پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 105 صفحه چکیده پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار

کد فایل:6457
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 240 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 105 صفحه

  چکیده
  پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
  واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

  فهرست مطالب

  چکیده 1
  مقدمه 2
  الف) بیان مسئله 2
  ب) اهمیت وضرورت انجام تحقيق 3
  ج) سوالات تحقيق 3
  د) فرضيه های تحقیق 3
  و) اهداف تحقيق 4
  فصل اول: کلیات
  -۱-۱مفاهیم وتعاریف 6
  -۱-۱-۱تعریف جرم 6
  -۲-۱-۱مفهوم تعددجرم وانواع آن 7
  -۱-۲-۱-۱مفهوم تعدد جرم 7
  ۱-۱-۲-۲-انواع تعدد جرم 8
  الف) تعدد واقعی جرم 8
  ب) تعدداعتباری جرم 9
  ۱-۱-۳- مفهوم تکرارجرم 9
  ۱-۲- جایگاه حقوقی تعدد وتکرارجرم 10
  ۱-۳-پیشینه تعدد وتکرارجرم درحقوق جزایی ایران 11
  ۱-۳-۱-سیرتحولات تعدد جرم وابهامات پیرامونآن 12
  ۱-۳-۱-۱-تعددجرم درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ 12
  ۱-۳-۱-۲-تعددجرم براساس ماده ۲ الحاقیقان ون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۲ 14
  ۱-۳-۱-۳-تعددجرم درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ 15
  ۱-۳-۱-۴- تعددجرم درقانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ 16
  ۱-۳-۱-۵-تعددجرم درقانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ 16
  ۱-۳-۲- سیر تحولات تکرارجرم درقوانین موضوعه ایران 18
  ۱-۳-۲-۱-قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ 18
  ۱-۳-۲-۲-قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ 19
  ۱-۳-۲-۳-قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ 19
  ۱-۳-۲-۴- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 20
  فصل دوم:تعددجرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  ۲-۱- انواع تعددوشرایط تحققآن 23
  ۲-۱-۱-تعدد مادییاواقعی درجرایم تعزیری وشرایط تحققآن 23
  ۲-۱-۱-۱-ارتکاب بیش ازیک جرم تعزیری درجهیکتاشش 23
  ۲-۱-۳-۲-عدم صدورحکم محکومیت قطعی به جهت ارتکاب یکی ازجرایم تعزیری د رجهیکتاشش 27
  ۲-۱-۳-۳-عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی 28
  ۲-۱-۲- تعددواقعی درجرم شامل وشرایط آن 29
  ۲-۱-۲-۱- وقوع چند جرم مجزای تعزیری ۳۱
  ۲-۱-۲-۲- وجود ارتباط و پیوند بین جرایم ارتکابی۳۴
  ۲-۱-۲-۳- شمول عنوان جزایی واحد بر جرایم جزء به تصریح قانون۳۵
  ۲-۱-۳-تعددواقعی مسبوقبه محکومیت قطعی تعزیری مرتکب وشرایط آن 36
  ۲-۱-۳-۱-سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی ازجرایم تعزیری درجهیکتاشش 36
  ۲-۱-۳-۲- ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37
  ۲-۱-۳-۳- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری ۳۷
  ۲-۱-۴-تعددواقعی بها عتبارتعدد نتایج مجرمانه 40
  ۲-۱-۵- تعددواقعی درجرایم حدی 43
  ۲-۱-۵-۱-ارتکاب بیش ازیک جرم حدی 44
  ۲-۱-۵-۲-عدم سابقه تحمل مجازات حدی 44
  ۲-۱-۶- تعددواقعی درجرایم مستوجب قصاص ودیه 45
  ۲-۱-۶-۱-تعدادواقعی درجرایم مستوجب قصاص 45
  ۲-۱-۶-۲- تعدد واقعی درجرایم موجب دیه 47
  ۲-۱-۷-تعددمعنوی یااعتباری 48
  ۲-۱-۷-۱- رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی 48
  الف) رویکرد مبتنی بر یکسانی تعدد واقعی و معنوی ۴۹
  ب) رویکرد مبتنی بر نفی تعدد معنوی۴۹
  ج)رویکرد مبتنی بر پذیرش تعدد معنوی۵۰
  ۲-۱-۷-۲-شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲ 50
  الف) وقوع رفتار مجرمانه واحد ۵۰
  ب) تعزیری بودن جرم ارتکابی۵۱
  ج) صدق عناوین جزایی متعدد تعزیری بر رفتار واحد در زمان ارتکاب آن۵۲
  ۲-۲-واکنش کیفری درقبال تعدد جرم 53
  ۲-۲-۱-مجازات تعدد واقعی درجرایم تعزیری 53
  ۲-۲-۲-مجازات مرتکب درجرم شامل 57
  ۲-۲-۳-مجازات تعدد واقعی به اعتبارتعدد نتایج مجرمانه 58
  ۲-۲-۴-مجازات تعدد واقعی درجرایم حدی 59
  ۲-۲-۵-مجازات تعدد واقعی درجرایم موجب قصاص ودیه 62
  ۲-۲-۶-مجازات تعدد معنوی یا اعتباری 62
  ۲-۲-۶-۱-تحمیل مجازات اشد 63
  ۲-۲-۶-۲-ضابطه تشخیصم جازات اشد 63
  ۲-۳-اعمال کیفیات مخففه درتعدد جرم 65
  فصل سوم:تکرارجرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  ۳-۱-تکرار جرم و شرایط تحققآن 68
  ۳-۱-۱-تکرارجرم درحوزه جرایم تعزیری 68
  ۳-۱-۱-۱-شرایط تحقق تکرارجرم درجرایم تعزیری 69
  ۳-۱-۱-۲-استثنائا تقاعده تکرارجرم 76
  ۳-۱-۲-تکرارجرم درحدود 78
  ۳-۱-۳-تکرارجرم درقصاص ودیات 80
  ۳-۲-واکنش کیفری درقبال تکرارجرم 81
  ۳-۲-۱-مجازات تکرارجرم درحوزه جرایم تعزیری 81
  ۳-۲-۲-مجازات تکرارجرم درجرایم حدی 82
  ۳-۲-۳-مجازات تکرارجرم درقصاص ودیات 83
  ۳-۳-اعمال کیفیات مخففه درتکرارجرم 83
  فصل چهارم:نتیجه گیری وپیشنهادات
  ۴-۱- نتیجه گیری
  ۴-۲-پیشنهادات 90
  فهرست منابع 92
  چکیده انگلیسی 93
  برچسب ها: پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران تعدد و تکرار جرم جرم تحولات تقنینی جرم حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد حقوق حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.