فایل های دیگر این دسته

خلاصه کتاب اقتصاد خرد جمشید پژویان و نمونه سوال تست خلاصه کتاب اقتصاد خرد جمشید پژویان و نمونه سوال تست قیمت: 2,000 تومان
پروپزال کارشناسی ارشد رشته حسابداری - ارتباط بین پایداری سود و قیمت سهام پروپزال کارشناسی ارشد رشته حسابداری - ارتباط بین پایداری سود و قیمت سهام قیمت: 12,000 تومان
دانلود پروپزال آماده رشته حسابداری - رابطه ی بین هزینه یابی جذبی و مدیریت سود واقعی دانلود پروپزال آماده رشته حسابداری - رابطه ی بین هزینه یابی جذبی و مدیریت سود واقعی قیمت: 4,000 تومان
تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی بانک ها تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی بانک ها قیمت: 5,000 تومان
پروپزال کارشناسی ارشد حسابداری - رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود پروپزال کارشناسی ارشد حسابداری - رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود قیمت: 4,000 تومان
پروپزال بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود پروپزال بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود قیمت: 4,000 تومان
دانلود پروپزال حسابداری - بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی دانلود پروپزال حسابداری - بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی قیمت: 6,000 تومان
دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته حسابداری - 3 مورد دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته حسابداری - 3 مورد قیمت: 8,000 تومان
نمونه پروپزال آماده حسابداری - روش های سرمایه گذاری و انواع بازار سرمایه نمونه پروپزال آماده حسابداری - روش های سرمایه گذاری و انواع بازار سرمایه قیمت: 3,000 تومان
پروپزال حسابداری - تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکت ها پروپزال حسابداری - تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکت ها قیمت: 5,000 تومان

چگونگی تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمتها بر وضعيت نقدينگي شرکتها

مقدمه تحولات اقتصادي و صنعتي دنيا در قرن اخيـر، مخـصوصاً در سـالهاي پـس از جنـگ جهـاني دوم،بررسيها و تحقيقات دامنه داري را در زمينه علوم مديريت، اقتصاد، روابط انساني و بخـصوص حـسابداري ايجاد كرده است. مديريت جديد، همگام با ساير پيشرفتها، امكانات تازه تري را در نظر تكنيكهاي كمي و مدلهاي رياضي، بمنظور

کد فایل:16839
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 50 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 172

