فایل های دیگر این دسته

تربیت بدنی و آثار آن در سلامت بدن با ورزش تربیت بدنی و آثار آن در سلامت بدن با ورزش قیمت: 6,600 تومان
تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت قیمت: 8,000 تومان
آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان قیمت: 7,500 تومان
اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم های کبدی در رت های نر سالم اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم های کبدی در رت های نر سالم قیمت: 10,000 تومان
اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال قیمت: 10,000 تومان
اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو قیمت: 12,000 تومان
اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین قیمت: 14,000 تومان
آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال قیمت: 7,000 تومان
آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر قیمت: 10,000 تومان
اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قیمت: 12,000 تومان

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 111 صفحه چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کار

کد فایل:13578
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 49 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 111

حجم فایل:328 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 111 صفحه
  چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (۱۳۹۳- ۱۳۹۴) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین 50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه ۳۸۴ نفر به دست آمد. همچنین برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه (50 نفر) بود .روش گردآوری داده ها به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (۲۰۰۲) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (۱۳۹۱) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (۱۹۸۰) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از ۱۰ نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی توانایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ ۵۸/۰، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.. در مجموع ۴۳۴ پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت ۴۱۸ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد اقتصادی ۲۸۱/۰ = r، بعد قانونی ۲۹۴/۰ = r، بعد اخلاقی ۳۶۶/۰ = r و بعد بشر دوستانه ۴۲۴/۰ = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که ۳۶۸ نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری ۰۱/۰ > P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد: بعد قتصادی ۳۰۳/۰، با بعد قانونی ۴۱۱/۰، با بعد اخلاقی ۴۸۰/۰ و با بعد شردوستانه ۳۹۸/۰ می باشد که تمامی این مقادیر در سطح ۹۵% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (۳۸۸/۰ = r) که در سطح ۰۱/۰ > P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (۱۰۸/۰ r-، ۰۵/۰ > P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.
  کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: طرح تحقیق
  ۱- ۱: مقدمه .. ۲
  ۱ – 2 : بیان مسئله .۳
  ۱ – 3 : اهمیت و ضرورت تحقیق . ۶
  ۱ – 4 : اهداف تحقیق . 8
  ۱ – 4 – 1: هدف کلی تحقیق ۸
  ۱ – 4 – 2 : اهداف اختصاصی تحقیق .۸
  ۱ – 5 : فرضیات تحقیق ۹
  ۱ – 6 : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق .. ۹
  ۱ – 6 – 1 : مسئولیت اجتماعی .. ۹
  ۱ – 6 – 2 : رضایتمندی . ۱۰
  ۱ – 6 – 3 :حضور در ورزشگاه . ۱۰
  ۱ – 6 – 4 : تماشاگران .. ۱۰
  ۱ – 6 – 5 : کارشناسان .. ۱۱
  ۱ – 6 – 6 : لیگ . ۱۱
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  ۲ – 1 : مقدمه 13
  ۲ – 2 :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی ..۱۴
  ۲ – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها . ۱۶
  ۲ – 4 : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل ۱۷
  ۲ – 5 : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی . ۱۷
  ۲ – 6 : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ۱۸
  ۲ – 7 : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق .. ۲۰
  ۲ – 7– 1 : چارچوب سه سطحی وود . ۲۰
  ۲ – 7 – 2: چارچوب کارول ۲۱
  ۲ – 7– 3 : چارچوب ذینفعان . ۲۶
  ۲ – 7 – 4 : چارچوب لانتوس ۲۷
