دانلود رایگان پرسشنامه اهمال کاری تاکمن

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن ) Tuckman, 1991 ( مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی ۱۶ ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره بالا در این مقیاس نشانه تعلل بالا در آن است. تاکمن، پایایی این این پرسشنامه را ۰/۸۶ گزارش کرده اس

رایگان

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن ) Tuckman, 1991 ( مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی ۱۶ ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره بالا در این مقیاس نشانه تعلل بالا در آن است. تاکمن، پایایی این این پرسشنامه را ۰/۸۶ گزارش کرده است. در پژوهش کاظمی و همکاران  ۱۸۶۹، مقدار آلفای کرونباخ / پرسشنامه ۰/۷۱ به دست آمد که گویای اعتبار بالای پرسشنامه است. از آنجا که برای سنجش عوامل مؤثر بر تعلل پرسشنامه استانداردی یافت نشد، همین محققان پس از مطالعه تحقیقات و مستندات پیشین در حیطه تعلل و همچنین مصاحبه اولیه و نظرسنجی از متخصصین و اساتید، عوامل مؤثر بر تعلل را شناسایی و در قالب ۴۰ عامل ریز و جزیی دسته بندی کردند. سپس این عوامل در اختیار ۱۵ نفر از اساتید و خبرگان قرار گرفت و پس از اجماع نظر بین آنها نهایتاً در قالب ۲۰ عامل فرعی و سه طبقه عوامل فردی سئوالات ۱ تا ۷، سازمانی سئوالات ۸ تا ۱۵  و محیطی سئوالات ۱۶ تا ۲۰  دسته بندی و مشخص گردید و با مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفت.
روایی پرسشنامه با نظرخواهی از خبرگان و اساتید مورد تایید قرار گرفت و جهت تایید پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

دانلود رایگان

10820 فایل های سایت
380 کاربران سایت
3700 فروش موفق
50,061 بازدید امروز
پشتیبانی