حجم فایل:2,918 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه
  تحولات اقتصادي و صنعتي دنيا در قرن اخيـر، مخـصوصاً در سـالهاي پـس از جنـگ جهـاني دوم،بررسيها و تحقيقات دامنه داري را در زمينه علوم مديريت، اقتصاد، روابط انساني و بخـصوص حـسابداري ايجاد كرده است. مديريت جديد، همگام با ساير پيشرفتها، امكانات تازه تري را در نظر تكنيكهاي كمي و مدلهاي رياضي، بمنظور اتخاذ تصميمات متناسب اقتصادي، در اختيار مديران مي گذارد.
  در مؤسسات پيشرفته با كارايي در سطح بالا، سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ايجاد شـده اسـت، كـه ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمركز نگهداري مي كند. مركز اصلي اين سيستمها، سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه اطلاعات مالي را پردازش مي كند و پس از شناسايي رويدار هـاي مـؤثر بـر سـازمان، اثرات آنها را به استفاده كنندگان گزارش مي كند. سيستم حسابداري يك سيستم باز است كـه بـا عوامـل موجود در محيط خود مرتبط مي باشد. در طـرح سيـستم حـسابداري و همچنـين در تـدوين اسـتاندارهاي حسابداري كليه عوامل محيطي مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه بايد در نظر گرفته شـوند
  و نظريات، احتياجات و عكس العملهاي آنان مورد توجه قرار گيرد. هدفهاي حسابداري، يا در نظر گرفتن اين مطلب كه سيستم حسابداري يك نوع سيستم باز است، به وضوح روشن گـردد. بطـور كلـي يكـي از هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم و مفيدي براي تصميم گيري سرمايه گـذاران و اعتبار دهندگان فعلي و بالقوه و ساير اسـتفاده كننـدگان صـورتهاي مـالي اسـت. در گزارشـگري مـالي، رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري بر حسب واحد پـول انـدازه گيـري و بيـان ميـشوند. پـول مقيـاس مشتركي را براي اندازه گيري واقعيات نامتناجس فراهم مي كند. تصور ترازنامـه اي كـه در آن  وجـودي
  نقد بر حسب پول، موجودي كالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشين آلات بر حـسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسيار دور از ذهن است.
  استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گيري با اين فرض صورت ميگيرد كـه پـول يـك واحـد انـدازه گيري ثابت مانند كيلومتر براي فاصله است. اما معيار پول در طول زمان داراي ارزش ثابت نيـست. انديـشه لزوم تجديد نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گيري در حسابداري، بدنبال تغييـر عمـومي قيمتهـا مطرح شد. با افزايش سطح عمومي قيمتها، بهاي تمام شده تاريخي يك دارايـي، گـاه بـه مراتـب كمتـر از ارزش جاري آن دارايي است يعني بهاي بخشي از دارايي كه بر مبناي بهاي تمام شـده تـاريخي مـستهلك مي شود كمتر از ارزش جاري آن است. در نتيجه ارقام دارائيهاي خـالص يـك مؤسـسه، ممكـن اسـت در
  روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي كمتر از آنچه كه هست مشخص و رقم سود ويژه  بيشتر از آنچـه كه هست، گزارش شود. تورم بيش از هر عامل ديگر، موجب زير سوال رفتن مدل حسابداري بهـاي تمـام شده تايخي جهت گزارش عملكرد واحدهاي اقتصادي از يك سو و معطوف شدن توجه به ساير روشهاي حسابداري، از سوي ديگر شده است. حسابداري بهاي تمام شده تاريخ در زمان ثبات قيمتها، سودي ارائـه مي كند كه هم معيار خوبي جهت ارزيابي عملكرد مؤسسه است، هم مبنايي مناسب براي محاسـبه ماليـات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، ليكن در زمان افزايش سطح عمومي قيمتها با سه سـوال زيـر  مواجـه مي شويم:
  آيا سود گزارش شده دوره مالي موسسه سود واقعي مؤسسه است؟
  آيا سود گزارش شده دوره مالي، مبنايي مناسب جهت محاسبه ماليات بر درآمد است؟
  آيا سود گزارش شده دوره مالي، مبنايي مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟
  از اين رو در اين تحقيق آثار مربوط به تورم)افزايش سـطح عمـومي قيمـت( را بـر روي سـه متغيـر
  سود، ماليات و سود سهام بررسي مي كنيم.
  -1-2اهميت موضوع
  تورم بيش از هر عامل ديگر، موجب به زير سوال رفتن مدل حـسابداري به چكيده
  فصل اول: كليات
  مقدمه
  -1-2اهميت موضوع
  -1-3بيان مسئله تحقيق
  -1-4هدف تحقيق
  -1-5فرضيات تحقيق
  -1-6قلمرو تحقيق
