ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه

کد فایل:10444
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 444 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:732 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری  و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تعداد صفحات : 135 صفحه

  فرمت فایل اصلی : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

  چكيده:

  اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه  معيار  ترازنامه اي است  مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .

  با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود  رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري  سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .

  علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است .

   

  چكيده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1.     مقدمه : 4

  2-1. بيان مسئله. 5

  3-1. اهميت و ضرورت تحقيق.. 7

  4-1. اهداف تحقيق.. 8

  5-1.فرضيه هاي تحقيق.. 9

  6-1.روش تحقيق.. 9

  7-1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 10

  8-1 .قلمرو تحقيق.. 11

  1-8-1. قلمرومكاني: 11

  2-8-1. قلمرو زماني: 11

  3-8-1. قلمرو موضوعي: 11

  9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 12

  10-1. ساختار تحقيق.. 12

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 . مقدمه. 15

  2-2. محافظه كاري در گزارشگري مالي.. 16

  1-2-2.تعريف محافظه كاري.. 16

  2-2-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري.. 19

  4-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري.. 23

  1-4-2. معيارهاي خالص دارايي ها 24

  2-4-2.  معيارهاي سود و اقلام تعهدي.. 24

  6-2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB. 29

  7-2. معيارهاي محافظه کاري.. 29

  1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام. 29

  2-7-2.  معيار عدم تقارن زماني سود. 30

  3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود. 31

  8-2. هزينه سرمايه. 33

  1-8-2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه. 36

  2-8-2.نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري.. 42

  3-8-2. نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي.. 42

  4-8-2 .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه. 43

  5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه. 43

  6-8-2. ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه. 45

  7-8-2 .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه. 46

  8-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود. 50

  9-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام..... 50

  9-2- بخش دوم :پيشينه تحقيق.. 51

  10-2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور 51

  1-10-2- نقش اطلاعاتي محافظه كاري.. 52

  2-10-2- محافظه كاري در حسابداري.. 52

  3-10-2-بررسيمحافظهكاريدرميان شركتهايانگليسيو امريكايي.. 53

  4-10-2-بررسيرابطهمحافظهكاري باانگيزههايمنفعتجويانه مديرانكهباعثزيان شركتمي گردد..... 54

  5-10-2-بررسيرابطهبين محافظهكاريوراهبري شركتيباتوجهبهتركيب اعضايهياتمديره.... 54

  6-10-2-اطلاعات و هزينه سرمايه. 55

  7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداري و ريسك اطلاعاتي.. 56

  8-10-2- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود. 56

  9-10-2- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه. 57

  11-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران. 59

  1-11-2-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي 59

  2-11-2-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.. 60

  3-11-2- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن. 60

  4-11-2-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران 61

  5-11-2-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 62

  6-11-2- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري 62

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه: 65

  2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش... 66

  3-3.جامعهآماري.. 66

  4-3 . قلمروموضوعي. 67

  5-3 . قلمروزماني و مكاني.. 67

  6-3 . روشگردآوریاطلاعات.. 67

  7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 68

  1-7-3- متغيرهايمستقل(توضيحي(: 68

  2-7-3- متغيروابسته : 69

  8-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها 69

  1-8-3 . بررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي: 69

  2-8-3 .آزمونمعنيداربودنفرضيهها 70

  3-8-3 .آزمونمعنيداربودنمتغيرمستقل. 70

  4-8-3. آزمونمعنيداربودنضريبهمبستگي((R. 71

  5-8-3 .آزمونخودهمبستگيبينمشاهدات.. 72

  9-3 روش آزمون فرضيه ها : 72

  1-9-3: آزمونفرضيات.. 72

  2-9-3.آزمون فرضيه اول: 74

  3-9-3 . آزمونفرضيهدوم. 75

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه: 77

  2-4 .آمار توصيفي.. 77

  3-4 : ضريبهمبستگيبينمتغيرهايتحقيق.. 79

  4-4 :نتايجبررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي.. 80

  5-4. نتايجآزمونفرضيههايتحقيق.. 80

  1-5-4 .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق.. 82

  1-1-5-4. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي.. 84

  2-1-5-4 .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي.. 91

  2-5-4 .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق.. 91

  6-4. خلاصه نتايج. 93

  7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 94

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه: 96

  2-5. خلاصهيافتههايتحقيق.. 97

  3-5. نتایج حاصل از تحقیق.. 98

  4-5 . محدوديتهايتحقيق.. 99

  5-5. پيشنهادها 100

  1-5-5.پيشنهادبرخاستهازتحقيق.. 100

  2-5-5 .پيشنهادبرايتحقيقاتآتي.. 101

  پیوستها

  منابع و ماخذ:

  منابع فارسي: 131

  منابع لاتین: 132

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................135

   
  برچسب ها: حسابداری بورس سهام هزینه رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس محافظه کاری در حسابداری هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس پایان نامه حسابداری
 • فایل داکیومنت آماده قابل ویراش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.