دانلود مقاله بررسي علل افزايش جمعيت شهري در مقياس ناحيه اي (با تأكيد بر استان خراسان)

دانلود مقاله بررسي علل افزايش جمعيت شهري در مقياس ناحيه اي (با تأكيد بر استان خراسان) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 12 فهرست و پیشگفتار چكيده با توجه به اينكه عدم تعادل در نظم فضايي جمعيت، مشكلات متعددي را براي كشور به وجود آورده است، اين تحقيق بر آنست با شناخت عوامل مؤثر بر روند افزايش جمعيت شه

دانلود مقاله بررسي علل افزايش جمعيت شهري در مقياس ناحيه اي (با تأكيد بر استان خراسان)

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 12

فهرست و پیشگفتار

چكيده
با توجه به اينكه عدم تعادل در نظم فضايي جمعيت، مشكلات متعددي را براي كشور به وجود آورده است، اين تحقيق بر آنست با شناخت عوامل مؤثر بر روند افزايش جمعيت شهري، زمينة مناسبي براي رفع مشكلات مزبور را فراهم نمايد. به همين منظور از بين طبقات جمعيتي شهرهاي استان خراسان 9 شهر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق حاكي از رشد 9/2 درصدي جمعيت شهري، طي دورة 75-1365 مي باشد كه تنها 9/0 درصد آن ناشي از مهاجرت بوده است. مهاجرت به شهرها، هم از نظر كمي و هم از نظر عوامل مؤثر بر آن، ارتباط معني داري با طبقات جمعيتي شهرهاي نمونه داشته است، ليكن در مجموع، انگيزه هاي شغلي و برخورداري از خدمات آموزشي، مهمترين علل مهاجرت به شهرها بوده است.

واژگان كليدي
طبقات جمعيتي، نظم فضايي، جستجوي كار، جابجايي اجباري
مقدمه
تحولات جمعيتي ايران حاكي از آنست كه كل جمعيت كشور در سال 1345 حدوداً 19 ميليون نفر بوده است و از اين تعداد، 6 ميليون نفر شهرنشين بوده اند. در سال 1375 با افزايش جمعيت كشور به حدود 60 ميليون نفر، جمعيت شهري به 5/37 ميليون نفر افزايش يافته است كه 6 برابر جمعيت شهري سال 1345 مي باشد (مركز آمار ايران، 1378). اين در حالي ست كه طي همين دوره ي زماني، جمعيت روستايي به 2 برابر هم نرسيده است. اين افزايش سريع جمعيت شهري از يك طرف منجر به گسترش سريع شهرها و افزايش مشكلات جوامع شهري شده است و از طرف ديگر با تخليه جمعيت نقاط روستايي، توليدات كشاورزي كه نياز جمعيت رو به افزايش كشور را تدارك مي نموده است، رو به كاهش نهاده و وابستگي غذايي كشور را شدت مي بخشد. لذا بررسي و تحليل عوامل افزايش جمعيت شهري، از اهميت بالايي برخوردار مي باشد...
سابقه تحقيق 
اهداف 
روش تحقيق 
فعاليت هاي ميداني و آماري 
يافته هاي تحقيق 
جدول شماره 1ـ نرخ رشد طبيعي و نرخ رشد مهاجرت خالص در شهرهاي نمونه استان خراسان (در هزار)
ويژگيهاي مهاجرتي نقاط شهري
1ـ مهاجرفرستي 
جدول شماره 2ـ خانوارهاي نمونه اي كه بعد از سال 1365، فرد يا افرادي از آنها مهاجرت كرده اند 
2ـ مهاجرپذيري 
جدول شماره 3 ـ ويژگي هاي عمده شهرهاي نمونه استان خراسان از نظر مهاجرپذيري 
جدول شماره 4 ـ درصد مهاجرين (نمونه) برحسب علاقه يا عدم علاقه به بازگشت به محل اقامت قبلي (درصد) 
فهرست منابع فارسي: 
فهرست منابع انگليسي:
13731 فایل های سایت
569 کاربران سایت
7808 فروش موفق
54,153 بازدید امروز
پشتیبانی