پایان نامه استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 174 صفحه ستقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی

کد فایل:6192
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 174

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 174 صفحه

  ستقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است
  کلید واژه : استقلال- دیوان- کیفر-دارفور

  فهرست مطالب:
  مقدمه ۱
  تبیین موضوع۱
  اهمیت موضوع۳
  سوالات تحقیق۴
  فرضیه های تحقیق۴
  ضرورت انجام تحقیق۵
  هدف از انجام تحقیق۵
  سابقه و پیشینه تحقیق۶
  روش تحقیق ۶
  سامانه تحقیق۶
  فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع
  مبحث اول: تعاریف۸
  گفتار اول: تعریف استقلال۸
  گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی۹
  گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی ۱۰
  گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران۱۱
  گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی۱۳
  مبحث دوم: مبانی۱۵
  گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی۱۵
  الف) آشکار بودن استقلال قضایی۱۵
  ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی۱۶
  گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال۱۸
  الف) دولت ها۱۸
  ب) سازمان های بین المللی۱۹
  مبحث سوم: پیشینه ۱۹
  گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه۲۰
  گفتار دوم: موقعیت دارفور۲۳
  گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور۲۶
  الف) آغاز مخاصمه دارفور۲۷
  ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن۲۸
  فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن
  مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد۳۲
  گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری۳۲
  گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری۳۳
  گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان ۳۸
  الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت۳۸
  ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت۳۹
  گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری۴۰
  گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..۴۱
  ۱-۵- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت۴۲
  ۲-۵- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی۴۲
  الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی۴۳
  ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان۴۴
  مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری۴۵
  گفتار اول: دولت ها۴۵
  گفتار دوم: شورای امنیت ۴۶
  الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد۴۷
  ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت۴۹
  ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری۵۱
  د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان۵۴
  ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان۵۹
  ۱- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت۵۹
  ۱-۱- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری۶۰
  ۲-۱- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری۶۱
  ۳-۱- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان۶۲
  ۲- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد ۶۵
  گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری۶۷
  مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان۶۸
  گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری۶۹
  الف) ویژگی ها۶۹
  ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان۷۴
  گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری ۷۸
  الف) عزل۷۸
  ب) مصونیت۷۸
  فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری
  مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری۸۲
  گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری۸۲
  گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری۸۳
  گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری۸۴
  مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری۸۴
  گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان۸۵
  گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری ۸۷
  بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری۸۸
  بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری۸۸
  بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری۹۰
  الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان۹۲
  ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری۹۵
  مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش۱۰۲
  گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت۱۰۲
  گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری۱۰۳
  گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان۱۰۵
  بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان ۱۰۵
  ۱-۱- ارزیابی اساسنامه دیوان۱۰۶
  ۲-۱- کاستی های اساسنامه دیوان۱۰۷
  بند دوم: عدم همکاری دولت ها۱۰۸
  فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه
  مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری۱۱۶
  گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت۱۱۶
  گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان۱۱۹
  گفتار سوم: پذیرش صلاحیت۱۲۳
  بند اول: آغاز تحقیقات دادستان۱۲۴
  بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان۱۲۵
  بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان ۱۲۶
  مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر۱۲۷
  گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر۱۲۷
  گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی۱۲۹
  گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان۱۳۰
  بند اول: واکنش دولت سودان۱۳۰
  بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی۱۳۱
  گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت۱۳۴
  مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور۱۳۶
  گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه ۱۵۹۳ ۱۳۶
  گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های
  بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه۱۳۹
  نتیجه گیری۱۴۵
  فهرست منابع و مأخذ
  منابع فارسی۱۵۰
  الف) کتب۱۵۰
  ب) مقالات۱۵۳
  ج) پایان نامه۱۵۵
  منابع انگلیسی۱۵۶
  سایت های اینترنتی۱۵۷  برچسب ها: پایان نامه استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور دیوان بین المللی کیفری قضیه دارفور پایان نامه حقوق بین الملل حقوق بین الملل پایان نامه ارشد حقوق بین الملل
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.