طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 308 صفحه چکيده: هدف از انجام اين رساله، ايجاد بهبود در نحوة عملکرد الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده می باشد. الگوريتم تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تاب

کد فایل:11966
دسته بندی: فنی مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 191 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 308

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 308 صفحه

  چکيده:
  هدف از انجام اين رساله، ايجاد بهبود در نحوة عملکرد الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده می باشد. الگوريتم تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در ابتدا توسط دکتر گلستانی مطرح گرديد. سپس Kelly نشان داد که ميتوان مسئله تخصيص نرخ بهينه را به دو زير مسئله ساده تر تبديل کرد که يکی توسط شبکه و ديگری توسط کاربرها حل ميشود و نشان داد که مسئله شبکه در حقيقت، مسئله تخصيص نرخ با معيار عدالت تناسبی مي باشد و دارای مزايای بسياری از جمله شباهت با الگوريتم کنترل ازدحام در TCP/IP (روش AIMD ) مي باشد و همچنين پايداری و همگرائی الگوريتم را بفرم رياضی نشان داد. ولی در عين حال الگوريتم Kelly دارای برخی محدوديتها نيز می باشد که از آن جمله می توان به مشکل گسترش پذيری(Scalability) و سرعت همگرائی کم و سربارهای محاسباتی زياد اشاره کرد. در اين رساله، به معرفی دو الگوريتم سلسله مراتبی، يک الگوريتم فازی و يک الگوريتم ترکيبی فازی- سلسله مراتبی با هدف برطرف کردن نقائص فوق الذکر ميپردازيم تا ضمن برقراری عدالت تناسبی به روشهای تخصيص نرخ با سرعت های همگرائی بالاتر دست يابند. ضمناً بررسی رياضی پايداری الگوريتمهای مطرح شده، بررسی رفتار الگوريتمهای سلسله مراتبی در حضور ترافيک زمينه با نرخ متغير، و بررسی پديدة ورود و خروج کاربرها به سيستم از ديگر مواردی می باشندکه در اين رساله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فهرست مطالب. هشت
  چکيده..۱
  فصل اول : مقدمه
  ۱-۱ مقدمه .۲
  ۱-۳ تبيين موضوع..۵
  ۱-۲ ترتيب ارائه مطالب..۶
  فصل دوم : بررسی مفهوم کيفيت سرويس در شبکه های داده
  ۲-۱ مقدمه۷
  ۲-۲ مکانيسم های موجود در شبکه برای ايجاد QoS ..8
  ۲-۳ روش هاي صف بندي با كار مداوم.۹
  ۲-۳-۱ روش صف بندي ..۱۰
  ۲-۳-۲ روش صف بندي با اولويت مطلق۱۰
  ۲-۳-۳ روش .۱۱
  ۲-۳-۴ روش صف بندی ..12
  ۲-۳-۵ روش ..۱۳
  ۲-۳-۶ روش عملي صف بندي عادلانه .۱۳
  ۲-۳-۷ روش ..۱۳
  ۲-۳-۸ روش ..۱۴
  ۲-۳-۹ روش بهبود يافته ۱۵
  ۲-۳-۱۰ روش صف بندي عادلانه وزن دهي شده (WFQ) 15
  ۲-۳-۱۱ روش ..۱۵
  ۲-۳-۱۲ روش هاي Delay-EDD و ..۱۶
  ۲-۴ روش هاي صف بندي با كار غير مداوم ۱۷
  ۲-۴-۱ روش ..18
  ۲-۴-۲ روش .۱۸
  ۲-۵ روشهاي استفاده شده براي حذف كردن بسته ها .۱۸
  ۲-۵-۱ ۱۹
  ۲-۵-۲ ۱۹
  ۲-۵-۳ ۱۹
  ۲-۶ انواع کلاسهای سرويس در شبکه های داده ..۲۰
  ۲-۷ سرويس هاي مجتمع ..۲۱
  ۲-۹ سرويس هاي تفكيك شده ۲۴
  ۲-۱۰ نتيجه گيری ..۲۵
  فصل سوم:كنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبكه هاي داده
  ۳-۱ مقدمه۲۶
  ۳-۲ مفهوم کنترل نرخ و اهداف آن.. .۲۷
  ۳-۲-۱ روشهاي بر اساس پنجره ..۲۷
