گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «مقاله ترجمه شده: ملاحظات طرح احراز هویت در حال تکامل برای اینترنت اشیا بیومتریک (IoBT)» به مدیر سایت.


بستن