فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 137 صفحه چکيده : پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، ت

کد فایل:6460
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 169 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 137

حجم فایل:547 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
3 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 137 صفحه

  چکيده :
  پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر "بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از ميان افراد محدوده سني ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.
  کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي


  فهرست مطالب
  چکيده 1
  مقدمه 2
  بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق
  فصل اول کليات پژوهش 3
  ۱-بيان مساله پژوهش 4
  ۲ضرورت مساله 5
  ۳-پيشينه پژوهش 6
  ۱-۳ پژوهش هاي داخلي 6
  ۲-۳ پژوهش هاي خارجي 7
  ۴- اهداف پژوهش 8
  ۱-۴اهداف کلي 8
  ۲-۴اهداف جزيي 9
  ۵-پرسش هاي پژوهش 9
  ۶-روش پژوهش 10
  ۷- مشکلات وموانع پژوهش 10
  فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق 12
  مبحث اول :مفهوم جرم 12
  گفتار اول: تعريف لغوي ومفهومي جرم: 13
  گفتار دوم: جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا 13
  گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم 14
  ۱-در سطح خانواده 14
  ۱-۱سکونت در محلات جرم خيز .15
  2-1خانواده هاي نابسامان 15
  2-در سطح رفتارها 16
  ۱-۲شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي 16
  ۲-۲فقر اقتصادي 16
  ۳-درمحيط تحصيلي 16
  ۱-۳محيط فرهنگي 16
  ۴-در سطح دوستان ۱۷
  مبحث دوم تعريف مفاهيم : 18
  گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش ۱۸
  گفتار دوم:ابعاد نگرش ۲۰
  گفتار سوم شکل گیری نگرش ها ۲۰
  گفتار چهارم :تغيير نگرش ها 21
  ۱-۱تغيير ناموافق يا معکوس 21
  ۲-۱تغيير موافق يا هم جهت ۲۱
  مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي 23
  گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي 27
  گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي 28
  گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي 28
  مبحث چهارم مباني نظري تحقيق : 30
  گفتار اول زيست شناختي وجرم 30
  گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور ۳۱
  گفتار سوم: نظريه هاي جامعه شناسي 33
  ۱-۱جامعه وجرم 33
  ۲-۱نظريه ادوين اچ . ساترلند 39
  ۳-۱نظريه جامعه شناختي دورکيم 33
  ۴-۱نظريه رابرت ک.برتون 35
  مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها 36
  ۱-۱نظريه انحراف فرهنگي 36
  ۲-۱نظريه تغيير محيط فرهنگي 36
  ۳-۱نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي) 38
  ۴-۱نظريه وجدان جمعي 38
  ۵-۱نظريه انتخاب عقلاني 39
  ۶-۱نظريه برچسب زني 39
  مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق ۴۰
  ۱-فرضيه اصلي۴۰٫
  ۲-فرضيه هاي فرعي۴۰
  مبحث سوم :مدل مفهومي 41
  ۱-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها ۴۲
  ۲-بررسي مولفه هاي سبک زندگي۴۲
  ۳-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم۴۳
  ۴-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم۴۴٫
  بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها
  فصل سوم روش تحقيق 45
  مبحث اول:تعريف عملياتي 46
  گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف 46
  گفتار دوم :روش تحقيق 47
  گفتار سوم :روش نمونه گيري 47
  گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه 50
  مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل 51
  گفتار اول:متغير تابع يا وايسته… 51
  ۱-متغير وابسته نگرش به جرم 51
  ۱-۱بعد احساسي 52
  ۲-۱بعد شناخت ورفتاری 53
  گفتار دوم :متغير هاي مستقل 54
  ۱-متغير سبک زندگي: 54
  ۱-۱نمادهاي منزلتي 55
  ۲-۱نمادهاي فرهنگي 57
  ۳-۱ نمادهاي اجتماعي 58
  ۴-۱ آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي 59
  مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها ۶۰
  گفتار اول :ارزيابي ابزار سنجش .60
  ۱-گفتار دوم :پايايي 60
  ۲-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش 61
  فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش
  مبحث اول :يافته هاي توصيفي 63
  گفتار اول :متغير هاي زمينه اي 63
  ۱-۱توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروههاي سني ۶۳
  ۲-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت۶۳
  ۳-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات۶۷
  ۴-۱- توصيف نمونهمورد بررسي بر حسب گروههاي سني۶۹
  ۵-۱- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل ۷۱
  ۶-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه ۷۳
  ۷-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد۷۵
  ۸-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي۷۷
  ۹-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت۷۹
  ۱۰-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري۸۱
  مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق۸۳
  گفتار اول۱—متغير وابسته نگرش به جرم ۸۳
  گفتار دوم ۲-متغيرهاي مستقل 87
  ۱-۱ نمادهاي فرهنگي 87
  ۲-۱نمادهاي منزلتي 91
  ۳-۱ نمادهاي اجتماعي 94
  ۴-۱آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي 96
  گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش ۱۰۰
  فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات: 100
  گفتار اول : نتيجه گيري۱۰۷
  گفتار دوم پيشنهادها۱۰۹
  منابع و ماخذ ۱۱۰
  چکيده انگليسی ۱۱۴
  ضمايم و پيوست ها 115
  پرسشنامه ۱۱۶

  برچسب ها: پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس تاثیر سبک زندگی نگرش شهروندان به جرم بندرعباس پایان نامه ارشد حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.