پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 147 صفحه قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قر

کد فایل:6254
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 183 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 147

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 147 صفحه


  قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قرار گرفته است.
  با عنايت به اين مهم كه قاچاق انسان به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو، كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. در اين ميان قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز كشور را از خطرات اين جرايم مصون نديده و اقدام به تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ نموده است. اين قانون از يك سو از لحاظ جرم انگاري عمل قاچاقچيان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در اين جرم و تدابير پيشگيرانه عمومي نظير مصادرة اموال ناشي از جرم را تا حدودي رعايت نموده است و از سوي ديگر مصادرة اموال به عنوان تدبير پيشگيرانه عمومي و در جهت از بين بردن پايگاه اقتصادي مرتكبين اين جرايم در قانون موصوف پيش بيني گرديده است كه به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا، در اين تحقیق به ابعاد اين جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰، کنوانسیون ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته مي شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
  كليد واژه گان: سياست جنايي، قاچاق انسان، جرايم سازمان يافته فراملي، بزه ديدگان جرايم قاچاق انسان، تدابير پيشگيرانه.
  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  پیشینه تحقیق 4
  فرضیات تحقیق 6
  اهداف تحقیق 6
  روش تحقیق 6
  محدودیت تحقیق: 7
  ساختار تحقیق: 7
  فصل اول: کلیات 8
  ۱-۱- معناي لغوي قاچاق 9
  ۱-۲- جرايم سازمان يافته 11
  ۱-۳- مهاجرت غيرقانوني و بين المللي 12
  ۱-۴- فروش كودكان 13
  ۱-۵- فساد و انحطاط اجتماعي 13
  ۱-۶- تجاوز 13
  ۱-۶-۱- تجاوز با قدرت ۱۳
  ۱-۶-۲- تجاوز با خشم۱۴
  ۱-۶-۳- تجاوز همراه با دگرآزاري۱۴
  ۱-۶-۴- آزار جنسي 14
  ۱-۷- فحشا یا روسپي‌گري 14
  ۱-۷-۱- تبيين فحشاء ناشي از قاچاق انسان 15
  ۱-۷-۲- فحشاء و عوامل تشكيل دهنده آن۱۷
  ۱-۷-۳- وجوه افتراق فحشاء و زنا 19
  ۱-۷-۳-۱- از نظر كيفيت رفتار عوامل انساني۱۹
  ۱-۷-۳-۲- از نظر زمان انجام عمليات ۱۹
  ۱-۷-۳-۳- از نظر انگيزه ارتكاب جرم۱۹
  ۱-۷-۳-۴- از نظر وجود شخص ثالث (قواد۱۹
  ۱-۷-۳-۵- از نظر بزه ديده۲۰
  ۱-۷-۳-۶- از نظر حق انتخاب در زنا۲۰
  ۱-۷-۳-۷- از نظر كاركرد اجتماعي روسپي گري۲۰
  ۱-۸- توريسم جنسي 20
  ۱-۱۰- قاچاق انسان 21
  ۱-۱۱- انواع قاچاق 25
  ۱-۱۱-۱- قاچاق كالا ۲۵
  ۱-۱۱-۱-۱- موضوع عايدات دولت۲۵
  ۱-۱۱-۱-۲- غير موضوع عايدات دولت۲۵
  ۱-۱۱-۲- قاچاق خدمات۲۶
  ۱-۱۱-۲-۱- امور گمركي۲۶
  ۱-۱۱-۲-۲- مالكيت معنوي۲۶
  ۱-۱۱-۳- قاچاق اشخاص ۲۶
  ۱-۱۱-۳-۱- قاچاق مهاجران۲۶
  ۱-۱۱-۳-۲- قاچاق انسان۲۸
  ۱-۱۲- ويژگي هاي پديده قاچاق انسان 31
  ۱-۱۲-۱- سازمان يافته بودن۳۲
  ۱-۱۲-۲- فراملي بودن ۳۴
  فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده بزه قاچاق انسان 36
  ۲-۱- عنصر قانوني 37
  ۲-۲- عنصر مادي 38
  ۲-۲-۱- جرم تام 38
  ۲-۲-۱-۱- رفتار مادي مثبت ۳۸
  ۲-۲-۱-۱-۱- اجبار و اكراه۳۹
  ۲-۲-۱-۱-۲- تهديد۴۰
  ۲-۲-۱-۱-۳- خدعه و نيرنگ ۴۲
  ۲-۲-۱-۱-۴- سوءاستفاده از موقعيت خود ۴۲
  ۲-۲-۱-۱-۵- سوءاستفاده از وضعيت و موقعيت مجني عليه (بزه ديده ) ۴۳
  ۲-۲-۱-۲- نتيجه مجرمانه۴۳
  ۲-۲-۲- جرم ناقص 44
  ۲-۲-۳- شروع به جرم۴۵
  ۲-۲-۳-۱- عنصر قانوني ۴۶
  ۲-۲-۳-۲- عنصر مادي۴۶
  ۲-۲-۳-۳- عنصر رواني۴۷
  ۲-۲-۴- جرم محال 47
  ۲-۲-۵- جرم عقيم 48
  ۲-۳- عنصر رواني 48
  ۲-۴- اعمال در حكم قاچاق انسان 50
  ۲-۴-۱- عنصر قانوني ۵۰
  ۲-۴-۲- عنصر مادي۵۱
  ۲-۴-۳- عنصر رواني 52