  ۳-۲-۲ روشهاي بر اساس نرخ ..۲۸
  ۳-۳ تقسيم بندی ترافيک های موجود در سطح شبكه .۲۹
  ۳-۴ مفهوم عدالت در تخصيص نرخ در شبكه هاي داده ۳۱
  ۳-۴-۱ مدل شبكه .۳۲
  ۳-۴-۲ معيار عدالت حداكثر- حداقل.۳۳
  ۳-۴-۳ معيار عدالت تناسبي ..۳۴
  ۳-۴-۴ معيار عدالت حداقل تأخير بالقوه ..۳۶
  ۳-۴-۵ تخصيص پهناي باند وزن دهي شده ۳۶
  ۳-۴-۶ معيار عدالت تناسبي .۳۷
  ۳-۵ نتيجه گيری .۳۸
  فصل چهارم: بررسی روشهای تخصيص نرخ بهينه به کاربرهای سطح شبکه براساس ديدگاه جريان سيال
  ۴-۱ مقدمه۳۹
  ۴-۲ طرح مسئله کنترل نرخ بصورت يک مسئله بهينه سازی عمومی..۴۲
  ۴-۲-۱ الگوريتم گسترده و تکرری برای پاسخ۴۵
  ۴-۳ كنترل نرخ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده ازمفهوم هزينه ۴۶
  ۴-۳-۱ الگوريتم Kelly براي حل مسئله شبكه..۴۹
  ۴-۳-۲ الگوريتم Kelly براي حل مسئله كاربر .۵۰
  ۴-۳-۳ بررسي پايداري سراسري الگوريتم ها ..۵۰
  ۴-۳-۴ سرعت همگرائي .۵۱
  ۴-۳-۵ تأخيرهاي زماني .۵۲
  ۴-۳-۶ تطبيق كاربرها ۵۴
  ۴-۳-۷ بهينه سازي همزمان مسير و نرخ كاربرها۵۵
  ۴-۳-۸ بررسي مسئله ورود و خروج كاربرها در سيستم ..۵۷
  ۴-۴ نتيجه گيری۶۰
  فصل پنجم : روشهائي براي حل مسائل بهينه سازي محدب مقيد
  ۵-۱ مقدمه ۶۱
  ۵-۲ بهينه سازي محدب مقيد .۶۲
  ۵-۲-۱ روش تصوير گراديان ..۶۳
  ۵-۲-۲ الگوريتمهاي تصوير گراديان وزن دهي شده و نيوتن ..۶۵
  ۵-۲-۳ بررسي همگرائي با استفاده از روش شيب ۶۶
  ۵-۲-۴ لم شيب ..۶۷
  ۵-۲-۵ مفهوم سرعت همگرائي و مقايسة سرعت همگرائي الگوريتم ها ..۶۸
  ۵-۲-۶ روش لاگرانژ ۷۰
  ۵-۲-۷ روش تابع جريمه .۷۱
  ۵-۲-۸ روش تابع سد .۷۱
  ۵-۳ نتيجه گيری۷۲
  فصل ششم : طراحی و پيشنهاد الگوريتمهاي تخصيص نرخ بهينه بهبود يافته
  ۶-۱ مقدمه ..۷۳
  ۶-۲ معيار عدالت تناسبي .۷۴
  ۶-۳ الگوريتمهاي پيشنهادي .۷۶
  ۶-۳-۱ الگوريتم I 82
  ۶-۳-۲ الگوريتم II ..84
  ۶-۳-۳ الگوريتم III ..96
  ۶-۳-۴ الگوريتم IV ..100
  ۶-۴ پايداري الگوريتم های با عدالت تناسبی در حضور تأخير زماني ..۱۰۲
  ۶-۵ نتيجه گيری.۱۱۸
  فصل هفتم : شبيه سازي كامپيوتري
  ۷-۱ مقدمه ۱۱۹
  ۷-۲ مقايسة الگوريتم هاي I الي IV با الگوريتمهای متعارف ..119
  ۷-۲-۱ مثال اول ..۱۲۰
  ۷-۲-۲ مثال دوم ۱۲۹
  ۷-۲-۳ مثال سوم .۱۴۰
  ۷-۲-۴ مثال چهارم ۱۵۱
  ۷-۲-۵ مثال پنجم (بررسی اثر متقابل گلوگاه ها).۱۵۸
  ۷-۳ شبيه سازی ورود و خروج كاربرها .۱۶۱
  ۷-۴ شبيه سازی معيارهای عدالت ديگر در الگوريتم فازی ..۱۶۵
  ۷-۵ شبيه سازی واقعه گسسته.۱۶۶
  7-5-1 بخش اول۱۶۸
  7-5-2 بخش دوم.۱۷۷
  7-5-3 شبيه سازی الگوريتم سلسله مراتبی II در حضور ترافيک زمينه ۱۷۸
  7-5-4 مقايسه الگوريتم فازی با Kelly179
  ۷-۶ نتيجه گيری..۱۷۹
  فصل هشتم : نتيجه گيري و پيشنهادات
  ۸-۱ نتيجه گيري ۱۸۱
  ۸-۲ پيشنهادات ۱۸۴
  فهرست علائم اختصاري .۱۸۶
  مراجع .۱۸۸
  پيوستها
  الف-ن) شكلهاي تكميلي مربوط به شبيه سازی كامپيوتري. . CD ضميمه
  س) برخی برنامه های كامپيوتري مورد استفاده در شبيه سازی CD ضميمه

  برچسب ها: طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه مبنای تابع سودمندی شبکه های داده شبکه داده الگوریتم تخصیص نرخ بهینه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.