پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی دا

کد فایل:6223
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 164 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 157 صفحه
  همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
  این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
  مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوریهای بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي بهحساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
  واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

  فهرست مطالب
  فصل اول : کلیات و مفاهیم
  ۱٫ ۱٫ مبحث اول: کلیات 2
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله 2
  ۱٫ ۲ بیان اهمیت موضوع 3
  ۱٫ ۳ پیشینه تحقیق 4
  ۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق 5
  ۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق 5
  ۱٫ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق 5
  ۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق 5
  ۱٫ ۸٫ روش تحقیق 6
  ۱٫ ۹٫ محدودیت‎های پژوهش 6
  ۲٫ مبحث دوم: مفاهيم 6
  ۲٫ ۱ گفتار اول: داوری 6
  ۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوري 6
  ۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوري 7
  ۲٫ ۱٫ ۳ داوری در فقه 9
  ۲٫ ۱٫ ۴ داوري تجاري 10
  ۲٫ ۱٫ ۵ داوري تجاری بينالمللي 11
  ۲٫ ۱٫ ۶ داوري بينالمللي در حقوق ايران 12
  ۲٫ ۱٫ ۷ داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 13
  ۲٫ ۱٫ ۸ اهمیت داوري بين‏المللي 14
  ۲٫ ۱٫ ۹ اقسام داوری 16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۱ داوري سازماني 16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۲ داوري موردي يا اختصاصي 17
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 17
  ۲٫ ۲٫ ۱ ابطال 17
  ۲٫ ۲٫ ۲ بطلان 17
  ۲٫ ۲٫ ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 17
  گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 18
  ۳٫ ۱٫ جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 19
  ۳٫ ۲٫ قلمرو داوری در فقه اسلامی 20
  ۳٫ ۳٫ میزان لزوم رای و قراداد داوری 21
  ۳٫ ۴٫ شرایط داور در فقه اسلامی 22
  ۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 24
  ۳٫ ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 24
  ۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 26
  فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
  مقدمه: 31
  ۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 31
  ۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأي داور 34
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهليت طرفين 36
  ۱٫ ۱٫ ۲٫ بي‏اعتباري موافقتنامه داوري 38
  ۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها 40
  ۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده 40
  ۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختيار 41
  ۱٫ ۱٫ ۶ تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد 42
  ۱٫ ۱٫ ۷ رأي مؤثر داور جرح شده 43
  ۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأي بر مبناي سند مجعول 47
  ۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 48
  ۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري 49
  ۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 50
  ۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين‏المللي 50
  ۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. 51
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره 52
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آراي مربوط به اموال غيرمنقول 53
  ۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری 54
  ۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی 56
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي ايران 57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظريه تفسير مضيق اصل ۱۳۹ ق.ا. 57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق 61
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير 63
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير 64
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي نمايندگي 66
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسي نظريه نمايندگي 67
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي عدم اهليت 68
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسي نظريه عدم اهليت 69
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري 70
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا 73
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا 76
  ۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوي نفتي 77
  ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 79
  ۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 79
  ۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال راي داوري 82
  ۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعايت قانون حاكم بر داوري 82
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شكلي حاكم بر داوري 83
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوي حاكم بر داوري 84
  ۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباري داوري 87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوي با طرفين 87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع 88
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعايت اصل حق دفاع 91
  ۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت 92
  ۲٫ ۱٫ ۴ وجود بينظمي در تشريفات رسيدگي 94
  ۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجيه رأي 95
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی 96
  ۲٫ ۲٫ ۱ احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال 97
  ۲٫ ۲٫ ۲ احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بينالمللي 97
  ۲٫ ۲٫ ۳ احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني 98
  فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال
  ۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 100
  ۱٫ ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 100
  ۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر) 102
  ۱٫ ۲٫ ۱ اشكال اعتراض عليه احكام داوري 103
  ۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 104
  ۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري 104
  ۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بينالملل ایران 104
  ۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران 105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني 105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاري بينالمللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران 106
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال 106
  ۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني 109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري 109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي 109
  ۲٫ ۲ گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور 110
  ۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوري تجاري بينالمللي 110
  ۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني 112
  ۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 113
  ۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 113
  ۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 114
  ۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري 115
  ۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري 116
  ۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
  فصل چهارم : نتیجه گیری
  نتيجه‏گيري 125
  پیشنهادات 132
  منابع و مآخذ 133

  برچسب ها: پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال داوری تجاری در حقوق ایران داوری آنسیترال آنسیترال حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.