- 1-2 بررسی وضعیت کاربری های خدمات ویژه جوانان از دید جامعه نمونه 244 
4-7- ویژگی های مشارکت پذیری جامعه نمونه 250 
4-7-1 بررسی زمینه های مشارکت پذیری 250 
4-7-1-1 علت انتخاب محل برای سکونت 250
4-7-1-2 میزان تمایل جهت ادامه سکونت درمحل 252 
4-7-1-3 وضعیت شبکه روابط اجتماعی در بین جامعه نمونه 259
4-7-2 بررسی میزان مشارکت پذیری جامعه نمونه 267
4-7-2-1 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم مشارکت 267 
4-7-2-2 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم بهسازی 269
4-7-2-2-1- سنجش جامعه نمونه در رابطه با مشارکت در امر بهسازی 270
4-8 بهترین راه حل ساماندهی از دید جامعه نمونه 275
4-9 سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی 277
4-9-1 بررسی ارتباط بین سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 277
4-10 انواع ناهنجاری موجود در محله از دید جامعه نمونه 280
4-11 بهترین راه حل برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 281 
4-12 جمع بندی فصل چهارم 286
4-13 نتیجه گیری 290
فصل پنجم : آزمون فرضیات ، جمع بندی و ارائه پیشنهادات 294
5-1 مقدمه 295 
5-2 آزمون فرضیه ها 296 
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 324 
5-4 پیشنهادها و راهبردهای اصلاحی 327
منابع و مأخذ 332 
پیوست
چکیده انگلیسی 343 


15589 فایل های سایت
618 کاربران سایت
8919 فروش موفق
192,869 بازدید امروز
پشتیبانی