پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء

پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چكيده امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خ

کد فایل:6746
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 196 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 153 صفحه

  چكيده
  امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.
  واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه


  فهرست مطالب
  چكيده
  بيان مسئله
  پرسش هاي تحقيق
  فرضيات تحقيق
  روش تحقيق
  پيشينه تحقيق
  ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع
  ساماندهي تحقيق
  فصل اول: كليات
  مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
  گفتار اول: مفهوم استمهال
  بند اول: معناي لغوي استمهال
  بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال
  گفتار دوم: اقسام استمهال
  بند اول: استمهال قضايي
  بند دوم:‌استمهال قانوني
  بند سوم: استمهال قراردادي
  مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن
  گفتار اول: مفهوم تقسيط
  بند اول: معناي لغوي تقسيط
  بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط
  گفتار دوم: اقسام تقسيط
  بند اول: تقسيط قضايي
  بند دوم:‌تقسيط قانوني
  بند سوم: تقسيط قراردادي
  گفتار سوم: مقايسه بين ماده ۲۷۷و ۶۵۲ قانون مدني
  مبحث سوم: مفهوم حق حبس
  گفتار اول: تعريف حق حبس
  بند اول: معناي لغوي حق حبس
  بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس
  ۱- در فقه شيعه
  ۲- در حقوق ايران
  گفتار دوم: مفهوم نكاح
  بند اول: معناي لغوي نكاح
  بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح
  گفتار سوم: مفهوم عقد معوض
  بند اول: معناي لغوي عقد معوض
  بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض
  مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح
  گفتار اول: اوصاف حق حبس
  گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح
  مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه
  گفتار اول: حق حبس و حق تقدم
  گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض
  گفتار سوم: حق حبس و مقاصه
  گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع
  گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق
  گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت
  فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس
  مبحث اول: مباني حق حبس
  گفتار اول: مباني فقهي
  بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم
  بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد
  بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس
  بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض
  گفتار دوم: مباني حقوقي
  بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين
  بند دوم: نظريه اصل انصاف
  بند سوم: نظريه قصد معاوضه
  مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس
  گفتار اول: معاوضي بودن عقد
  گفتار دوم: تقابل دو دين
  گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن
  گفتار چهارم: حال بودن عقد
  گفتار پنجم: حكومت اراده
  مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس
  گفتار اول: قلمرو حق حبس
  گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس
  گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض
  گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح
  گفتار پنجم: حق حبس در شروط
  گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات
  مبحث چهارم: آثار حق حبس
  گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله
  گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم
  گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد
  گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس
  گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد
  گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس
  گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس
  فصل سوم: مسقطات حق حبس
  مبحث اول: مسقطات حق حبس
  گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس
  بند اول: استهال و تقسيط قضايي
  بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي
  ۱- توافق ضمن عقد
  ۲-توافق بعد از عقد
  گفتاردوم:اراده صاحب حق
  گفتارسوم: تعيين اجل
  بند اول: در ضمن عقد
  بند دوم: پس از عقد
  گفتارچهارم: تسليم
  بند اول : تسليم كل مورد تعهد
  بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد
  گفتار پنجم: تصرف
  گفتار ششم: قوانين خاص
  گفتار هفتم: عرف
  مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي
  گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون
  بند اول: مفهوم حق حبس
  بند دوم: مبناي حق حبس
  بند سوم: شرايط حق حبس
  ۱-وجود عقد بيع صحيح
  ۲-اطلاق عقد
  ۳-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد
  بند چهارم: قلمرو حق حبس
  ۱-حق حبس در تعهدات قراردادي
  الف : در تعهدات اصلي
  ب : در تعهدات فرعي
  ۲-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد
  بند پنجم: آثار حق حبس
  ۱-توقف تعهدات قراردادي
  ۲-عدم انحلال قرارداد
  ۳-موقتي بودن حق حبس
  ۴-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس
  ۵-تلف مال محبوس در ايام حبس
  ۶-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث
  ۷-حق بازفروشي
  بند ششم: زوال حق حبس
  ۱-ايفاي تعهد
  ۲-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري
  ۳-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات
  ۴- انحلال قرارداد
  گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون
  گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران
  نتيجه گيري و پيشنهادات
  منابع و مآخذ  برچسب ها: پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء پایان نامه رشته حقوق استمهال تقسيط سقوط بقاء دانلود رایگان پایان نامه حقوق پایان نامه رایگان حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.