  -1-7روش تحقيق
  -1-8محدوديتهاي تحقيق
  -1-9پيشينه ي تحقيق و منابع علمي
  -1-10تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
  -1-11ساختار تحقيق
  فصل دوم: مباني و مفاهيم اساسي
  مقدمه
  2-2نياز به واحد اندازه گيري ثابت-2-3فرض واحد اندازه گيري
  2-4ماهيت تغيير در قيمتها
  2-4-1تغييرات عمومي در قيمتها
  2-4-2تغييرات خاص در قيمتها
  2-4-3تغييرات نسبي در قيمتها
  2-5تأثير تغيير سطح قيمت بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري
  2-6تورم
  2-8سطح عمومي قيمتها
  -2-9حساب سود – واقعي يا صوري
  -2-10دو شيوه براي حسابداري تورمي
  -2-11شاخص قيمتها
  -2-11-1تعريف پارامترها
  -2-12روند قيمتها در ايران
  -2-13شاخص قيمتها در ايران
  -2-14تاثير تغيير قيمتها بر صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي
  -2-14-1تأثير بر جريان نقدينگي واحد اقتصادي
  -2-14-2قابليت مقايسه
  -2-15اقلام پولي و غير پولي
  -2-16تأثير تغيير قيمتها بر اقلام خاص
  2-16-1تأثير تغيير قيمتها بر اقلام پولي
  2-16-2تأثير تغيير قيمتها بر اقلام غير پولي و حقوق صاحبان سهام
  -2-17تغييرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمايه
  2-17-1حفظ سرمايه مالي
  2-17-2حفظ سرمايه بر حسب قدت خريد عمومي پول
  2-17-3حفظ فيزيك سرمايه
  -2-19بهاي تمام شده در مقابل ارزشهاي متعارف جاري
  -2-20مدل گزارشگري بهاي تمام شده تاريخي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمتها
  -2-21ارزيابي بهاي تاريخي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمتها
  -2-22رهنمودهاي مجامع حرفه اي
  2-22-1انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز
  2-22-2حسابداري و تغيير قيمتها در آمريكا
  2-22-3حسابداري تورمي در كانادا
  2-22-4حسابداري تورمي در استراليا
  2-22-5سابقه ي تاريخي در ايران
  2-22-6مقررات گزارشگري FASBشماره 83
  -2-23اهداف بيانيه شماره 87
  FADB 2-24پس از تصويب استاندارد شماره 89
  -2-25مقررات گزارشگري SSAPشماره 92
  2-26مقايسه استاندارد FASB -33 SSAP – 16
  -2-27استانداردهاي بينالمللي حسابداري در مورد گزارشگري تغييرات قيمت
  -2-28نظريات موافق و مخالف در مورد حسابداري بهاي تمام شده تاريخي بر اساس واحد پول ثابت
  2-28-1نظرات موافقين روش بهاي تمام شده تاريخي / واحد پول ثابت
  2-28-2نظرات مخالفين روش بهاي تمام شده تاريخي بر اساس واحد پول ثابت
  فصل سوم: متدولوژي تحقيق
  -3-1مقدمه
  -3-2گردآوري اطلاعات
  -3-2-1جامعه آماري تحقيق
  -3-2-2نمونه هاي تحقيق
  -3-2-3دوره هاي مالي مورد آزمون
  -3-3روشهاي آمار
  -3-3-1آزمون تي استودنت
  -3-4روش آزمون فرضيه دوم و سوم
  -3-5نرم افزار آماري
  -3-6محدوديتهاي تحقيق
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
  مقدمه
  -4-2تنظيم فرضيه ها
  -4-3روشهاي جمع آوري اطلاعات فهرست جداول
  تعيين شاخص ها براي تغييرات سطح عمومي قيمتها
  4-3-2تعديل صورتحساب سود و زيان بر اساس تغييرات سطح عمومي قيمتها
  4-3-2-1فروش
  4-3-2-2بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته.
  4-3-2-3هزينه هاي عمومي و اداري
  4-3-2-4هزينه هاي توزيع و فروش
  4-3-2-5هزينه هاي مالي
  4-3-2-6هزينه هاي جذب نشده
  4-3-2-7ساير درآمدها و هزينه ها
  4-3-2-8هزينه ماليات
  -4-4آزمون فرضيه اصلي
  -4-5آزمون فرضي اصلي
  -4-6آزمون فرضيه اصلي
  -4-7آزمون فرضيه اصلي
  -4-8آزمون فرضيه دوم و نتايج
  -4-9آزمون فرضيه سوم و نتايج آن
  -4-10علت كاهش سود تعديل شده در مقايسه با سود تاريخي چيست؟
  فصل پنجم: نتايج تحقيق
  مقدمه
  -5-2هدف از تحقيق
  -5-3خلاصه نتايج
  پيشنهادات
  -5-5پيشنهاد جهت تحقيقات آتي
  مأخذ و
  منابع فارسي
  منابع انگليسي
  ضمايم
  چكيده انگليسي  برچسب ها: چگونگی تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمتها بر وضعيت نقدينگي شرکتها تقسیم سود تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده سود تعدیل شده تغییرات سطح عمومی قیمتها تغییرات قیمت ها
 • فایل با نرم افزار word باز می شود
 • فایل دانلودی حاوی فایل word می باشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.