دانلود مقاله ملاحظات آماری

دانلود مقاله ملاحظات آماری نوع فایل : Word تعداد صفحات : 13 فهرست و پیشگفتار استفاده از آمار در طراحي مهندسي ارائه دهندة يك روش مرتبط با خصوصياتي است كه داراي تنوع مي باشند. آمار در طراحي مهندسي استفاده مي شود تا اين كه ما بتوانيم قابليت اطمينان و يك قطعه را به صورت عددي بيان نماييم. در حال حاضر

دانلود مقاله ملاحظات آماری

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 13

فهرست و پیشگفتار

استفاده از آمار در طراحي مهندسي ارائه دهندة يك روش مرتبط با خصوصياتي است كه داراي تنوع مي باشند. آمار در طراحي مهندسي استفاده مي شود تا اين كه ما بتوانيم قابليت اطمينان و يك قطعه را به صورت عددي بيان نماييم. در حال حاضر جهت بررسي ميزان رضايت از يك قطعه، رضايت از يك قطعه توليدي به ميزان دوام عمر آن بدون اين كه مشكلي در طي عمر آن پيش آيد بستگي دارد. ما بايد روشي را پيدا كنيم كه عمر قطعه و قابليت كاري آن به صورت عددي نمايش داده شوند. فرض مي شود كه شما با مباحثي از قبيل جايگزيني، تركيب، احتمال، دگرسيون و توزيع نرمال آشنايي داريد. اين مباحث معمولاً در جبر به آن ها پرداخته مي شود. ..
ميانگين حسابي، واريانس و انحراف معيار 
قابليت اطمينان 
تركيب هاي جمعيتي 
نقشه هاي مكانيكي
13731 فایل های سایت
569 کاربران سایت
7808 فروش موفق
54,153 بازدید امروز
پشتیبانی