دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 70 فهرست و پیشگفتار مقدمه : حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، ت

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 70

فهرست و پیشگفتار

مقدمه : 
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد . 
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست . 
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد . 
این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود . 
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود . 
هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . 
پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند. ..
واژه های کلیدی : 
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی 
 
چکیده: 
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گیری از فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود. همچنین شفافیت بودجه ای، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است. 
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است. برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد: 
1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است. 
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS  را کاهش میدهد. 
3. سیستم GFS  به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است. 
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است. تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است. 
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند. آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است. 
چکیده
مقدمه
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
مفاهیم مالی
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از
صورت وضعیت عملیات دولت
خالص / ناخالص تراز عملیاتی
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
ترازنامه
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است
طلای پولی و حق برداشت مخصوص
صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
این موارد بر دو دسته اند
معیارهای تخلیلی GFS
ترازها
تراز عملیاتی خالص / ناخالص
خالص وام دهی / وام گیری
مازاد / کسری نقدی
ترالی مالی کلی
تراز کلی مقدماتی
تراز عملیاتی مقدماتی
تراز مالی کلی تعدیل شده
پس انداز ناخالص
وضعیت ثروت و بدهی
بدهی های مشروط
بارمالی
ترکیب مخارج کل
سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل
مقایسه بیانه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
34 ـ GASBاجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند
مروری بر تحقیقات انجام شده
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
جمع آوری اطلاعات
ابراز اندازه گیری اطلاعات
تجزیه وتحلیل نتایج
رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهاد
آزمون فریدمن نشان میدهد ترتیب اولویت متغیرهای موثر بر انگیزه بدین شرح است
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بدین شرح است
پیشنهاد های کاربردی
چکیده
۱ـ پیشگفتار
۲ـ کسری بودجه و فرایند تورمی مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی
۱ـ۲ـ مبانی تئوریک
۲ـ۲ـ تجربیات عمومی
۳ـ تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی
۴ـ متدلوژی
۵ـ برآورد الگو و تفسیر نتایج
۶ـ جمع بندی و بهره سخن
رهنمودها
مقام معظم رهبری
جناب آقای دکتر احمد نژاد
ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر فرهاد رهبر
نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
رویکرد
فاوا و سازمان لایه های یک تحول
پدیده دولت الکترونیک ـ دیدگاههای مختلف
پارادایم دولت الکترونیک
نتیجه گیری
 
13731 فایل های سایت
569 کاربران سایت
7808 فروش موفق
67,441 بازدید امروز
پشتیبانی