دانلود تحقیق کاربرد علم آمار

دانلود تحقیق کمک پایان نامه کاربرد علم آمار نوع فایل : Word تعداد صفحات : 30 فهرست و پیشگفتار آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمال مد

دانلود تحقیق کمک پایان نامه کاربرد علم آمار

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 30

فهرست و پیشگفتار

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمال مدل می‌شوند. عمل آماری، شامل برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است. از آنجا که هدف آمار این است که از داده‌های موجود «بهترین» اطلاعات را تولید کند، بعضی مؤلفین آمار را شاخه‌ای از نظریه‌ی تصمیم‌گیری به شمار می‌آورند. ..
تاریخچه 
جامعه و نمونه 
مثال 
طرح آزمایش 
گستره علم آمار 
دید کلی 
نقش آمار در زندگی روزمره 
نقش آمار در پژوشهای علمی 
انواع آمار 
آمار توصیفی 
آمار استنباطی 
جامعه و نمونه 
جامعه آماری 
نمونه 
تفاوت جامعه و نمونه 
هدفهای اصلی آمار 
ارتباط متقابل آمار با سایر علوم 
کاربرد آمار 
توزیعهای آماری 
انواع توزیعهای احتمال 
انواع توزیعهای احتمال گسسته 
امتحان برنولی (موفقیت شکست) 
ویژگیهای امتحان برنولی 
توزیع دو جمله‌ای 
توزیع فوق هندسی 
توزیع هندسی یا زمان انتظار 
پیامدهای کمیاب و توزیع پواسن 
توزیعهای احتمال پیوسته 
توزیع نرمال یا توزیع گوس 
• قضیه حد مرکزی: 
آمار توصیفی 
روشهای آمار توصیفی 
تشکیل جدول توزیع فراوانی 
ترسیم نمودار 
محاسبه شاخصهای مرکزی 
محاسبه شاخصهای پراکندگی 
محاسبه همبستگی 
• محاسبه همبستگی برای تحقیقات پارامتری : 
• محاسبه همبستگی برای تحقیقات ناپارامتری : 
رگراسیون و پیش بینی 
تحلیل داده‌های ماتریس کواریانس 
آمار استنباطی 
دیدکلی 
روش آمار استنباطی 
برآورد 
آزمون فرض 
آزمون‌های آمار استنباطی 
آزمون‌های پارامتری آمار استنباطی 
آزمون t 
آزمون تحلیل واریانس 
آزمون‌های ناپارامتری آمار استنباطی 
نقش آمار در پژوهشهای علمی 
دید کلی 
نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی 
نقش آمار در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی 
نقش آمار در برنامه‌های تربیتی و آموزشی 
نتیجه گیری 
میانگین گیری 
تعریف میانگین 
تعریف میانه نمونه‌ای 
موارد استفاده از میانه و میانگین 
مفهوم چارک و صدک 
صدک 
چارکهای نمونه
13734 فایل های سایت
580 کاربران سایت
7901 فروش موفق
62,973 بازدید امروز
پشتیبانی