  ۲ – 8 : دیدگاه ها و نظرات رایج در مورد مسئولیت اجتماعی .. ۲۷
  ۲ – 8– 1 :آلبرت کار و دیدگاه به حداکثر رساندن سود ۲۷
  ۲ – 8 – 2 : میلتون فریمن و دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین .. ۲۸
  ۲ – 8 – 3 : ادوارد فریمن و دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی .. ۲۸
  ۲ – 8 – 4 :کارول و دیدگاه خدمات اجتماعی .. ۲۹
  ۲ – 8 – 5 : پارتول و مارتین و مسئولیت اجتماعی . ۲۹
  ۲ – 8 – 6 : ستی و مسئولیت اجتماعی. ۳۰
  ۲ – 8– 7 : مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ۳۰
  ۲ – 8 – 8 : کلارسون و توجه مسئولیت اجتماعی به ذینفعان . ۳۱
  ۲ – 8 – 9 : واتاو و مفهوم مسئولیت اجتماعی . ۳۱
  ۲ – 8– 10 :آندرواستارک و مسئولیت اخلاقی مدیران ۳۲
  ۲ – 8– 11 :آندرسون و رونالدچی رابرت و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی . ۳۲
  ۲ – 8 – 12 : فریدمن و مسئولیت اقتصادی .. ۳۲
  ۲ – 8 – 13 :کارول و هرم مسئولیت اجتماعی . ۳۳
  ۲ – 8 – 14: استیفن رابینز و مسئولیت اجتماعی .. ۳۳
  ۲ – 8 – 15 : درک فرنچ و مسئولیت اجتماعی .. ۳۳
  ۲ – 8 – 16 : پیتر دراکر و مسئولیت اجتماعی . ۳۳
  ۲ – 8 –17 : مایکل پورتر و مارک کرامر و مسئولیت انسان دوستی .. ۳۴
  ۲ – 9 : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها .. ۳۴
  ۲ – 9 – 1 : دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۳۵
  ۲ – 9 – 2 : دیدگاه های مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها . ۴۰
  ۲ – 10: مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی .. ۴۳
  ۲ – 10– 1 : دیدگاه کلاسیک .. ۴۳
  ۲ – 10 – 2 : دیدگاه عمومی .. ۴۳
  ۲ – 10– 3 : دیدگاه اسلامی .. 44
  ۲ – 11 : رابطه مسئولیت اجتماعی و با تعهد و پاسخگویی اجتماعی .. ۴۴
  ۲ – 12 اصول مسئولیت اجتماعی .. ۴۵
  ۲ – 13 : ورزش و مسئولیت اجتماعی . ۴۶
  ۲ – 14 : زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش .. ۴۶
  ۲ – 15 : فوتبال و مسئولیت اجتماعی .. ۴۷
  ۲ – 16 : تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال ۴۸
  ۲ – 16– 1 : فوتبال و کلیسا .. ۴۸
  ۲ – 16– 2 : شرکت ها و فوتبال .. ۴۹
  2 – 16– 3 : مدارس همگانی . ۴۹
  ۲ – 17: اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی در باشگاه های فوتبال ۵۰
  ۲ – 18 : تاثیر باشگاه های فوتبال بر جامعه .. ۵۰
  ۲ – 19:کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولیت اجتماعی (AFC) .. 51
  ۲ – 19 – 1 : رویای آسیا .. ۵۲
  ۲ – 20 : رضایتمندی ۵۲
  ۲ – 21 : پیشینه تحقیق .. ۵۴
  ۲ – 22 : جمع بندی فصل دوم .. ۵۷
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  3 – 1 : مقدمه.. ۵۹
  ۳ – 2 : روش تحقیق ۵۹
  ۳ – 3 : جامعه آماری ۵۹
  ۳ – 4 : روش نمونه گیری .. ۶۰
  ۳ – 5 : ابزار اندازه گیری ۶۰
  ۳ – 5 – 1 :پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی .. ۶۰
  ۳ – 5 – 1 – 1 : پایایی و روایی . ۶۱
  ۳ – 5 – 2 :پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی .. ۶۱
  ۳ – 5 – 2 – 1 : پایایی و روایی . ۶۱
  ۳ – 6 : حضور در ورزشگاه .. ۶۲
  3 – 7 : رضایتمندی تماشاگران . ۶۲
  ۳ – 8 : روش های گردآوری داده ها .. ۶۲
  ۳ – 8 – 1 : مطالعات کتابخانه ای . ۶۲
  ۳ – 8 – 2 : تحقیقات میدانی .. ۶۲
  ۳ – 9 : روش های اجرای پژوهش .. ۶۳
  ۳ – 10 : روش های آماری ۶۴
  ۳ – 11 : روش تجزیه و تحلیل داده ها .. ۶۴
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
  ۴ – 1 : مقدمه .. ۶۶
  ۴ – 2 :آمار توصیفی . ۶۶
  ۴ – 2 – 1 : اطلاعات توصیفی .. ۶۶
  ۴ – 3 : آمار استنباطی .. ۷۴
  ۴ – 3 – 1 : بررسی فرضیه ها . ۷۵
  ۴ – 3 – 1 – 1 : فرضیه اول . ۷۵
  ۴ – 3 – 1 – 2 : فرضیه دوم . ۷۶
  ۴ – 3 – 1 – 3 : فرضیه سوم ۷۸
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  ۵ – 1 : مقدمه .. ۸۱
  5 – 2 : خلاصه تحقیق ۸۱
  ۵ – 3 : یافته های تحقیق .. ۸۲
  5 – 4 : بحث و نتیجه گیری .. ۸۴
  ۵ – 5 : محدودیت های تحقیق . ۸۶
  ۵ – 6 : پیشنهاد های کاربردی . ۸۶
  ۵ – 7 : پیشنهاد های پژوهشی .. ۸۷
  منابع و ماخذ
  برچسب ها: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال مسئولیت اجتماعی باشگاه ها رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال رضایتمندی هوادار تماشاگر مسئولیت اجتماعی لیگ برتر باشگاه فوتبال تراکتورسازی پرسپولیس استقلال سپاه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.