دانلود پاورپوینت آموزش ترك سيگار

دانلود پاورپوینت آموزش ترك سيگار نوع فایل: power point قابل ویرایش 53 اسلاید قسمتی از اسلایدها: ارزيابي انگيزه هايترككهپايههايتعهدات فرد به ترك مي باشداز عوامل مهمدرموفقيت افراد بهشمارميرود . براي نيل به اين منظور جدول زيررارسمكنيد : با مقايسهموارد زير و تقويتانگيزه هايترك مي توان احتمالم

دانلود پاورپوینت آموزش ترك سيگار

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 53 اسلایدقسمتی از اسلایدها:

ارزيابي انگيزه هايترككهپايههايتعهدات فرد به ترك مي باشداز عوامل مهمدرموفقيت افراد بهشمارميرود . براي نيل به اين منظور جدول زيررارسمكنيد : با مقايسهموارد زير و تقويتانگيزه هايترك مي توان احتمالموفقيتدر تركرا افزايش داد.
1- با سيگار كشيدن بيش از4500 ماده سمي وارد بدن مي شود كه از اين تعداد 60 نوع آن سرطان زا است ؟!
2- بيش از70% فرزندان افراد سيگاري در آينده سيگاري مي شوند؟!
3- عامل اصلي مرگ در افراد سيگاري بيماريهاي قلبي است ؟!
4- بعد از ترك در طي زمان به تدريج آسيب هاي وارد آمده به ارگانها و اعضاي بدن ترميم مي شود؟!
5- احتمال ترك سيگار در كلنيك هاي ترك، چندين برابر تركهاي ناگهاني و بدون برنامه است ؟!
6- درهرصورت ودر هر زمان ممكن است عوارض سيگار روي شما نيز اثر بگذارد !؟فهرست مطالب و اسلایدها:

تداركاتضروريبرايتركسيگار

تكنيك ها و برنامه هاي جايگزين سيگار

مراحل عملي تركسيگار

برنامه ريزي براي يك زندگيسالم

حفظ و نگهداري يك زندگي بدون سيگار27042 فایل های سایت
849 کاربران سایت
25319 فروش موفق
0 بازدید امروز
پشتیبانی