پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 315 صفحه چکیده بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب ترین تعریف آن است تعدد تعاریف عدالت در سیر

کد فایل:6682
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 192 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 315

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 315 صفحه

  چکیده
  بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب ترین تعریف آن است تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت-های مختلف از یک مفهوم نمی باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه های طرح ویژه ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
  موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد.
  با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات ستانی اعم از مرحله سیاست گذاری، قانون گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
  کلید واژه : عدالت مالیاتی – قانون – مالیات های مستقیم
  فهرست مطالب
  بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات 1
  فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت 2
  گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت 2
  بند اول: تعریف لغوی عدالت 3
  الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی 5
  ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون 5
  بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور 5
  الف: تمایز از مفهوم انصاف 6
  ب: تمایز از مفهوم برابری 8
  بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت 10
  گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه های عدالت 12
  بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت 12
  الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب 12
  ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی 14
  بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت 15
  الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی 16
  ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی 16
  ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی 16
  بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت 17
  الف: عدالت اجتماعی 18
  ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن 19
  ۱: عدالت توزیعی 20
  ۲٫ عدالت معاوضی 22
  ج: عدالت قضایی 23
  ۱: عدالت کیفری (مکافاتی) 23
  ۲: عدالت رویه ای 24
  فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات 26
  گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن 26
  بند اول: تعریف مالیات 26
  بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات 28
  بند سوم: تاریخچه مالیات 30
  بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه 31
  الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت 31
  ب) تفکیک مالیات از عوارض 34
  ج) تفکیک مالياتهای متعارف از مالیات های دینی (شرعی) 35
  گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات 37
  بند اول: مالیات و وظایف دولت 38
  الف: دولت حداقلی 38
  ب: دولت حداکثری 39
  ج: دولت مقررات گذار 40
  بند دوم: مالیات و حق مالکیت 41
  الف: حق مالکیت خصوصی 42
  ب: حدود حق مالکیت خصوصی 43
  فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی 45
  گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی 46
  بند اول: تعریف لغوی 47
  بند دوم: تعریف اصطلاحی 48
  بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی 50
  گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی 50
  بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری 50
  الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی 51
  ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی 53
  ۱: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی 53
  ۲: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی 54
  ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی 55
  ۱: اصل بهای خدمات 56
  ۲: اصل توانایی پرداخت 58
  بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی 58
  گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی 60
  بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60
  الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین 60
  ۱: اصل برابری در پرداخت هزینه های عمومی 61
  ۲: اصل تناسب مالیات با خدمات 61
  ۳: اصل عمومیت و گستردگی پایه¬های مالیاتی 62
  ۴: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات 62
  ۵: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی 63
  ۶: اصل تبعیض مثبت 64
  ۷: اصل شخصی بودن مالیات 65
  ۸: اصل مطلوبیت درآمد 66
  ۹: اصل شفافیت 68
  ۱۰: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی 69
  ۱۱: اصل مصرف موضوعی مالیات 71
  ب: در مرحله تشخیص و وصول 72
  ۱: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات ها 72
  ۲: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات 74
  ۳: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول 75
  ۴: مرور زمان مالیاتی 76
  بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78
  الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی 80
  ۱: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 85
  ۲: اصل تناسب جرم و مجازات 86
  ۳: اصل شخصی بودن مجازات 89
  ب: اصول عدالت رویه ای مالیاتی 90
  ۱: اصل حاکمیت قانون 91
  ۲: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 92
  ۳: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی 94
  ۴: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی 95
  ۵: اصل استماع دفاعیات 99
  ۶: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی 100
  ۷: اصل مستند و مستدل بودن آراء 101
  ۸: اصل تجدیدنظرخواهی 102
  بخش دوم : بررسی مؤلفه های عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن 104
  فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات های مستقیم 106
  گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات 106
  بند اول: اشخاص مشمول مالیات 106
  بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات 108
  الف: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 109
  ب: دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. 111
  ج: شهرداری ها 114
  د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند 116
  گفتار دوم: مالیات بر دارایی 118
  بند اول: مالیات سالانه املاک 119
  بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی 121
  بند سوم: مالیات بر اراضی بایر 122
  بند چهارم: مالیات بر ارث 124
  الف: اموال مشمول مالیات بر ارث 128
  ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث 130
  ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث 133
  بند پنجم: حق تمبر 135
  گفتار سوم: مالیات بر درآمد 138
  بند اول: مالیات بر درآمد املاک 139
  الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139
  ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک 141
  ۱: مالیات اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز 144
  ۲: معافیت های مالیاتی نقل و انتقال املاک 146
  ۳: معافیت اعضای شرکت های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال 147
  ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل 149
  بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی 149
  بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق 150
  ۱: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی 151
  ۲: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی 155
  بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل 156
  بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 163
  ۱: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 163
  ۲: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی 166
  ۳: مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی 173
  بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی 176
  گفتار چهارم : در مقررات متفرقه 179
  بند اول: مالیات مضاعف 179
  بند دوم: معافیت مالیاتی 181
  الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی 181
  ۱: قانونی بودن معافیت ها 182
  ۲: اصل برابری و عدم تبعیض 182
  ۳: تعیین گستره معافیت ها 183
  ۴: ذکر هدف و شرایط معافیت ها 184
  ۵: موقتی بودن معافیت ها 186
  ب: معافی تهای مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم 187
  ۱: معافيت¬هاي مالیاتی بخش كشاورزي 188
  ۲: معافیت¬های مالیات بر درآمد حقوق 190
  ۳: معافيت¬هاي مالیاتی بخش گردشگري 195
  ۴: معافيت هاي مالیاتی شرکت های تعاوني 197
  ۵: معافيت هاي مالیاتی بخش صادرات 201
  ۶: معافيت هاي صنايع دستي 202
  ۷: معافيت مالیاتی بخش صنعت، معدن، توليد 203
  ۸: معافیت مالیاتی سرمايه‌گذاري در مناطق محروم 205
  ۹: معافیت¬های مالیاتی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 206
  ۱۰: معافيت بر موقوفات، نذورات، کمک ها و هدایا 208
  ۱۱: معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری 211
  فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه ای مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم 216
  گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات¬های مستقیم 216
  بند اول: جرایم مالیاتی 218
  الف: عدم انجام تكاليف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمي 220
  ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات 222
  ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی 227
  د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی 230
  ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر 231
  و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد 233
  ح: عدم تسليم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرين مديران شخص حقوقی 236
  بند دوم: تخلف مالیاتی 239
  الف: عدم تسليم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسليم آنها بر خلاف واقع 239
  ب: عدم كسر و ايصال ماليات هاي تكليفي 241
  د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات 245
  ه: تخلف از پرداخت حق تمبر 247
  و: عدم بهره برداری شرکت های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت 247
  ز: عدم بکارگیری روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی که سازمان مالیاتی تعیین می کند. 249
  گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه ای در قانون مالیات های مستقیم 252
  الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 253
  ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی 256
  ج: اصل تجدید نظرخواهی 261
  د: اصل شفافیت 265
  ه: حق داشتن وکیل و مشاور 267
  نتیجه¬گیری 269  برچسب ها: بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن عدالت مالیاتی پایان نامه عدالت مالیاتی عدالت مالیات مالیات پایان نامه ارشد رشته حقوق پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.