  ۲-۵- صور مختلف طرق ارتكاب جرم قاچاق انسان ۵۳
  ۲-۵-۱- قاچاق انسان به مباشرت۵۳
  ۲-۵-۲- قاچاق انسان به معاونت۵۳
  ۲-۵-۳- قاچاق انسان به تسبيب۵۴
  فصل سوم: قاچاق زنان 55
  ۳-۱- پيشينه قاچاق زنان 56
  ۳-۲- مفهوم قاچاق زنان 63
  ۳-۳- ركن شناسي قاچاق زنان 65
  ۳-۳-۱- ركن قانوني 65
  ۳-۳-۲- ركن مادي 66
  ۳-۳-۲-۱- فعل مثبت مادي۶۶
  ۳-۳-۲-۲- شروع به جرم۶۷
  ۳-۳-۳- ركن معنوي 68
  ۳-۳-۳-۱- سوءنيت عام ۶۸
  ۳-۴- انگيزه 70
  ۳-۴-۱- قصد بهره برداري جنسي۷۱
  ۳-۴-۲- قصد بهره برداري مالي۷۳
  ۳-۵- موقعيت بزه ديده در پديده قاچاق زنان 75
  ۳-۵-۱- وضعيت عمومي قربانيان ۷۵
  ۳-۵-۱-۱- سن 75
  ۳-۵-۱-۲- ميزان تحصيلات۷۶
  ۳-۵-۱-۳- خانواده 76
  ۳-۵-۲- نحوه قاچاق زنان ۷۷
  ۳-۵-۲-۱- سوءاستفاده از عملكرد نهادهاي عدالت كيفري 77
  ۳-۵-۲-۲- حيله هاي اغفال قربانيان ۷۷
  فصل چهارم: پيامدها، تدابير و پيشگيري هاي بين المللي در قبال قاچاق انسان 81
  ۴-۱- پيامدهاي قاچاق انسان 82
  ۴-۱-۱- آثار شخصي 82
  ۴-۱-۱-۱- خدشه دار شدن كرامت انساني ۸۲
  ۴-۱-۱-۲- بهره كشي جنسي۸۲
  ۴-۱-۱-۳- ابتلا به بيماري ۸۳
  ۴-۱-۲- آثار مخرب خانوادگي۸۴
  ۴-۱-۳- آثار مخرب اجتماعي منفي۸۵
  ۴-۱-۴- آثار اقتصادي و سياسي۸۵
  ۴-۱-۴-۱- پولشويي 85
  ۴-۱-۴-۲- آثار پولشويي ۸۶
  ۴-۲- نگاهي به تدابير فراملي در قبال پديده قاچاق انسان و قربانيان اين بزه 89
  ۴-۲-۱- حمايت از هويت خصوصي قربانيان۸۹
  ۴-۲-۲- تأمين سلامتي جاني بزه ديدگان۹۱
  ۴-۲-۳- جبران سلامت۹۴
  ۴-۲-۳-۱- فرايند دادرسي مدني ۹۵
  ۴-۲-۳-۲- فرايند دادرسي كيفري۹۵
  ۴-۲-۳-۳- فرايند اداري و پيش بيني صندوق خاص۹۵
  ۴-۲-۳-۴- مذاكره و توافق بين بزه ديده و مرتكب۹۶
  ۴-۲-۴- حمايت براي بازگشت بزه ديده۹۸
  ۴-۳- سياست هاي جنايي بين المللي در قبال پديده قاچاق انسان 101
  ۴-۳-۱- اقدامات آگاهي بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 101
  ۴-۳-۱-۱- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره زنان 101
  ۴-۳-۱-۲- برگزاري كنفرانس هاي بين المللي درباره كودكان 102
  ۴-۴- قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي 104
  ۴-۴-۱- كنوانسيون ها ۱۰۴
  ۴-۴-۱-۱- كنوانسيون منع برده داري۱۰۵
  ۴-۴-۱-۲- كنوانسيون پالرمو و پروتكل دوم الحاقي به آن 107
  ۴-۴-۱-۳- كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹۱۱۰
  ۴-۴-۱-۴- كنوانسيون هر نوع تبعيض عليه زنان ۱۱۲
  ۴-۴-۲- كنفرانس ها۱۱۳
  ۴-۴-۲-۱- كنفرانس نايروبي۱۱۳
  ۴-۴-۲-۲- كنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه زنان 115
  ۴-۴-۲-۳- كنفرانس بالي ۱۱۷
  ۴-۴-۳- عهدنامه ها۱۱۸
  ۴-۴-۳-۱- مقاوله نامه بين المللي ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معاملات جنايتكارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان 118
  ۴-۴-۳-۳- مقاوله نامه بين المللي ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان۱۲۰
  ۴-۴-۳-۱- قرارداد بين المللي ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان۱۲۰
  نتيجه گيري 121
  ۵-۱- نتيجه گيري 122
  ۵-۲- پيشنهادات 125
  منابع و مآخذ 128  برچسب ها: پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان پیشگیری از جرم قاچاق انسان قاچاق انسان پایان نامه حقوق بین الملل
محصولات مرتبط
ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی قیمت: 8,000 تومان
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قیمت: 5,000 تومان
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده قیمت: 3,000 تومان
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین قیمت: 4,000 تومان
بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) قیمت: 10,000 تومان
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قیمت: 8,000 تومان
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی قیمت: 10,000 تومان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.