پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 115 صفحه معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فر

کد فایل:6193
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 160 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 115 صفحه


  معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده¬است.
  درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه قتل،امساک و دیده بانی می باشد.
  درحقوق¬كيفري ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به¬ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي گردد.
  وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل ارتكابي خود،عمل ارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاص جرم آگاهي داشته واعمال-خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد. درحقوق ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط آنکه نتیجه حاصله عرفاً قابل پیش بینی باشد ، معاونت در جرایم غیر عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی کند اما در حقوق لبنان اخفـای اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق قبلی باشد معاونت در جرم محسوب می شود. در حقوق ايران مجازات معاون حداقل مجازات مباشر جرم است.-قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی را همچون شریک در جرم که مجازاتی برابر فاعل دارد، مقرر نموده و مجازات معاونین عادی به مانند حقوق ایران حداقل مجازات آن جرم تعیین نموده است.
  كليد واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری درجرم، تحریک به ارتکاب جرم، تهیه مقدمات ارتکاب-جرم، تسهیل جرم، تشویق به ارتکاب جرم


  فهرست مطالب
  چکیده فارسی 1
  مقدمه 2
  الف) بیان موضوع 2
  ب) سؤالات تحقیق 2
  پ) فرضیه¬های تحقیق 3
  ج) اهداف و کاربرد¬ها 3
  ح) روش تحقیق 3
  ی) معرفی پلان 4
  بخش¬نخست: ماهیّت، پیشینه¬ومبانی¬معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
  فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم 5
  مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم 5
  گفتار اول: تعریف معاونت در جرم 5
  بند اول: تعریف لغوی 6
  بند دوم: تعریف حقوقی 6
  الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران 6
  ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان 7
  گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه 9
  بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم 9
  بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم 11
  بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب¬وعلت جرم 14
  مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم 18
  گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران 18
  بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ 18
  بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ 18
  بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ 19
  بند¬چهارم: قانون¬مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰ 19
  گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان 21
  فصل دوم: مبانی¬مجرمیّت معاونت درجرم 22
  مبحث اول: مبانی فقهی 22
  گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم 22
  گفتار دوم: ادّله¬حرمت اعانت براثم 23
  بند اول: کتاب 23
  بند دوم: سنت 24
  بند سوم: عقل 25
  مبحث دوم: مبانی حقوقی 26
  گفتار اول: استعاره مجرمیّت 26
  بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت 27
  الف) استعاره مطلق 28
  ب) استعاره نسبی 28
  بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت 29
  الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر 29
  ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر 30
  ج) تأثیرکیفیّات¬ مخفّفه¬یا مشدّده¬¬جرم ومباشر 31
  د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر 34
  ۱- گذشت شاکی خصوصی 32
  ۲- عفو عمومی 35
  ۳- عفو خصوصی 36
  ۴- مرورزمان مجازات 36
  ۵- فوت مباشر 37
  گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت 38
  ۱- مفهوم استقلال در مجرمیّت 38
  ۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت 39
  بخش دوم: پیش شرط¬ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
  فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم 41
  مبحث اول: رفتارمجرمانه 41
  گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر 41
  بند اول: جرم بودن رفتار اصلی 41
  بنددوم: ارتکاب¬یافتن¬رفتار مجرمانه¬توسط مباشر 43
  ۱- معاونت در جرم عقیم¬ومحال 43
  ۲- معاونت در شروع به جرم 44
  ۳- معاونت در جرم تام 45
  گفتار دوم: رفتار معاون 45
  بند اول : ماهیّت رفتار معاون 45
  الف) فعل¬وترک فعل 46
  ۱- فعل 46
  ۲- ترک فعل 46
  ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون 48
  ۱- دیدگاه حصری بودن 48
  ۲- دیدگاه تمثیلی بودن 48
  بند دوم: مصادیق رفتار معاون 49
  ۱- مصادیق عام 49
  ۱-۱ – تحریک 49
  ۲-۱- ترغیب 53
  ۳-۱- تهدید 54
  ۴-۱- تطمیع 54
  ۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ 55
  ۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم 56
  ۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم 57
  ۸-۱- تسهیل وقوع جرم 58
  ۲- مصادیق خاص 59
  ۱-۲- اکراه درقتل 59
  ۲-۲- امربه قتل 60
  ۳-۲- امساک¬درقتل 61
  ۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل 62
  مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم 63
  گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی 63
  بند اول: رابطه سببیّت مستقیم 63
  بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم 64
  گفتار¬دوم: تقدّم یا تقارن¬رفتار معاون¬و مباشر جرم 66
  بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن 66
  بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن 67
  الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر 67
  ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر 68
  ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر 68
  فصل دوم: پیش شرط های¬ذهنی¬معاونت در جرم 70
  مبحث اول: علم و آگاهی 70
  گفتار اول: علم به حکم 70
  گفتار دوم: علم به موضوع 70
  مبحث دوم: قصد مجرمانه 71
  گفتار اول:¬بررسی¬دیدگاههای¬مختلف¬ناظر¬بر قصدمجرمانه 72
  بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه 72
  بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه 72
  بند سوم: دیدگاه تفصیلی 73
  ۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه 74
  ۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده 74
  گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم 75
  بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد 75
  بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین 76
  بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد 77
  بند چهارم: زمان تطابق قصد 77
  گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی 79
  بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ¬ی آن 79
  ۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا 80
  ۲- صدق عرفی 80
  ۳- روّیه قضایی 81
  بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی¬و ادّله ¬ی آن 81
  ۱- فقدان وحدت قصد 82
  ۲- تفسیر به نفع متهم 82
  ۳- روّیه قضایی 82
  فصل سوم: مجازات معاونت درجرم 85
  مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم 85
  گفتار اول: ایران 85
  گفتار دوم: لبنان 87
  مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم 88
  گفتار اول: مجازات اصلی 88
  گفتار دوم: مجازات تکمیلی 89
  گفتار سوم: مجازات تبعی 89
  مبحث سوم: کیفیّات¬ مخفّفه¬ ومشدّده¬ مجازات معاونت درجرم 90
  نتیجه¬گیری 94
  پیشنهادات 96
  منابع ومأخذ 97
  کتب فارسی 97
  مقاله ها و پایان نامه ها 98
  تقریرات 99
  فرهنگ ها 99
  کتب عربی 99
  د) پایگاه¬های اینترنتی 100
  چکیده انگلیسی 101  برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان معاونت در جرم معاونت در جرم در حقوق ایران معاونت در جرم در حقوق لبنان پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق حقوق جزا و جرم
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.