بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 75 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقت

کد فایل:6050
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 188 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 75 صفحه

  پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
  چکیده
  قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
  واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول : کلیات 4
  ۱-۱- بیان مساله 4
  ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
  ۱-۳- اهداف تحقیق 7
  ۱-۳-۱- هدف کلی 7
  ۱-۳-۲- هدف جزئی 7
  ۱-۴- سئوالات تحقیق 7
  ۱-۵- فرضیات تحقیق 8
  ۱-۶- پیشینه تحقیق 8
  ۱-۷- روش تحقیق 11
  ۱-۸- تعاریف و اصطلاحات 11
  فصل دوم : بررسی ماهیت قطعيت آراء در نظام کیفری ایران 12
  ۲-۱- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء 12
  ۲-۱-۱- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني 12
  ۲-۱-۱-۱- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي 12
  ۲-۱-۱-۲-تعريف قانوني قطعيت آراء کيفري 14
  ۲-۱-۱-۳-مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري 18
  ۲-۱-۱-۴-مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدني 19
  ۲-۱-۱-۴-۱- فرجام خواهي 20
  ۲-۱-۱-۴-۲- اعاده دادرسي مدني 21
  ۲-۱-۱-۴-۳- اعتراض ثالث 21
  ۲-۱-۱-۵-اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني 22
  ۲-۱-۲-بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء 23
  ۲-۱-۲-۱- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع 23
  فصل سوم : بررسی اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی 25
  ۳-۱- مقدمه 25
  ۳-۲- بررسی اعاده دادرسی در لغت و اصطلاح 26
  ۳-۳- موضوع اعاده دادرسی 26
  ۳-۴- مفهوم اعاده دادرسي در امور كيفري 26
  ۳-۵- موضع اعاده دادرسي كيفري 27
  ۳-۶- موارد اعاده دادرسی 30
  ۳-۷-متقاضیان اعاده دادرسی 31
  ۳-۸- اثر اعاده دادرسی 32
  ۳-۹- تفاوت اعاده‌دادرسی کیفری و مدنی 33
  ۳-۱۰-۱- مبناي اعاده دادرسي 34
  ۳-۱۰-۲- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري 35
  ۳-۱۰-۳- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵ 37
  ۳-۱۱- تبيين و توضيح بين شرع 39
  ۳-۱۱-۱- تعريف مفهوم بين شرع 39
  ۳-۱۱-۲- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران 41
  ۳-۱۱-۳- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مهشور فقها 44
  ۳-۱۱-۴- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها 45
  ۳-۱۲- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم 46
  ۳-۱۲-۱- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي 46
  ۳-۱۲-۱-۱- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي 47
  ۳-۱۲-۱-۲- بررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحي 48
  ۳-۱۲-۲- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان 50
  ۳-۱۲-۲-۱- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي 51
  ۳-۱۲-۲-۲- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين 52
  ۳-۱۲-۲-۳- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات 53
  ۳-۱۳-مطالعه و بررسی حقوقی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم 55
  ۳-۱۳-۱- اثر اعاده دادرسی کیفری 55
  ۳-۱۳-۱-۱- محکوم به مالی 55
  ۳-۱۳-۱-۲- نقش قرار قبولی اعاده دادرسی 55
  ۳-۱۳-۱-۳- توقف اجرا با صدور قرار قبولی 56
  ۳-۱۳-۱-۴- ادامه اجرا با اخذ تامین 57
  ۳-۱۳-۱-۵- نوع و میزان تامین 59
  ۳-۱۳-۱-۶-صدور قرار و مدت توقف 59
  ۳-۱۳-۱-۷- شدیدتر بودن اثر اعاده دادرسی در محکوم به مالی نسبت به فرجام خواهی 60
  ۳-۱۴-محکوم به غیر مالی با توجه به اثر اعاده دادرسی 60
  ۳-۱۴-۱- مقایسه با اثر اعاده دادرسی نسبت به محکوم به مالی 61
  ۳-۱۴-۲- شدیدتر بودن اثر اعاده دادرسی در محکوم به غیر مالی نسبت به فرجام خواهی 61
  ۳-۱۵- اثر اعتراض شخص ثالث 62
  ۳-۱۵-۱-شرایط تاخیر اجرای حکم 62
  ۳-۱۵-۱-۱- عدم امکان جبران زیان ناشی از اجرای حکم 62
  ۳-۱۵-۱-۲- اخذ تامین مناسب 64
  ۳-۱۵-۱-۳- درخواست معترض 65
  ۳-۱۵-۱-۴- قرار تاخیر و مدت ان 66
  ۳-۱۵-۱-۴- ۱- صدور قرار تاخیر 66
  ۳-۱۵-۱-۴- ۲- تعیین مدت 67
  ۳-۱۵-۱-۵- تفاوت اثر اعتراض ثالث نسبت به فرجام خواهی 68
  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 70
  نتيجه گيري 70
  فهرست منابع و مآخذ 73  برچسب ها: بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری پایان نامه بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری دادرسی کیفری امور کیفری پایان نامه امور کیفری پایان نامه دادرسی کیفری
محصولات مرتبط
بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق کیفری ایران بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق کیفری ایران قیمت: 35,000 تومان
بررسی تحلیلی تاثیر گذشت شاکی در جرایم کیفری بررسی تحلیلی تاثیر گذشت شاکی در جرایم کیفری قیمت: 35,000 تومان
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قیمت: 35,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.