پروژه کامل مخابرات با فایل های شبیه سازی

پروژه کامل مخابرات با فایل های شبیه سازی سر فصل ها: فصل اول: المان های فعال مایکروویو دیود شاتکی یا دیود آشکارساز دیودهای پین دیودهای خازنی ترانزیستورهای مایکروویو ترانزیستورهای اثر میدان ترانزیستورهای پیوندی فصل دوم: تقویت کننده ها پایداری تقویت کننده ها بهره انتقالی تقویت کننده های یک طبقه ملاحظا

پروژه کامل مخابرات با فایل های شبیه سازی
سر فصل ها:

فصل اول: المان های فعال مایکروویو

دیود شاتکی یا دیود آشکارساز

دیودهای پین   

دیودهای خازنی

ترانزیستورهای مایکروویو

ترانزیستورهای اثر میدان

ترانزیستورهای پیوندی

فصل دوم: تقویت کننده ها

پایداری تقویت کننده ها

بهره انتقالی تقویت کننده های یک طبقه

ملاحظات نویز تقویت کننده ها

اهداف تقویت کننده های مایکروویو      

فصل سوم: نوسان سازهای مایکروویو

نویز فاز

نوسان سازهای نوع فیدبک

نوسان سازهای نوع بازتابی

نوسان سازهای ترانزیستوری مایکروویو

اهداف عمده نوسان سازهای مایکروویو

فصل چهارم: مخلوط کننده های مایکروویو

مشخصه مخلوط کننده ها

فرکانس تصویر

تلفات تبدیل

عدد نویز

آینده مخلوط کننده های مایکروویو

فصل پنجم: خطوط مایکرواستریپ

خطوط مایکرواستریپ

پارارمترهای مهم خط مایکرواستریپ

ناپیوستگی ها در خطوط مایکرواستریپ

فصل ششم: طراحی تقویت کننده های فرکانس بالا

مدار راه اندازه و تعیین پارامترهای اولیه تقویت کننده

پایدار سازی تقویت کننده با استفاده از توپولوژی شبه کاسکود

طراحی شبکه های تطبیق امپدانس برای بیشینه بهره

طراحی تقویت کننده باند X با مدل غیر خطی ترانزیستور

طراحی تقویت کننده پهن باند

 
8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
124,116 بازدید امروز
پشتیبانی