دانلود حل المسائل و کتاب اصول مهندسی زیست فرایندها

دانلود حل المسائل و کتاب اصول مهندسی زیست فرایندها مجموعه ی حاضر حاوی دو ویراست از کتاب اصول مهندسی زیست فرایندها میباشد که ویراست اول آن در سال 1997 و ویراست دوم آن در سال 2012 به نویسندگی PAULINE M. DORAN انجام یافته است. در ضمن حل المسائل کتاب نیز در مجموعه گنجانده شده است تا مناسب استفاده ی استا

دانلود حل المسائل و کتاب اصول مهندسی زیست فرایندها
مجموعه ی حاضر حاوی دو ویراست از کتاب اصول مهندسی زیست فرایندها میباشد که ویراست اول آن در سال 1997 و ویراست دوم آن در سال 2012 به نویسندگی PAULINE M. DORAN انجام یافته است.
در ضمن حل المسائل کتاب نیز در مجموعه گنجانده شده است تا مناسب استفاده ی استاید و دانشجویان باشد.
ویراست اول این کتاب در 445 صفحه و ویراست دوم آن در 903 صفحه تهیه شده است. در واقع ویراست دوم بسیار جامع تر ارئه شده است. سر فصل و رئوس مطالب ارائه شده در هر دو ویراست یکسان است که به شرح زیر میباشد:
فصل اول: توسعه ی زیست فرایندها
فصل دوم: مقدمه ای بر محاسبات مهندسی
فصل سوم: آنالیز و ارائه ی داده ها
فصل چهارم: بالانس ماده
فصل پنجم: بالانس انرژی
فصل ششم: بالانس ماده و انرژی در حالت غیرپایدار
فصل هفنم: جریان سیال
فصل هشتم: مخلوط کردن
فصل نهم: انتقال انرژی
فصل دهم: انتقال جرم
فصل یازدهم: عملیات واحد
فصل دوازدهم: واکنشهای همگن
فصل سیزدهم: واکنشهای ناهمگن
فصل چهاردهم: مهندسی راکتور
در ضمن حل المسائل کتاب نیز در مجموعه گنجانده شده است تا مناسب استفاده ی استاید و دانشجویان باشد.
8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
124,116 بازدید امروز
پشتیبانی