کار تحقیقی حقوق : اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

کار تحقیقی حقوق : اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی نوع فایل: word قابل ویرایش 27 صفحه چکیده: مقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح مي‏سازد. ولي آيا مي‏توا

کد فایل:16317
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 210 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:103 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • کار تحقیقی حقوق : اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
  نوع فایل: word
  قابل ویرایش 27 صفحه

  چکیده:
  مقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح مي‏سازد. ولي آيا مي‏تواند مضطر را از آثار و پيامدهاي آن معاف سازد؟ در اين باره نظامهاي حقوقي يكسان نمي‏انديشند.
  در يك ديدگاه، اضطرار، رافع مسؤوليت مدني نيست ومضطر ‏بايد خسارات وارد به زيان ديده را جبران كند. هر چند در بعضي از نظامها به قضات اختيار تام داده شده كه با رعايت موازين انصاف در ميزان محكوميت خوانده تعديل نمايند.
  بنابر ديدگاه ديگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زيان براي دفع ضرر بزرگ تر از خود يا ديگري است, اضطرار سبب معافيت شخص از مسؤوليت مدني است.
  قطع نظر از مبحث بالا كه در جاي خود حايز اهميت است، اضطرار مي‏تواند در برخي موارد, تعهدات ديگري براي بعضي اشخاص ايجاد كند. تعهداتي كه نمي‏توان آنها را در چارچوب مسؤوليت مدني مورد مطالعه قرار داد, بلكه بايد براي توجيه آنها از ديگر مباني ايجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسي اين موضوع, در حد امكان, ابهاماتي را كه در اين زمينه وجود دارد بر طرف نمايد.
  واژگان كليدي: اضطرار، اكراه، مسؤوليت مدني، استفادة بدون جهت، ادارة مال غير.

  مقدمه:
  مقصود از طرح اين بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني و تأثيراتي است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد.
  معمولاً نخستين بحثي كه دربارة اضطرار مطرح مي‏شود, اين است كه آيا اساساً اضطرار مي‏تواند داراي ماهيتي مستقل و جدا از اكراه داشته باشد يا خير؟
  نوع پاسخي كه به سؤال بالا داده مي‏شود, از جنبة عملي در رابطة ميان عامل ورود زيان وخسارت ديده نقشي تعيين كننده را ايفا خواهد كرد.
  مطابق با ديدگاهي كه به يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار يكي از حالات مختلف اكراه است. در نتيجة همان شرايطي كه براي تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نيز ضروري است و اضطرار داراي نتايج وآثار حقوقي مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چي، 1421: ج‏2، ص‏1281).
  بنابر ديدگاه ديگر كه به وجود مرزبندي دقيق و مشخصي بين اين دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگي تأثير آن در مسؤوليت مدني, نيازمند به تأمل بيشتري است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهيدي، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).
  بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة ميان عامل ورود زيان و خسارت ديده ختم نمي‏شود؛ زيرا گاه اتفاق مي‏افتد كه اضطرار به دليل ويژگي خاصي كه بعضي مصاديق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدني را نيز به وجود مي‏آورد.
  بر اين اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني تدوين يافته است، موضوعات زير مورد بررسي وتحليل قرار گرفته است:
  مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثير اضطرار در مسؤوليت مدني و مصاديق اضطرار.

  فهرست مطالب:
  چكيده
  مقدمه
  1_ مفهوم اضطرار
  2_ حد و مرز اضطرار
  3_ تأثير اضطرار در مسؤوليت مدني‏
  4_ مصاديق اضطرار
  2_ اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگري‏
  3_ اضرار به غير براي دفع ضرر از او
  4_ اضرار به خود براي دفع ضرر از غير
  جمع بندي و نتيجه گيري‏
  منابع‏
  پي نوشت

  منابع و مأخذ:
  1_ ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ‏1، 1408 ق, 1988م، ج‏8
  2_ اسماعيل، محمدبكر، القواعد الفقهيه، دارالمنار، چ‏1، 1417ق - 1997م.
  3_ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، كتاب فروشي اسلاميه، چ‏6، 1366ش، ج1.
  4_ انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، بيروت، مؤسسة النور، چ‏1، 1410 ق, 1990م، ج‏8.
  5_ ____, فرايد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ‏1، 1407 ق - 1365 ش.
  6_ بجنوردي، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ‏2، 1391ق. 1971م، ج‏.4
  7_ البوزنو محمد صدقي بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بيروت، مؤسسة الرساله، چ‏1، 1423ق, 2003 م، ج‏5.
  8_ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دايرةالمعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، بنياد راستاد، چ‏1، 1357، ج‏1.
  9_ الجبعي العاملي، زين الدين، (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامية، چ‏1،1414ق، ج‏12.
  10_ ____, الروضة البهية، نجف اشرف، جامعة النجف الدينيه، چ‏1، بي‏تا، ج‏.4
  11_ الحسيني العاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا، ج‏5.
  12_ الحسيني المراغي، سيد مير عبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ‏1، 1413ق, ج‏2.
  13_ الحلي، جعفربن سيد (محقق حلي)، شرايع الاسلام، بيروت، دارالزهراء، چ‏1، 1409ق 1988 م، ج‏6و8 .
  14_ الحنفي الحموي، احمدبن محمد، غمز عيون البصاير، بيروت، دارالكتب العلمية، چ‏1، 1405ق، ج‏1.
  15_ رشتي، ميرزا حبيب اللّه، الغصب، چ سنگي (به كوشش شيخ احمد شيرازي، 1322ق.
  16_ الزركشي الشافعي، بدرالدين محمد، المنثور في القواعد، كويت، شركت دارالكويت، چ‏1، 1405 ق, ج2.
  17_ شهيدي، مهدي، تشكيل ‏قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ‏1، 1377ش، ج‏1.
  18_ الطوسي، محمدبن الحسن (شيخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضويه، چ‏3، 1378ق، ج‏6و7.
  19_ الطباطبايي اليزدي، سيد محمد كاظم، حاشية كتاب المكاسب، قم، دارالمصطفي لاحياء التراث، چ‏1، 1423ق, 2002م، ج2.
  20_ الطباطبايي الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ‏1، بي‏تا، ج‏13.
  21_ غفوريان، احمد، نقش اضطرار در مسؤوليت مدني، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه، ش‏5، 1360ش، ش22.
  22_ فيض كاشاني، ملامحسن، مفاتيح الشرايع، قم، مجمع الذخاير الاسلامية، چ‏1، 1401ق، ج‏3.
  23_ قاسم زاده، سيد مرتضي، مباني مسؤوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، چ‏1، 1378ش.
  24_ قلعه چي، محمد رواس، الموسوعة الفقهيه (الميسره)، كويت، دارالنفايس، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏3.
  25_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ‏1، 1364، ج‏1.
  26_ ____, مسؤوليت مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ‏2، .1369
  27_ كامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعيه، مكة المكرمه، دارابن حزم، چ‏1، 1420ق, 1999م.
  28_ الكركي، علي بن الحسين (محقق ثاني)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت، چ‏1، 1408ق، ج‏5.
  29_ المجلس الاعلي للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامي، قاهره، چ‏1، 1410-1990م. ج‏.14
  30_ محمصاني، صبحي رجب، فلسفة التشريع في الاسلام، بيروت، دارالعلم للملايين، چ‏5، 1980م.
  31_ _____, النظرية للموجبات والعقود في الشريعة الاسلاميه، بيروت، مكتبة الكشاف، 1948م، ج‏.1
  32_ محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، تهران، انتشارات سمت، چ‏2، 1376ش، ج‏.2
  33_ ______, مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مصر، چ‏5، 1992م، ج‏1.
  34_ محاضرات في المسؤولية الدينه (احكام العامه)، جامعة الدول العربية، 1958م، چ1.
  35_ مروايد، علي اصغر، المصادر الفقهية، بيروت، دارالتراث، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏35.
  36_ مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع)، چ‏4، 1416ق, ج2.
  37_ المقري الفيومي، احمدبن محمد، مصباح المنير، 1347 ق, 1927 م، ج‏2.
  38_ النمله، عبدالكريم بن علي، الرخص الشرعية (واثباتها بالقياس)، رياض، مكتبة الرشد، چ‏2، 1420 ق, 19991م.  برچسب ها: کار تحقیقی حقوق : اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی مفهوم اضطرار حد و مرز اضطرار تأثير اضطرار در مسؤوليت مدني‏ مصاديق اضطرار اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگري‏ اضرار به غير براي دفع دیگری
 • فایل دانلودی حاوی فایل word می باشد.
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.